درخواست آزادی حساب کاربریEdit

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/کاربر:Seeadkarami لطفا این کاربر را آزاد کنید ، ایشان ویرایش بی طرفان در مقاله سمیر قنطار گذاشت اما کاربر https://fa.m.wikipedia.org/wiki/:Luckie_Luke از یک مدیر خواست که او را مسدود کنند همچنین مطالب با منبع مقاله را حذف کرد ومقاله را یکطرفانه کرد و واقعیت هارو حذف کرد میتوانید ببیند در صفحه سمیر قنطار به زبان فارسی. این مسدودیت از سیاست های ویکی پدیا نیست کاربر seeadkarami یک عضو فعال حقوق بشز است.