SUL usurpations confirmationEdit

  • I'm user Tyk and I'm requesting the usurpation of the user Tyk on zhwiki. --tyk 15:23, 14 November 2009 (UTC)
  • I'm user Tyk and I'm requesting the usurpation of the user Tyk on arwiki. --tyk 15:23, 14 November 2009 (UTC)
  • I'm user Tyk and I'm requesting the usurpation of the user Tyk on plwiki. --tyk 15:23, 14 November 2009 (UTC)