Tassadar (aka [7x]Tassadar, rus. Тассада́р, jap タッサダール Tassadaaru).

en:User:Tassadaru
ru:Участник:Tassadar
ja:利用者:Tassadar