User:Tangotango/Whatredirectshere/vi

This page contains the Vietnamese language file for the Whatredirectshere tool.

If you would like to create or request a new localization, please see User:Tangotango/Whatredirectshere#Localizations.

Please note: Localizations are not automatically updated due to security reasons. Please contact Tangotango if you make any changes. Thanks!


$lang['wrh_intro'] = '

Công cụ này liệt kê các trang đổi hướng đến trang chỉ định.

  • Việc truy vấn vẫn chậm hiện đã nhanh hơn rất nhiều!
  • Các truy vấn từ Wikipedia tiếng Anh có thể tìm thấy kết quả giả.
  • Xin hãy liên lạc với <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Tangotango">Tangotango</a> nếu bạn thấy có gì bất thường trong kết quả hay nếu bạn cần giúp đỡ.
  • Công cụ này cũng có bản <a href="wrhplugin.php">tích hợp Mozilla</a>.
'; $lang['wrh_title'] = 'Tên trang:'; $lang['wrh_database'] = 'Wiki:'; $lang['wrh_wiki-text'] = 'Mã nguồn wiki:'; $lang['wrh_find_redirects'] = 'Tìm kiếm'; $lang['wrh_no_redirects'] = 'Dường như không có trang nào đổi hướng đến trang này.'; $lang['wrh_following_redirect'] = 'Các trang sau đổi hướng đến %s:'; $lang['wrh_directions'] = 'Xin hãy gõ giá trị hợp lệ vào các hộp và bấm Tìm kiếm.';