This is a bot account operated by User:Taigiholic (see its global statistics and status). Its main function is transliterating Chinese characters into Pe̍h-ōe-jī. Contact User:Taigiholic if any suggestion.

Che sī Iōng-chiá:Taigiholic chhiau-chok ê ke-khì-lâng kháu-chō (khòaⁿ i-ê choân-kio̍k thóng-kè kap kûn-cho͘). I-ê chú-iàu kong-lêng sī kā Hàn-jī choán-siá chò Pe̍h-ōe-jī. Nā ū jīm-hô kiàn-gī chhiáⁿ liân-lo̍k User:Taigiholic.