m:OTRS
This account is used for email correspondence (via Special:Emailuser) with the Wikimedia OTRS team (Vietnamese queue). It will not make any edits.

Đây là tài khoản được dùng để gửi thư điện tử phản hồi (thông qua Đặc biệt:Gửi thư) đến nhóm Wikimedia OTRS.
Tài khoản này không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào hay trả lời bất cứ thảo luận gì trong môi trường wiki.