मी नयना कोळी ....

 " न हरता न थकता न थांबता प्रयत्न करण्यासमोर कधी कधी नशीब सूद्धा  हरत "