Pamidbid(Introduction)Edit

Ako si John Paul R. Collantes(I am John Paul Collantes.). Taga-Magurang, Polangui, Albay. Ako sarong Bikolano(Ako ūsad a Bikolano)(I am a Bicolano.). Boot kong mag-adal kan gabos na manunungod sa satong pagiging Bikolano(Mūya kong mag-adàl ning ngâmin na manūnūngūd sa satūng pagka-Bikolano.)(I want to study our identity as Bicolanos.). Ako man nag-aadal pa sa ngunyan kan kursong Batsilyer kan Siyensya sa Elektroniks asin Komunikasyon(Nguwanâ, ako nagi-adal pa man ning kursong Batsilyer sa Kinanâwan ning Elektroniks mî Komunikasyon.)(At present, I am taking up Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering.). Dugang pa kaini, ako man sarong parasurat sa tataramon na Mirayânūn o Albayanūn(Bikol-Polangui, Polangueño), asin Standard Bikol(Rugang pa ikadi, ako ūsad man a parasurat sa bibisârūn a Mirayânūn o Albayanūn(Bikol-Polangui, Polangueño), mî Standard Bikol.)(Add to this, I am also a writer of Mirayânūn or Albayanūn(Bikol-Polangui, Polangueño), and Standard Bikol languages.).Edit

I don't have any contributed literature that had been published in the mainstream media, but I am looking forward to. As of now, since I am still studying, I would often write and edit Wikipedia articles whenever I have time to do so. (Dae pa akong nai-aambag sa panurat na nailagda sa pangkagabsan na media, alagad ako minahimo na mangyari ini. Huli ta sa ngunyan, ako nag-aadal pa, pinapagkanigo kong makasurat asin makapagbago nin mga artikulo sa Wikipedia kun may-oras na magugunô para digdi. (Ūdâ pa ako nai-ambag sa panurat na nailagda sa pangkangâminan na media, alagad pinay-iimo kong mapanyari kadi. Mala ta sangkūd ngwanâ ako nay-adal pa, pinagkangangamo kong makatamong magsurat mi mag-imâgo ning mga artikulo sa Wikipedia sa mga oras na ikatagama ko.)Edit