User language
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
zh-N 中文是这位用户的母语
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Users by language
我其簽名

閩東語(漢字):汝好,我是Easusq,是福州儂。我是00後其後生囝,現在固是蜀隻大學生。有閒其辰侯,我會敆閩東語Wikipedia懸頂寫文章。希望我可以共汝各儂齊來保護福州話,因為福州話是儂家儂其母語!

普通话(中文):你好,我是Easusq,来自福州。我是00后的年轻人,现在还是一名大学生。有空的时候,我会在闽东语维基百科上面写文章。希望我可以和你们一起来保护福州话,因为福州话是我们的母语!

English: Hello, I am Easusq. I am from Fuzhou(Foochow). I was born in 2000s. Now I am still a university student. I will write articles on cdo Wikipedia when I am free. I hope I can protect Foochowese with you because it is our mother tongue.