Bir Morty

Turkic Wikipedias  (Total Articles ≈ 2,368,929)
Turkish North Azerbaijani South Azerbaijani Kazakh Uzbek Kyrgyz Tatar Bashkir Chuvash
613,452 200,511 243,556 236,477 300,481 78,877 501,633 63,715 56,188
Sakha Crimean Tatar Turkmen Uyghur Gagauz Karachay-Balkar Karakalpak Tuvan Southern Altai
17,659 28,228 6,865 6,014 2,803 2,120 5,709 3,545 1,096