Bir Morty

Turkic Wikipedias  (Total Articles ≈ 2,222,718)
Turkish North Azerbaijani South Azerbaijani Kazakh Uzbek Kyrgyz Tatar Bashkir Chuvash
535,510 196,312 243,360 235,320 246,575 79,180 500,755 63,363 51,692
Sakha Crimean Tatar Turkmen Uyghur Gagauz Karachay-Balkar Karakalpak Tuvan Southern Altai
16,956 27,629 6,788 5,914 2,805 2,081 3,920 3,468 1,090