विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही ...ते प्रत्येक गोष्ट वेगळयाप्रमाणे करतात...