ರವಿಮುಂ: Ravi Mundkur. Mangaluru, Karnataka, India.