ربه دا مې يو دعا ده

ټول يو موټی دې ودان افغانستان شي

ښه مې دا يو التجا ده

زموږ وران ټاټوبی جوړ دې ودان افغانستان شي