Template:Main Page/Community and communication/mni

This page is a translated version of the page Template:Main Page/Community and communication and the translation is 71% complete.
» ꯕꯕꯦꯜ,ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯐꯝ
» ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯟꯕ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔ ꯁꯤ
» ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯄꯔꯤꯡ ꯱
» ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯏꯝꯕꯥꯁꯁꯤ, ꯂꯣꯟ ꯅꯥ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯂꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄꯔꯤꯡ ꯱
» Wikimedia Forum, a multilingual forum for Wikimedia projects
» ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ
» Wikimedia Resource Center, a hub for Wikimedia Foundation resources