தேர்தல் 12 ஜூன் 2011ம் திகதி முடிவுற்றது.வாக்குகள் இனி ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.
தேர்தல் முடிவுகள் 2011 ஜூன் 17ஆம் திகதி அன்று அறிவிக்கப்பட்டது.
அறங்காவலர் வாரியத் தேர்தல் 2011
நிருவனம்