Zgjedhjet kanë filluar. Vota do të pranohen deri më 12 qershor 2011 23:59 (UTC).
Përkëthimi i deklaratave të kandidatëve po vazhdon.
Ju lutem mos redaktoni këtë faqe. (Kjo përmban rregulla zyrtare dhe është burimi për përkthimet, për propozime të ndryshime në faqen e diskuyimit.)
Zgjedhjet e bodrit 2011
Organizimi