Template:Board elections 2011/bar

De Wåin han foabai. Schdimman wean kõane mea ãngnuma. De Åbschdimmung håd in da Nåcht fum 12tn auf'n 13tn Juni 2011 um 2:00 Uhr mittlairopäischa Sommazaidt (0:00 Uhr UTC) aufghead.
As Wåieagébnis is am 17tn Juni 2011 bekãnntgém woan.
Kuratoriumswåin 2011
Organisazion