Stewards/elections 2010/votes/سمرقندی

سمرقندیEdit

The Wikimedia Foundation did not receive this user's Proof of identity before February 01, as required by the Guidelines. Therefore, this user is disqualified.

سمرقندی talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: ur, en-3
 • Personal info: I am a bureaucrat at Urdu Wikipedia and have been very active there for last 4 years. I became a candidate because we have no steward on Urdu. My name in English alphabets is Samarqandi. As for the my steward intention, I think we also need a steward who can represent and can work according to the needs of new scientific terminology in the languages utilizing the Arabic alphabets, such as Arabic, Persian, Urdu, Sindhi, Punjabi etc. Urdu wikipedia is struggling for the scientific evolution in Urdu language as there is a worth of literature on religion and poetry but very insufficient on science, the scientific terminology is the most important factor for the writing an article on scientific subjects, there is a trend in Urdu (and also in other regional languages) to just write the scientific terminology as it is in English by utilizing the alphabets of Urdu language (or other local languages), this is a very superficial approach that can not make the scientific subjects familiar to the Urdu speaking people. We on Urdu wikipedia are introducing the scientific terminology from the dictionaries, and because these are difficult words that are not in use in daily language, so it creates a lot of criticism to deal with. I can speak English, Urdu and Japanese with native speakers and I can also read and write Arabic and Persian. I am confident that I can deal interwiki situations on above mentioned languages. An steward from Urdu language will also encourage the Urdu speaking population around the world to contribute in the progress of scientific and technological development on Wikipedia project.

  The situation of Urdu wikipedia mentioned above is just a description about my activities on Urdu wikipedia and the situation was mentioned as a representative example that I am dealing and handling with a lot of problems since four years on wikipedia environment successfully; naturally that was not the only one job or trouble there but as many as can be on any wikipedia, the human psychology is same :-) What most important factor to work on interwiki areas is the ability of communication, that I can do in the above mentioned languages, most of the time English will be enough I think.

  My account on Urdu wikipedia is سمرقندی
Deutsch:
 • Sprachen: ur, en-3
 • Informationen zur Person: Darstellungen hier
suomi:
 • Kielet: ur, en-3
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen byrokraatti urdunkielisessä Wikipediassa ja olen ollut siellä hyvin aktiivinen viimeisen neljän vuoden ajan. Asetuin ehdolle, koska meillä ei ole yhtään urdun kieltä osaavaa ylivalvojaa. Englannin kielen aakkosilla kirjoitettuna nimeni on Samarqandi. Mitä tulee aikomuksiini ylivalvojana, ajattelen, että tarvitsemme ylivalvojaa, joka voisi edustaa ja työskennellä niiden tarpeiden mukaisesti, joita luo uusi tieteellinen termistö sellaisilla kielillä, jotka käyttävät arabialaista kirjaimistoa, kuten arabia, persia, urdu, sindhi, punjabi jne. Urdunkielinen Wikipedia taistelee urdunkielisen tieteellisen kehityksen puolesta, sillä uskonnosta ja runoudesta kertovaa kirjallisuutta on urduksi runsaasti mutta tiedettä käsittelevää erittäin niukasti. Tieteellinen termistö on tärkein tekijä kirjoitettaessa artikkeleita tieteellisistä aiheista. Urdun kielessä ja muissa alueellisissa kielissä on vallalla suuntaus kopioida tieteellinen termistö kokonaan englannista urdunkielistä (tai jonkin muun paikallisen kielen) kirjaimistoa käyttäen. Tämä on hyvin pinnallinen lähestymistapa, ja se ei voi tehdä tieteellisiä aiheita tutuiksi urdua puhuville ihmisille. Me urdunkielisessä Wikipediassa esittelemme sanakirjojen tieteellisiä termejä, ja koska ne ovat päivittäiselle kielenkäytölle vieraita ja hankalia sanoja, joudumme kohtaamaan suuren määrän arvostelua. Minä osaan puhua englantia, urdua ja japania niitä äidinkielenään puhuvien kanssa. Osaan myös kirjoittaa ja lukea arabiaa sekä persiaa. Luotan siihen, että pystyn käsittelemään wikienvälisiä tilanteita, joissa käytetään edellä mainittuja kieliä. Urdunkielinen ylivalvoja rohkaisisi myös urdua puhuvaa väestöä ympäri maailmaa osallistumaan Wikipedia-hankkeessa tapahtuvaan tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen.

  Yllä mainittu tilanne urdunkielisessä Wikipediassa on vain kuvaus toiminnastani siellä, ja mainitsin tilanteen edustavana esimerkkinä siitä, miten olen kohdannut ja käsitellyt onnistuneesti lukuisia ongelmia neljän vuoden aikana Wikipedia-ympäristössä. Luonnollisesti kyseessä ei ollut ainoa tehtävä tai hankaluus siellä, mutta riippumatta vaikeuksien määrästä missä tahansa Wikipediassa on ihmisen psykologia samankaltainen. :-) Tärkein wikienvälisillä alueilla tehtävään työhön vaikuttava tekijä on kyky viestiä, mihin pystyn yllä mainituilla kielillä. Luulisin, että useimmiten pärjätään englannilla.

  Tunnukseni urdunkielisessä Wikipediassa on سمرقندی.
français:
 • Langues : ur, en-3
 • Renseignements personnels : Je suis bureaucrate sur la Wikipédia en ourdou et y ai été actif les 4 dernières années. Je deviens candidats car il n'y a pas de steward en ourdou. Mon nom en alphabet anglais est Samarqandi. Comme pour mon intention de steward, je pense que nous avons aussi besoin d'un steward qui peut représenter et peut travailler selon les besoins de notre terminologie scientifique dans les langues utilisant les alphabets arabes, telles que l'arabe, le persan, l'ourdou, le sindhi, le panjâbî etc. La wikipédia en ourdou essaye de percer pour l'évolution scientifique en langue ourdou puisqu'il y a un effort de littérature sur la religion et la poésie mais est très insuffisant sur la science, la terminologie scientifique est le facteur le plus important pour l'écriture d'un article sur des sujets scientifiques, il y a une tendance en ourdou (et aussi dans d'autres langues régionales) de juste écrire la terminologie scientifique comme elle est en anglais en utilisant l'alphabet de la langue ourdou (ou d'autres langues locales), c'est une approche très superficielle qui ne peut pas rendre les sujets scientifiques familier avec les personnes parlant l'ourdou. Nous, sur la wikipédia en ourdou, introduisons la terminologie scientifique depuis les dictionnaires, et parce qu'ils ont des mots difficiles qui ne sont pas utilisé dans la langue quotidienne, ça crée de nombreuses critiques qu'il faut traiter. Je peux parler anglais, ourdou et japonais avec des locuteurs natifs et peux aussi lire et écrire l'arabe et le persan. Je suis confiant que je puisse traiter des situations interwiki dans les langues mentionnées ci-dessus. Un steward de la langue ourdou encouragera aussi la population parlant ourdou dans le monde entier à contribuer au progrès du développement scientifique et technologique sur le projet Wikipedia.

  La situation de la wikipédia en ourdou mentionnée ci-dessus est juste une description à propos de mes activités sur la wikipédia en ourdou et la situation a été mentionnée avec un exemple que je suis en train de traiter et de gérer avec beaucoup de problèmes depuis quatre ans dans l'environnement wikipédia avec succès ; naturellement ce n'était pas le seul travail ou trouble là-bas mais autant que ça peut être sur sur n'importe quelle wikipédia, la psychologie humaine est la même :-) Quel facteur le plus important pour travailler sur des zones interwikis est la capacité de communication, ce que je peux dans les langues mentionnées ci-dessus, la plupart du temps l'anglais sera suffisant je pense.

  Mon compte sur la wikipédia en ourdou est سمرقندی
עברית:
 • שפות: ur, en-3
 • מידע אישי: אני ביורוקרט בויקיפדיה אורדו ואני פעיל מאוד שם במשך ארבע השנים האחרונות. נעשיתי מועמד כי אין לנו דייל מויקיפדיה אורדו. באלפבית אנגלית השם שלי הוא Samarqandi. הכוונה שלי להיות מועמד הוא כי אני חושב שאנחנו צריכים דייל שיכול לייצג, וגם יכול לעבוד, על הצרכים של המינוח המדעי החדש בשפות ניצול באלפבית ערבית כגון ערבית, פרסית, אורדו, פנג'אבי, סינדהית, וכו '. ויקיפדיה אורדו נאבק עבור ההתפתחות המדעית בשפת אורדו כאשר יש שפע של ספרות ושירה על הדת אבל מעט מאד על המדע. המינוח המדעי הוא הגורם החשוב ביותר עבור כותב מאמר על נושאים מדעיים, ויש מגמה אורדו (וגם בשפות האזוריות האחרות) רק כדי לכתוב את המינוח המדעי כפי שהוא באנגלית, תוך ניצול אלפבית של השפה אורדו (או אחרים שפות מקומיות). זו גישה מאוד שטחית כי אינו יכול להפוך את הנושאים מדעיים מוכרים לאנשים דוברי אורדו. אנחנו על ויקיפדיה אורדו מציגים את המינוח המדעי של מילונים, ובגלל אלה מילים קשות שאינן בשימוש יומיומי, זה יוצר הרבה ביקורת כדי לטפל. אני יכול לדבר אנגלית, אורדו, ויפנית שוטפת ואני יכול גם לקרוא ולכתוב ערבית ופרסית. אני בטוח כי אני יכולה להתמודד במצבים בין-ויקי בשפות שהוזכרו לעיל. דייל מן הפרויקטים משפת אורדו גם מעודד את אוכלוסיית דוברי אורדו ברחבי העולם לתרום ההתקדמות של פיתוח מדעי וטכנולוגי על ויקיפדיה.. החשבון שלי על ויקיפדיה אורדו היא سمرقندی
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: ur, en-3
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: ur, en-3
 • 候補者の情報: ウルドゥー語版ウィキペディアでビューロクラットを務め、ここ4年ほど大変活発に活動しています。ウルドゥー語圏のスチュワードがいないので立候補することにしました。私の名前を英字で書けば Samarqandi です。私がスチュワードに立候補した背景はもう一つあり、それは、アラビア文字系言語(アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語、シンド語、パンジャビ語等々)を活かした新しい科学用語の需要です。この需要者を代表することができ、この需要に取り組んでゆくことのできるスチュワードが必要だと思います。ウルドゥー語版ウィキペディアは、科学技術の発展に対し苦闘しています。ウルドゥー語の表現力は、信仰や詩文等の文学方面には豊かですが、科学には非常に不備です。科学的な主題について記事を書く際、科学用語が最重要の鍵となっており、ウルドゥー語(および近隣の諸言語)版では英語の科学用語をそのままウルドゥー語(および諸言語)の文字に写して書く傾向があります。これは極めて皮相的で中身の伴わない書き方であり、これではウルドゥー語話者たちに科学知識を身につける助けになりません。ウルドゥー語版ウィキペディアに取り組む私たちは、科学用語を辞書から取り入れていますが、日常で使われない難解な用語となり、解決すべき課題をたくさん生じています。私は英語とウルドゥー語と日本語が話せ、それぞれの母語話者と会話できますし、アラビア語とペルシア語の文章を読み書きできます。それらの言語間の問題であれば解決できる自信があります。ウルドゥー語圏のスチュワードがいれば、全世界のウルドゥー語話者たちにとって、ウィキペディアプロジェクトにおいて科学を進歩させ技術を発展させてゆくことに貢献する励みになります。

  ウルドゥー語版ウィキペディアの状況を書きましたが、これは単に私のウルドゥー語版ウィキペディアにおける活動を説明したものであり、私がこの四年間に取り組み解決へと導いてきた諸問題のうちの代表例として紹介したものですが、当然これは唯一の仕事でも唯一の問題でもありません。人間の心理というものはおよそ共通ですから :-) どこのウィキペディアでも起きるような諸問題はやはり起きます。言語間、ウィキ間の領域で活動する上で、最も重要な要素は、コミュニケーション能力です。私は上記の言語でコミュニケーションできますし、ほとんどの場合は英語で十分と思います。

  私のウルドゥー語版ウィキペディアでのアカウントは سمرقندی です。
português:
 • Línguas: ur, en-3
 • Informações pessoais: Sou um burocrata na Wikipédia urdu e tenho sido muito ativo lá durante os últimos 4 anos. Tornei-me um candidato porque não temos nenhum Steward neste idioma. O meu nome no alfabeto latino é Samarqandi. Quanto aos meus objetivos como Steward, penso que precisamos de um Steward que consiga representar e trabalhar de acordo com as necessidades da nova terminologia científica nos idiomas que utilizam o alfabeto árabe, como árabe, persa, urdu, sindi, panjabi, etc. A Wikipédia urdu está em grande necessidade de uma evolução científica nesse idioma, já que há muita literatura na religião e na poesia, mas está a faltar na ciência. A terminologia científica é o fator que mais importa ao escrever um artigo sobre ciência. No entanto, há uma tendência no urdu (e também noutros idiomas regionais) para deixar a terminologia científica tal como é em inglês, apenas utilizando o alfabeto árabe. Esta é uma aproximação muito superficial; não chega para levar o conhecimento científico aos falantes de urdu. Nós, na Wikipédia urdu, estamos num processo de introdução da terminologia científica presente nos dicionários, mas, como há palavras complicadas que não são utilizadas na linguagem corrente, isto leva a muitas críticas com as quais temos de lidar. Consigo comunicar-me em inglês, urdu e japonês com falantes nativos e também sou capaz de ler e escrever árabe e persa. Estou confiante de que conseguirei lidar com estas situações nas wikis dos idiomas acima referidos. Um Steward que use urdu também encorajará o resto da população mundial falante desta língua a contribuir para o progresso no desenvolvimento científico e tecnológico no projeto Wikipédia.

  A situação da Wikipédia urdu que descrevi acima é apenas uma descrição das minhas atividades, e mencionei-a como um exemplo representativo de que lido com sucesso com diferentes problemas num ambiente wiki desde há quatro anos. Naturalmente, aquele não foi o único trabalho que realizei, mas dá para ter uma ideia, visto a psicologia humana ser a mesma. :-) O mais importante para se trabalhar em áreas que involvam diferentes wikis é a capacidade de comunicação: eu tenho-a nos idiomas que referi, e penso que, na maioria das vezes, o inglês será suficiente.

  A minha conta na Wikipédia urdu é سمرقندی.
русский:
 • Языки: ur, en-3
 • Личная информация: Я бюрократ Википедии на языке Урду, я был очень активен там последние 4 года. Я стал кандидатом, потому что у нас нет стюардов, говорящих на языке Урду. Моё имя на английском — Samarqandi. Я намерен быть стюардом, так как считаю, что нам необходим стюард, который бы мог бы, в соответствии с потребностями новой научной терминологии, представлять языки, использующие арабский алфавит (арабский, фарси, урду и синдхи, панджаб и т.д.), и работать на них. Википедия на языке урду борется за революцию науки урду, ведь развиты темы по литературе, религии и поэзии, однако совершенно не развиты по науке и научной терминологии. Этот факт является определяющим при написании статей по научным предметам, и в урду (а также в других региональных языках) есть тенденция к тому, чтобы просто транслитеровать научную терминологию с английского с использованием азбуки языка урду (или азбук других региональных языков); вместе с тем, это очень поверхностный подход, который не может дать информацию о научных предметах людям, говорящем на урду. Мы в Википедии на урду описываем научные термины из словарей, и так как это трудные слова, которые не используются в обычной речи, мы имеем дело с обширной критикой. Я могу говорить с носителями английского, урду и японского языков, и я также могу читать и писать на арабском и персидском языках. Я уверен, что смогу справиться с возникающими ситуациями на вышеуказанных языках. Стюард, говорящий на языке урду, также будет поощрять людей, говорящих на урду, участвовать в Википедии и вносить в неё свой вклад во имя прогресса науки и техники. Ситуация с Википедией на языке урду, упомянутая выше, только описывает мою деятельность в Википедии урду; ситуация была представлена в качестве примера, для того, чтобы показать, что я имею опыт работы с большим количеством проблем, поскольку четыре года успешного нахождения в Википедии, естественно, несли не только одну работу или неприятности, которые могут быть в любой википедии, но и познания в человеческой психологии :-) Наиболее же важным фактором для работы на кросс-вики направлениях является возможность общения, я думаю, что я могу это делать с использованием вышеупомянутых языков, в основном, используй английский.
اردو:
 • زبانیں: ur, en-3
 • تعارف: This translation needs updating - میں اردو وکیپیڈیا پر منتظم اعلی ہوں اور اس سے گزشتہ چار سال سے وابستہ ہوں۔ یہاں نامزدگی کی وجہ یہ ہے کہ اردو وکیپیڈیا پر اب تک کوئی مضیف موجود نہیں ہے۔ اردو وکیپیڈیا پر میرا کھاتہ: سمرقندی

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#سمرقندی

  YesEdit

  NoEdit

  NeutralEdit