Skanwiki/Utvalgte artikler/February, 2006


Veke 5 – 30. januar - 5. februar 2006

edit
svensk

Esperanto är ett konstgjort språk (ett planspråk) som konstruerats för att fungera som internationellt hjälpspråk. Esperanto, som framlades 1887 i en skrift av ögonläkaren dr L.L. Zamenhof, är det förslag till internationellt hjälpspråk som fått störst spridning.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 5, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 5, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Ekkokardiografi er undersøking av hjartet med ultralyd. Det kan brukast diagnostisk, eller for å vegleie terapeutiske intervensjonar. I daglegtale på sjukehus blir det ofte kalla ekko-Doppler, ekko for det todimensjonale strukturbiletet, og Doppler for fartsmålingane.

Hjartet kan visast som to-dimensjonale skiver, som eit tredimensjonalt volum eller berre langs ein isolert stråle. Dette kan visast som still-bilete eller levande film. Fartsmålingar frå blod eller muskelvev kan visast isolert som kurver eller lagde oppå strukturbileta, med fart og retningar fargekoda. Les meir.

Førre tre veker: Wolfgang Amadeus MozartSaltMekka

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 6 – 6. februar - 12. februar 2006

edit
svensk

Rikard III av England, 14521485, var kung av England 14831485. Han blev den siste kungen av Huset York. Efter brodern kung Edvard IV:s död regerade Rikard under en kort tid som förmyndare åt broderns son Edvard V, innan han spärrade in den unge kungen och hans bror Rikard i i Towern (se Prinsarna i Towern) och grep kronan själv. Han kröntes 6 juli 1483. Uppror utbröt mot Rikard och han föll i Slaget vid Bosworth Field som den siste engelske kung som dött i strid, då han mötte Henry Tudor, earl av Richmond (senare kung Henrik VII). William Shakespeares pjäs Rikard III har gjort hans namn känt.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 6, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 6, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Hugo Alvar Henrik Aalto (3. februar 189811. mai 1976) var ein finsk arkitekt og formgjevar, ein av dei mest kjende finske arkitektane gjennom historia. Alvar Aalto var banbrytande inom moderne arkitektur. Mellom kjende bygg teikna av Aalto er Finlandiahuset i Helsingfors og eit bustadområde i Seinäjoki. I bustadområdet inngår kyrkje, rådhus, bibliotek, teater og politistasjon. Det meste av arkitekturen hans var nydannande.

Aalto vart i tillegg vidgjeten som formgjevar. Han arbeidde mykje med formgjeving av glas, eit døme er den såkalla Aalto-vasen. Andre kjende verk er Kulturhuset i Helsinki, Rovaniemi bibliotek og Viborg bibliotek. Aalto teikna den finske paviljongen på verdsutstillinga i 1939. Les meir.

Førre tre veker: EkkokardiografiWolfgang Amadeus MozartSalt

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 7 – 13. februar - 19. februar 2006

edit
svensk

Bysantinska riket är av tradition namnet på det romerska riket under medeltiden, det vill säga den kristna statsbildning i Grekland som hade Konstantinopel som huvudstad från mitten av 300-talet till 1453. Den bysantinska kulturen var ett amalgam av den romerska staten, den grekiska kulturen, den hellenistiska kosmopolitismen och religiösa strömmningar från Orienten. Riket överlevde under sin tusenåriga historia många invasioner från barbarer, kristna och muslimer. Efter nederlaget mot seldjuker i slaget vid Manzikert år 1071 föll dock Bysans makt och efter det fjärde korstågets plundring av Konstantinopel, som följde erövringen av staden 1204, återhämtade sig aldrig riket.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 7, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 7, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Jødedommen er den religiøse kulturen åt det jødiske folket. Han er ein av dei først dokumenterte monoteistiske religionane og ein av dei eldste religiøse tradisjonane som framleis blir praktisert utan avbrot. Trusprinsippa og historien åt jødedommen dannar ein hovuddel av grunnstammen i dei andre abrahamittiske religionane, inkludert kristendommen og islam.

Trass i at jødedommen har utvikla mange ulike variasjonar, har han halde seg relativt tru mot ei rad religiøse prinsipp. Det mest sentrale av desse er trua på éin enkelt, allvitande transcendent Gud som skapte universet og fortset å spela ei rolle i det. Etter jødisk tru inngjekk den Gud som skapte verda ei pakt med det jødiske folket og openberra lovane og boda sine åt dei i form av Toráen. Jødisk religiøs og kulturell praksis har utgangspunkt i studiet og utøvinga av desse lovane og boda slik dei blir tolka av dei ulike antikke og moderne autoritetane. Les meir.

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 8 – 20. februar - 26. februar 2006

edit
svensk

Bysantinska riket är av tradition namnet på det romerska riket under medeltiden, det vill säga den kristna statsbildning i Grekland som hade Konstantinopel som huvudstad från mitten av 300-talet till 1453. Den bysantinska kulturen var ett amalgam av den romerska staten, den grekiska kulturen, den hellenistiska kosmopolitismen och religiösa strömmningar från Orienten. Riket överlevde under sin tusenåriga historia många invasioner från barbarer, kristna och muslimer. Efter nederlaget mot seldjuker i slaget vid Manzikert år 1071 föll dock Bysans makt och efter det fjärde korstågets plundring av Konstantinopel, som följde erövringen av staden 1204, återhämtade sig aldrig riket.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 8, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 8, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Avskoging i Afrika vert sett på som eit problem. I Afrika det er mange land som har veldig lite skog, enten fordi miljøet ikkje er eigna for skog, eller fordi skogen er fjerna. Avskoginga kan resultere i erosjon, redusert biologisk mangfald og kan trua livsgrunnlaget til folk.

Det som vanlegvis blir peika på som hovudårsak til avskoging både før og no er det som blir karakterisert som dårlege jordbruksteknikkar, slik som svibruk, skiftjordbruk og overbeiting. Ei anna viktig årsak er industriell hogst og vedhogst. I tillegg kjem selektiv hogst som ikkje avskogar, men blir skulda for å degradere skog og bane veg for vidare degradering og avskoging. Industriell hogst av regnskog er vanlegvis drive av transnasjonale selskap og kjem sjeldan landet og lokalbefolkninga til gode. Ulovleg og uregulert hogst er også ein del av problemet i land som ofte har svake og korrupte styresmakter.

Folkevekst blir også ofte direkte sett i samanheng med avskoging. At deler av dette slik som urbanisering fører til avskoging er ikkje så vanskeleg å forstå ettersom byar treng plass. På den andre sida viser studiar at folkevekst likså godt kan føre til «påskoging» grunna nyplanting. Les meir...

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 9 – 27. februar - 5. mars 2006

edit
svensk

Palmemordet inträffade för 20 år sedan (28 februari 1986). Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme blev ihjälskjuten på Sveavägen i Stockholm på väg hem efter ett biobesök. Vid mordtillfället saknade Palme det vanliga livvaktsskyddet. Polisen har arbetat efter flera spår och teorier, men i dag är mordet fortfarande ouppklarat. Christer Pettersson åtlades 1989 för mordet, men frikändes av Svea hovrätt. Mordet var det första av sitt slag i modern svensk historia och innebar ett svårt nationellt och politiskt trauma.

redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 9, 2006

redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 9, 2006

rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Stortinget er den lovgjevande forsamlinga i Noreg. Tinget har 169 representantar som sit i to avdelingar, Odelstinget og Lagtinget.

Dagens stortingsbygg på Karl Johans gate er teikna av arkitekt Emil Victor Langlet. Det blei innvigd 5. mars 1866, etter ei byggetid på nærare fem og eit halvt år. Frå 1814 og fram til 1854 haldt Stortinget til i lokala til Oslo katedralskole på hjørnet av Prinsens gate og Dronningens gate i Oslo. Frå 1854 til 1866 blei stortingsmøta haldne i Gamle festsalUniversitetet i Oslo. Les meir…

endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål