Research:Revision scoring as a service/Word lists/th


ISO code Language Generated list Badwords Informal words Stopwords Dictionary Stemmer Contact person Wiki labels Interface Forms Campaign Needs
th ไทย (Wikipedia) 250 - - - - - See: Word lists requested no no no -
Generated list [1]

Words in the generated list commonly appear in reverted revisions but not in others. This list is generated using a TF-IDF approach.

 1. กปปส
 2. กลับมาพยานตามปกติได
 3. กัญญณัช
 4. กับความรักจนหัวปักหัวป
 5. กิจกรรมหวาดเส
 6. กุมชพร
 7. กุศลมโนมัย
 8. ก็จินตนาการเอาเองคับพ
 9. ก็เลยไม
 10. ของคนไทยหลายล
 11. ขออะไรเค
 12. คงถวิล
 13. คงเริ
 14. ครูรักรายงานตัวตลอดเวลา
 15. ควย
 16. ความตายเร
 17. คัญของภรรยา
 18. คุณบุ
 19. คุณาว
 20. คุณโย
 21. คโกะ
 22. งตลอดเวลา
 23. งตัวโป
 24. งตานะครับ
 25. งถูกบ
 26. งมงายเร
 27. งรบไม
 28. งหดิ
 29. งออนไลน
 30. งานเยอะไม
 31. งในวัน
 32. จกซ
 33. จองโรง
 34. จอมบงการ
 35. จับด
 36. ฉัตรธนาชาลสิริ
 37. ชนะประกวดเผย
 38. ชอบกดข
 39. ชอบขุดคุ
 40. ชอบคุยโทรศัพท
 41. ชอบซ
 42. ชอบตามใจภรรยา
 43. ชอบบังคับข
 44. ชอบป
 45. ชอบลวมลามสาว
 46. ชอบว
 47. ชอบเดินสายปาร
 48. ชอบใส
 49. ชานยอล
 50. ซันอา
 51. ณัฐธ
 52. ณัฐสมร
 53. ดคณะกรรมการช
 54. ดับรายการโทรทัศน
 55. ดูหนังออนไลน
 56. ดูเธอจะร
 57. ดเมทัล
 58. ตลอดไปในฐานะป
 59. ตัวดราม
 60. ตัวหนา
 61. ตัวเอ
 62. ตาชั
 63. ตาราชันย
 64. ติดคาราโอเกะ
 65. ติดโทรศัพท
 66. ทรกสูตรท
 67. ทามาดะ
 68. ท็อฟฟ
 69. ธนัชพันธ
 70. ธนารัตนโชติสังฆภัณฑ
 71. ธรณสร
 72. ธัญณัฐ
 73. ธิสา
 74. นคาน
 75. นมาทานม
 76. นมาประชดประชัน
 77. นลินธารา
 78. นหาญ
 79. นาง
 80. นายกองใหญ
 81. นายภัทชนิดา
 82. นิตยสารเล
 83. นิลเศรษฐ
 84. นิใหญ
 85. นใจคุณอาร
 86. บคั
 87. บบวิถ
 88. บบฮาร
 89. บบไทย
 90. บสัน
 91. บอกรักภรรยา
 92. บันด
 93. บาตรจากประชาชนชาวไทยรากหญ
 94. บิชอพ
 95. บุคคลจากจังหวัดร
 96. บุณยเก
 97. บูบู
 98. บูรณาช
 99. ปนัดดาผอม
 100. ประเทศไทยรวมเล
 101. ปัจจุบันคบหาความตาย
 102. ปิติมารัชต
 103. พัชรวัสส
 104. พันธกานต
 105. พัสกร
 106. พิมลวรรณ
 107. ภัทชนิดา
 108. ภัสสร
 109. ภิกษุชาวไทยท
 110. มจากการไม
 111. มวันส
 112. มสลายจากความโลภของเจ
 113. มุสิกโปฎก
 114. มเหงสาม
 115. ยกฝาชักโครกข
 116. ยงลูก
 117. ยชาติสุขุมพันธุ
 118. ยดการน
 119. ยดสภาพ
 120. ยมรับมาตรการคว
 121. ยววงศ
 122. ยวอาหารเส
 123. ยอมต
 124. ยามากูชิ
 125. ยุติพยานมาจนถ
 126. รงคงไว
 127. รงชัยธรรม
 128. รักมนุษย
 129. รักสัตว
 130. รักไก
 131. รัน
 132. รันดร
 133. ลงพุง
 134. ละครวันพุธ
 135. ละบรรยายก
 136. ละผลการตัดสิน
 137. ละรับงานบรรยายอย
 138. ลักษณะของตัวอย
 139. ลามกชาวไทย
 140. วงสวยจนวิตกจริต
 141. วนหมาย
 142. วมชาติ
 143. วยไทยล
 144. วาวิไล
 145. วิลาวรรณ
 146. ศาจกระหายเล
 147. สกาวใจ
 148. สดงหนังโป
 149. สนับสนุนส
 150. สนเพล
 151. สละเล
 152. สัญญาณท
 153. สัด
 154. สัส
 155. สามบาทห
 156. สาวของเด
 157. สุทธิโรจน
 158. สุธาว
 159. สุประกอบ
 160. สุรัตนาว
 161. สุรางค
 162. สุวิพร
 163. หญิงชาวไทย
 164. หนังฮา
 165. หรับเรา
 166. หวงสมบัติเท
 167. หูล
 168. อกเยอะจนข
 169. อของขวัญท
 170. อคชิ
 171. อความหัวเร
 172. องการอะไรเพราะอย
 173. องขูดเล
 174. องอด
 175. องโทรศัพท
 176. องไสยศาสตร
 177. อจานชามเข
 178. อดขูดเน
 179. อดทุกหยาดเป็นชาติพล
 180. อตัวเค
 181. อตาย
 182. อนะ
 183. อนิยามใหม
 184. อบพัง
 185. อปพลิเคชันติดตามตัวคุณโหน
 186. อมูลจังหวัดศร
 187. อมในวันดังกล
 188. อรนภา
 189. อริญรดา
 190. อลายสก
 191. อลิงก
 192. อัพเดตทุกวัน
 193. อาจถ
 194. อิอิ
 195. อุรัสยา
 196. อเงิน
 197. ฮูเซ็น
 198. ากับภรรยา
 199. ากใส
 200. าของบริษัท
 201. าคุณบ
 202. างดาวมากกว
 203. าจะพอเอาค
 204. าชายไทย
 205. าดาวป
 206. าตลอดเวลา
 207. าตัวเองเป็นฝรั
 208. านะค
 209. านในชนบทท
 210. าภรรยา
 211. าวสารมวยปล
 212. าสงสาร
 213. าสม
 214. าหญิงไทย
 215. เคยรับฟังความคิดเห็นกันเลยซักครั
 216. เค็มจนเกล
 217. เงินวันละ
 218. เชษฐภิน
 219. เถลิงประเทศชาติไทยทว
 220. เปรมปร
 221. เป็นของขวัญท
 222. เป็นคนชิวชิว
 223. เป็นคนตลก
 224. เป็นประชารัฐ
 225. เป็นสาม
 226. เพชรจ
 227. เมทัลกับ
 228. เวลาเลย
 229. เสปอร
 230. เสพติดช็อปปิ
 231. เห็นหัวประชาชนตาด
 232. เอกราชจะไม
 233. เอกริน
 234. เอ็มขวัญเอกซ
 235. โกศลพิศิษฐ
 236. โขกสับประชาชนให
 237. โคตรพ
 238. โรติก
 239. โฮเลอร
 240. ใจชุนสกุล
 241. ใจสปอร
 242. ในจอ
 243. ในฐาน
 244. ในเชิงอ
 245. ใบอนุญาต
 246. ไทยเกรดบ
 247. ไบรอน
 248. ไปรับงานดนตร
 249. ไผทของไทยทุกส
 250. ไมอ
Generated common words

Common words appear on all revisions reverted or otherwise. In the English language this would include words like 'the' or 'is' which are meaningless on their own. This list is generated using a TF-IDF approach.

 1. กครั
 2. กรกฎาคม
 3. กรุงเทพ
 4. กรุงเทพมหานคร
 5. กลุ
 6. กษา
 7. กัด
 8. กันยายน
 9. กับ
 10. การ
 11. การท
 12. การศ
 13. การใช
 14. กุมภาพันธ
 15. ก็ได
 16. ของ
 17. ข็ง
 18. คนท
 19. ครั
 20. ความรู
 21. คอมมอนส
 22. คัญ
 23. งของ
 24. งชาติ
 25. งตั
 26. งผู
 27. งสิ
 28. งหน
 29. งหมด
 30. งอยู
 31. งาน
 32. งเป็น
 33. งเม
 34. งเร
 35. งเศส
 36. งใน
 37. งในป
 38. งให
 39. งใหญ
 40. งได
 41. งไม
 42. จนกระทั
 43. จนถ
 44. จริง
 45. จะต
 46. จะท
 47. จะม
 48. จังหวัด
 49. จาก
 50. จากนั
 51. ดังน
 52. ดังนั
 53. ดับ
 54. ดูเพิ
 55. ตกต
 56. ตอน
 57. ตัว
 58. ตุลาคม
 59. ทาง
 60. ธันวาคม
 61. นกัน
 62. นดิน
 63. นมา
 64. นมาก
 65. นวน
 66. นอกจากน
 67. นอยู
 68. นัก
 69. นาคม
 70. นาย
 71. นเด
 72. นเพ
 73. นเม
 74. นให
 75. นได
 76. นไม
 77. บริษัท
 78. บุคคลท
 79. ประกอบด
 80. ประจ
 81. ประมาณ
 82. ประวัติ
 83. ประเทศ
 84. ประเทศไทย
 85. ประเภท
 86. ปัจจุบัน
 87. พทย
 88. พระเจ
 89. พฤศจิกายน
 90. พฤษภาคม
 91. พิธ
 92. พิมพ
 93. ภาพ
 94. ภาพยนตร
 95. ภายใต
 96. ภาษาอังกฤษ
 97. มกราคม
 98. มาก
 99. มากกว
 100. มาร
 101. มิถุนายน
 102. มเติม
 103. ยกว
 104. ยงล
 105. ยนช
 106. ยนทาง
 107. ยรติ
 108. ยวกัน
 109. ยวกับ
 110. ยวข
 111. ยังม
 112. ยังไม
 113. รกท
 114. รงต
 115. รวม
 116. รวมถ
 117. รวมทั
 118. รอการตรวจสอบ
 119. ระหว
 120. รับ
 121. รายการอ
 122. รายช
 123. รูป
 124. ลนด
 125. ละก
 126. ละต
 127. ละท
 128. ละน
 129. ละผู
 130. ละม
 131. ละส
 132. ละอ
 133. ละเม
 134. ละได
 135. ละไม
 136. ลิงก
 137. วงศ
 138. วนท
 139. วนหน
 140. วนใหญ
 141. วยกัน
 142. วยเหล
 143. วัน
 144. วันท
 145. วันเกิด
 146. วิต
 147. วไป
 148. ศูนย
 149. สดง
 150. สถาน
 151. สถานท
 152. สหรัฐอเมริกา
 153. สอง
 154. สิงหาคม
 155. สุด
 156. สุดท
 157. หนังส
 158. หมวดหมู
 159. หมายถ
 160. หมายเหตุ
 161. หมู
 162. หลังจากท
 163. หลังจากนั
 164. หัว
 165. องการอ
 166. องข
 167. องค
 168. องต
 169. องถิ
 170. องท
 171. องน
 172. องม
 173. อตั
 174. อนท
 175. อนหน
 176. อผู
 177. อมา
 178. อมาได
 179. อมูล
 180. อมูลอ
 181. อยู
 182. อวันท
 183. อสร
 184. อสู
 185. อหน
 186. ออก
 187. อังกฤษ
 188. อายุ
 189. อาร
 190. อเน
 191. อเร
 192. อเล
 193. อเส
 194. อให
 195. อได
 196. อไป
 197. อไม
 198. างข
 199. างด
 200. างต
 201. างท
 202. างน
 203. างประเทศ
 204. างมาก
 205. างอิง
 206. านั
 207. ายท
 208. าวว
 209. าสู
 210. าหน
 211. าอยู
 212. าเร
 213. าได
 214. าไม
 215. เกิด
 216. เกิดข
 217. เกิดป
 218. เก็บกวาด
 219. เคร
 220. เปล
 221. เป็น
 222. เป็นต
 223. เป็นท
 224. เป็นผู
 225. เพลง
 226. เพิ
 227. เมษายน
 228. เริ
 229. เร็จ
 230. เวลา
 231. เว็บไซต
 232. เหน
 233. เหม
 234. เหล
 235. โครง
 236. โครงส
 237. โดย
 238. โดยท
 239. โดยม
 240. โดยใช
 241. โทรทัศน
 242. โรงเร
 243. ใกล
 244. ในช
 245. ในท
 246. ในป
 247. ในวันท
 248. ใหญ
 249. ใหม
 250. ไทย
 251. ไฟล

Bad words

Bad words are words unwelcome on any page. This would include curse words, spam and other content that would be reverted regardless of where it is inserted.

Needs bad words... Use |list-badwords=

Informal words

Informal words are words unwelcome on article namespace but would be acceptable on talk pages. This would include words such as 'hello' or 'hahaha' which would be fine in discussions but not in articles.

Needs informal words... Use |list-informal=