ကီၢ်မၠါမါ(ကီၢ်ပယီၤ) ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤ အပှၤတဝၢ ပှၤသူတၢ်ဖိကရူၢ်

This page is a translated version of the page Myanmar Wikimedia Community User Group and the translation is 93% complete.
Main pageMembersActivitiesReportsTalk
ကီၢ်မၠါမါ(ကီၢ်ပယီၤ) ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤ အပှၤတဝၢ ပှၤသူတၢ်ဖိကရူၢ်

ကီၢ်ပယီၤအိၣ်ဆိးလီၢ်
Locationကီၢ်ပယီၤ Icons-flag-mm.png
Country codeMMR
Legal statusတၢ်မၤစၢၤကလီ ဒီး တၢ်ကရၢကရိသဘျ့တဖု
Approval date31 January 2020
Main officeဝ့ၢ်တကူၣ်
Official language(s)ပယီၤ
Other language(s)အဲကလံး
ကခၠ့ၣ်
ကရ့ၣ်နံၣ်
ကညီ
ခၠီ
တလၢၤ
ရၢၣ်ခၢၣ်
ယိၤဒိၣ်
AffiliationsESEAP
Mailing listwikimedia-mm
TwitterMyanmar Wikipedia
FacebookMWCUG
Myanmar Wikipedia

ကီၢ်မၠါမါ(ကီၢ်ပယီၤ) ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤ အပှၤတဝၢ ပှၤသူတၢ်ဖိကရူၢ် (MMR) န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤ ပှၤသူတၢ်ဖိကရူၢ်လၢ ပှၤအိၣ်ဆိးလၢကီၢ်ပယီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, သးစဲဒီးကီၢ်ပယီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး ကီၢ်ပယီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ဒီးအတၢ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးထံၢ်ကီၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တိာ်ပာ်တဖၣ်

 • ကရၢကရိထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီး တၢ်နဲၣ်လိလၢ အီးလဲပူၤဒီးတအီးလဲပူၤလၢ ကသုးထီထီၣ် ဝံၣ်ကံာ်မံဒံာ်ယၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢကီၢ်ပယီၤန့ၣ်လီၤ.
 • မၤစၢၤပှၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ်လၢကသ့ညါအါထီၣ်ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤတၢ်တိာ်ကျဲတဖၣ် ဒီး ကဘၣ်မၤစၢၤသကိးတ့ထီၣ်ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်ကဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • မၤစၢၤကလုာ်ဒူၣ်ဖိဆံးလၢကီၢ်ပယီၤပူၤတဖၣ်လၢ ကတ့ထီၣ်အသုကစၢ်ဒၣ်ဝဲဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအသုကျိာ်န့ၣ်လီၤ.
 • ထၢဖှိၣ်အါထီၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးကီၢ်ပယီၤအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးထၢနုာ်လၢဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

 • Planning to conduct seminar by Myanmar Wikipedia and Shan Wikipedia at Taunggyi, Shan State in January 2020
 • Planning to conduct seminar by Myanmar Wikipedia and Mon Wikipedia at Mawlamyaing, Mon State in February 2020
 • Co-operate with Phandeeyar Accelerator (www.phandeeyar.org) to conduct monthly workshop in Yangon in 2020
 • Co-operate with Ministry of Education to start off Wikipedia in Education initiative
 • Co-operate with Ministry of Culture to start GLAM-initiative in Myanmar

တၢ်စံၣ်စိၤ

 • ရဲၣ်ကျဲၤပယီၤဝံၣ်ကံးဖံဒံာ်ယၤတၢ်နဲၣ်လိလၢ ဘီကီး, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် လၢ 2009န့ၣ်လီၤ.
 • Participate at NetMonday event organized by Telenor Myanmar as Main Contributor and talk about Wikipedia to more than 2,000 University students at Dagon University, Yangon in 2014
 • Participate at similar NetMonday event and talk about Wikipedia to more than 2,000 University students at Mandalay University, Mandalay in 2014
 • Organize Wikipedia Editing Workshop at Mandalay University, Computer Science Department in 2014
 • ရဲၣ်ကျဲၤဝံၣ်ကံးဖံဒံာ်ယၤတၢ်မၤလိလၢ ဝ့ၢ်တကူၣ်, ကီၢ်ပယီၤ လၢ လါအီးကထိဘၢၣ် 2018 န့ၣ်လီၤ.
 • ရဲၣ်ကျဲၤဝံၣ်ကံးဖံဒံာ်ယၤတၢ်မၤလိလၢ ဝ့ၢ်မါတလ့, ကီၢ်ပယီၤ လၢ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် 2019 န့ၣ်လီၤ.
 • ရဲၣ်ကျဲၤဝံၣ်ကံးဖံဒံာ်ယၤတၢ်မၤလိလၢ ဝ့ၢ်တီၤကၠံ, ကီၢ်ပယီၤ လၢ လါမာ်ၡး 2020 န့ၣ်လီၤ.
 • ရဲၣ်ကျဲၤဝံၣ်ကံးဖံဒံာ်ယၤတၢ်မၤလိလၢ လၢ zoom ပူၤလၢ လါနိၣ်ဘၢၣ်ဝ့ဘၢၣ် 2020 န့ၣ်လီၤ.

Wikimedia-logo.svg ကျိာ်တဖၣ်လၢကီၤပယီၤပူၤအဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်

ကျိာ် တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် တၢ်ကွဲးဖုၣ်တဖၣ် ကဘျံးပၤတဖၣ် အဲးဒံၣ်တဖၣ် ပှၤပၢဆှၢတၢ်ဖိတဖၣ် ပှၤသူတၢ်ဖိတဖၣ် ပှၤသူတၢ်ဖိလၢအဟူးဂဲၤဒံးတဖၣ်
ပယီၤ ဝံၣ်ကံးဖံဒံာ်ယၤ ၁၀၆၃၀၉ ၂၂၇၆၁၂ ၇၈၅၅၇၅ ၁၀၉၆၇၉ ၁၂၆
ဝ့းၡ့ၣ်နရံၣ် ၁၂၄၃၈၈ ၁၂၈၈၃၀ ၉၃၂၂၆၄ ၈၇၀၃ ၁၆
ယိၤဒိၣ် ဝံၣ်ကံးဖံဒံာ်ယၤ ၁၂၇၃၀ ၂၉၇၄၉ ၅၉၃၀၆ ၃၆၈၀ ၁၅
ဝ့းၡ့ၣ်နရံၣ် ၃၁၂၉၇ ၃၅၆၆၅ ၇၉၈၈၆ ၅၇၂
Wikivoyage ၁၆၇ ၁၈၄၆ ၆၇၆၅ ၃၀၉
Wikibooks ၁၂၃ ၃၂၁၇ ၈၂၄၂ ၁၃၉
တလၢၤ ဝံၣ်ကံးဖံဒံာ်ယၤ ၁၇၄၇ ၆၀၉၇ ၃၉၁၂၀ ၃၀၇၉ ၂၂
Wiktionary ၃၈၂၅၉ ၅၁၆၁၇ ၆၇၇၄၅ ၉၃၄
Pa'O Wikipedia ၂၂၇၉ ၅၂၄၂ ၂၅၂၂၁ ၇၅၂ ၁၆

တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် 2021

ဝံသးစူၤဃုကွၢ်လ့ၣ်ခ်လၢ ကီၢ်မၠါမါ(ကီၢ်ပယီၤ) ဝံၣ်ကံးမံဒံာ်ယၤ အပှၤတဝၢ ပှၤသူတၢ်ဖိကရူၢ် လၢပှၤကွဲးအီၤလၢပယီၤကျိာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆဲးကျိး