Hopengiu Wikimedians User Group/Wiki Sû-tián Pian-siá

2022-2023 Nî Oa̍h-tāng

edit
No. Oa̍h-tāng Sî-kan Soat-bêng
1 Tē 1 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2022 nî 12 goe̍h chhe 6 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng
2 Tē 2 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2022 nî 12 goe̍h chhe 13 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng
3 Tē 3 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2022 nî 12 goe̍h chhe 26 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng
4 Tē 4 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 1 goe̍h chhe 3 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng
5 Tē 5 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 1 goe̍h chhe 10 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng
6 Tē 6 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 1 goe̍h chhe 17 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng
7 Tē 7 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 2 goe̍h chhe 7 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng
8 Tē 8 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 2 goe̍h chhe 14 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng, khang-khòe thó-lūn hōe-gī
9 Tē 9 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 2 goe̍h chhe 21 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng, Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
10 Tē 10 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 2 goe̍h chhe 28 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng, Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
11 Tē 11 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 3 goe̍h chhe 7 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng, Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
12 Tē 12 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 3 goe̍h chhe 14 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng, Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
13 Tē 13 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 3 goe̍h chhe 28 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng, Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
14 Tē 14 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 4 goe̍h chhe 11 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:30; UTC+8) Sòaⁿ-téng oa̍h-tāng, Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
15 Tē 15 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 5 goe̍h chhe 6 chá-khí 11 tiám kàu ē-po͘ 4 tiám pòaⁿ(11:00~16:30; UTC+8) Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
16 Tē 16 Pái Sòaⁿ-téng Wiki Sû-tián Pian-siá 2023 nî 6 goe̍h chhe 10 chá-khí 11 tiám kàu ē-po͘ 4 tiám pòaⁿ(11:00~16:00; UTC+8) Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng


2024 Nî Khang-khòe

edit
No. Oa̍h-tāng Sî-kan Soat-bêng
1 2024 nî Tē 1 Pái Wiki ê khang-khòe 2024 nî 1 goe̍h chhe 5 àm-sî 9 tiám pòaⁿ kàu 11 tiám pòaⁿ (21:30~23:30; UTC+8) lingualibre Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
2 2024 nî Tē 2 Pái Wiki ê khang-khòe 2024 nî 1 goe̍h chhe 6 tiong-tàu 12 tiám kàu ē-po͘ 5 tiám pòaⁿ(12:00~17:00; UTC+8) kang-chok hōe-gī, Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
3 2024 nî Tē 3 Pái Wiki ê khang-khòe 2024 nî 2 goe̍h chhe 28 chá-khí 10 tiám pòaⁿ kàu 12 tiám pòaⁿ(10:30~12:00; UTC+8) kang-chok hōe-gī, Sit-chò thé-giām ê oa̍h-tāng
4 2024 nî Tē 4 Pái Wiki ê khang-khòe 2024 nî 3 goe̍h chhe 20 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:00; UTC+8) wikisource ê khò-thêng
5 2024 nî Tē 5 Pái Wiki ê khang-khòe 2024 nî 4 goe̍h chhe 30 àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30~21:00; UTC+8) kang-chok hōe-gī, Sit-chò thé-giàm ê oa̍h-tāng
6 2024 nî Tē 6 Pái Wiki ê khang-khòe 2024 nî 5 goe̍h chhe 11 tiong-tàu 12 tiám kàu ē-po͘ 5 tiám pòaⁿ (12:00~17:30; UTC+8) kang-chok hōe-gī, Sit-chò thé-giàm ê oa̍h-tāng
7 2024 nî Tē 7 Pái Wiki ê khang-khòe 2024 nî 5 goe̍h chhe 25 àm-sî 8 tiám kàu àm-sî 9 tiám pòaⁿ (20:00~21:30; UTC+8) wikisource ê khò-thêng, Sit-chò thé-giàm ê oa̍h-tāng
8 2024 nî Tē 8 Pái Wiki ê khang-khòe 2024 nî 6 goe̍h chhe 8 àm-sî 8 tiám kàu àm-sî 9 tiám pòaⁿ (20:00~21:30; UTC+8) wikisource ê khò-thêng,Sit-chò thé-giàm ê oa̍h-tāng
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25