Hopengiu Wikimedians User Group/Tâi-bûn Tha̍k-siá

Tâi-bûn Tha̍k-siá

(Nā ū chhù-bī, chhiáⁿ tī chia lâu-ōe pò-miâ.)


2022 Ki-chhó͘ Tâi-bûn Tha̍k-siá 4

Lāu-su: Kán Ûi-iū

Sî-kan: 2022 nî 11 goe̍h 29 hō, pài 2, 20:30~21:30

Tē-tiám: Google Meet


2022 Ki-chhó͘ Tâi-bûn Tha̍k-siá 3

Lāu-su: Kán Ûi-iū

Sî-kan: 2022 nî 11 goe̍h 22 hō, pài 2, 20:30~21:30

Tē-tiám: Google Meet


2022 Ki-chhó͘ Tâi-bûn Tha̍k-siá 2

Lāu-su: Kán Ûi-iū

Sî-kan: 2022 nî 11 goe̍h 15 hō, pài 2, 20:30~21:30

Tē-tiám: Google Meet


2022 Ki-chhó͘ Tâi-bûn Tha̍k-siá 1

Lāu-su: Kán Ûi-iū

Sî-kan: 2022 nî 11 goe̍h chhē 8, pài 2, 20:30~21:30

Tē-tiám: Google Meet


A. Khò-thêng Bo̍k-phiau

  • Ē-tàng su-siá 300 jī í-siōng ê Tâi-bûn bûn-chiuⁿ
  • Ē-tàng tha̍k té-phiⁿ ê Tâi-bûn bûn-chiuⁿ (Si, sòaⁿ-bûn, sin-bûn, phêng-lūn téng-téng)


B. Chham-khó bāng-chām kap sòaⁿ-téng chu-goân

  • Phah Tâi-gí su-ji̍p-hoat (chhiú-ki-á ê ah-phuh)Khò-thêng Khai-sí

Tē 1 pha: Jī-bó

Tâi-bûn ê su-siá hē-thóng lóng-chóng ū 23 ê jī-bó. Koh múi chi̍t ê jī-bó ū 2 chióng siá-hoat: tōa-siá kap sió-siá.


1. Tōa-siá

A   B   CH   CHH   E   G   H   I

J   K   KH   L   M   NN   NG

O      P   PH   S   T   TH   U


2. Sió-siá

a   b   ch   chh   e   g   h   i

j   k   kh   l   m   nn   ng

o      p   ph   s   t   th   u


Tē 2 pha: Ūn-bó


1. Tan Bó-im

A a    a-kong   ka-pi   ti-khaE e    e-po͘   ke-thúi   oan-keI i    i-seng   ki-koan   koa-siO o    o-ló   ko-lê-chhài   bí-ko


O͘ o͘    -hûn   t-chhī   bah-sU u    u-jiám   khu-e̍k   hái-ku2. Siang/to Bó-im

ai        ai   chai-eh   pi-aiau       Au-chiu   pau-á   tê-au(tê-au–á)


ia        chia   hia   eng-ia


io        io   pio-chhia   kin-chio


iu        iu-thāi   chhiu-thiⁿ   hôe-siu


oa       oa-leh   koa-sû   hō͘-moa


oe       oe-á   koe-chí   hong-chhoe


ui        ui-hong   tui-kiû   iân-sui


Tē 3 pha: Siaⁿ-bó

B b CH ch CHH chh G g H h J j K k KH kh L l M m N n ⁿ NG ng P p PH ph S s T t TH th


Tē 4 pha: Siaⁿ-tiāu

sann té    khòo khuah    lâng é    phīnn ti̍t
Piàn-tiāu

1 & 5 > 7 > 3 > 2 > 1