This page is a translated version of the page HIGA and the translation is 100% complete.
A̱tsak watÁ̱nietnta̱mJát


HIGA & nta̱m Wukimedia yet á̱kpa̱ndang á̱ghyang bya di̱ nta̱m mban lyen di̱ lilyem ma̱ a̱di̱di̱t, cok ma̱ng yai a̱yaataada ba̱ shyia̱ di̱ swuan a̱ni.

HIGA yet A̱tung Nfi̱ng Á̱nietlyiat Lilyem Nang Á̱ Kyiak Nang A̱cyuang Nia a̱ni nang á̱ nyia̱ ma̱ A̱byin A̱wusi̱ka̱ra. A̱si̱ a̱lyia̱ 2023 kya yet kpa 4 hu, nang á̱ nyia̱ ma̱ a̱keang Vitoria-Gasteiz ma̱ a̱byin Si̱pen. A̱si̱ ka̱ ntung a̱ni cobai ma̱ a̱lyia̱ 2025.