ផតថល FDC (FDC portal/Proposals/CentralNotice2012)

This page is a translated version of the page Grants:APG/Proposals/CentralNotice2012 and the translation is 67% complete.
Outdated translations are marked like this.

Below is the text for a CentralNotice banner inviting logged-in editors to participate in the public comment phase about the current funding requests to the Funds Dissemination Committee. Fund-seeking entities are encouraged to respond to questions and comments from community members.

សូមបញ្ចេញមតិមុខថ្ងៃទី២២ តុលា លើសំណូមពរទាំង១២ចំណុច (ជាភាសាអង់គ្លេស) ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការចែកចាយមូលនិធិ (Funds Dissemination Committee) ។

ចូលរួមពិភាក្សាថាតើមូលនិធិទឹកប្រាក់ចំនួនច្រើនជាង ១០លានដុល្លារអាមេរិកអាចជួយជំរុញដល់ចលនាវិគីមេឌា យ៉ាងដូចម្តេច និងដោយរបៀបណា?

Thanks to everyone who already helped with the translation of this message! If you would like to be notified in the future when important Wikimedia information becomes available for translation, consider signing up as a translator.

Remarks

The first translation unit ("FDC_portal/Proposals/CentralNotice2012", i.e. the title of this page) will not be used in the CentralNotice banner, and therefore does not need to be translated.

The first sentence will link to FDC portal/Proposals.

You can view the resulting banner (while being logged in) at http(s)://(project domain)/w/index.php?banner=FDCpropreview2012&uselang=(language code), e.g. en.wikisource.org/w/index.php?banner=FDCpropreview2012&uselang=fr.

While the funding proposals are written in English for the time being, it is important to inform non-English project communities about the public review phase as well, not least because many editors there can still read English texts. Thanks for helping with the translation of this banner!

Meta administrators, for translations that have been completed here, feel free to add or update them in the banner message itself, for example (replace language code accordingly):