Fundraising 2007/Donate form/Translations/vi

Quyên góp

Hãy quyên góp hôm nay để cùng hoàn thành những mong muốn của chúng tôi

Nếu bạn và 99 người khác quyên góp...

  • $200 – Chúng tôi có thể cung cấp Wikipedia ở những nước đang phát triển trên DVD và trong cuốn sách.
  • $100 – Chúng tôi có thể tổ chức hai sự kiện Wikipedia Academy tại châu Phi.
  • $60 – Chúng tôi có thể gửi ba học sinh tới hội nghị Wikimania hàng năm.
  • $40 – Chúng tôi có thể cung cấp 100 triệu trang thông tin mở!

Bạn có thể cho bao nhiêu?* "Truy cập tất cả kiến thức con người thoải mái" – Lời kêu gọi video của Jimmy Wales, người sáng lập Wikipedia

  • Xin vui lòng quyên góp số tiền tùy bạn; đây chỉ là một vài gợi ý. Các giá này chỉ là ước lượng, và các quyên góp bằng giá này không chỉ dùng cho những hoạt động ở trên, mà sẽ vào quỹ hoạt động chung của Wikimedia.

<notranslate>

Form elements are as follows

NOTE: Please translate only the second part and leave the left side (so that we still have English). Context for these is located at http://donate.wikimedia.org

</notranslate>

Credit Card or Paypal
Thẻ tín hay Paypal
Moneybookers
Moneybookers
Donation amount
Số tiền đóng góp
Currency
Đơn vị tiền tệ
Privacy
Sự riêng tư
Public comment
Lời ghi công cộng
List as anonymous
Giấu tên
List my name
Hiển thị tên của tôi
Donate!
Quyên góp!
Check (by mail)
Séc (bằng bưu điện)
Donate via regular mail
Quyên góp bằng bưu điện
Please make the cheque payable to "Wikimedia Foundation, Inc." To prevent theft, please do not send cash through the mail.
Xin hãy ghi tên người nhận trên séc là "Wikimedia Foundation, Inc." Để tránh vụ ăn cắp, xin đừng gửi tiền mặt bằng bưu điện.
Our mailing address (for checks)
Địa chỉ gửi thư (để nhận séc):
Direct Deposit
Chuyển tiền
Deposit money directly into our bank account.
Chuyển tiền thẳng vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi.
The Wikimedia Foundation has a bank account that accepts money transfers.
Bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Quỹ Wikimedia.
Account holder
Người giữ tài khoản
Bank
Ngân hàng
Account
Tài khoản
Belgian account
Tài khoản Bỉ
Projects of the Wikimedia Foundation (<a href="http://www.wikimediafoundation.org/Our_projects">Read more...</a>)
Các dự án trực thuộc Quỹ Wikimedia (<a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/Our_projects">Đọc tiếp...</a>)