Fund drives/2005/Q4 planning/Translations/Fund drive notice-vi

Wikimedia cần bạn giúp đỡ trong đợt vận động gây quỹ đang diễn ra. Xem trang quyên góp để biết thêm chi tiết.