Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Results/yue

選舉已經響2011年6月12號完咗,唔再收票。
選舉結果亦已經響2011年6月17號公布。
2011年理事會選舉
組織

2011年理事會選舉委員會將會喺2011年6月17日宣布2011年理事會嘅選舉結果。