Open main menu

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Warning4/vi

Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 10 tháng 8 năm 2009. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2009.