Zasady banowania użytkowników

pierwsza

Przepisy ogólne

edit

Art. 1

1. Dokument ten reguluje zasady blokowania użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych korzystających z serwisu www.wikipedia.pl oraz wszystkich projektów Mediawiki, które ten regulamin zaakceptowały.
2. Pojęcie zablokowania (zbanowania) oznacza dalej pozbawienie określonego użytkownika możliwości edycji stron Wikipedii i dodawania mediów dokonane ręcznie przez osobę uprawnioną (zwaną dalej Administratorem). Blokowanie kont i numerów IP dokonywane automatycznie przez mechanizm Wikimedii nazywane jest automatycznym blokowaniem.

Art. 2

1. Blokowaniu podlegać mogą konta Wikipedii, jak i numery IP użytkowników, którzy w znaczący sposób naruszyli zasady współużytkowania Wikipedii, wyłączając sytuację z pkt. 2.
2. Na umotywowaną, pisemną, zamieszczoną w przestrzeni Wikipedii prośbę o zablokowanie konta prośbodawcy należy zareagować zgodnie z wolą składającego prośbę. Sytuacja ta nie dotyczy numerów IP.
3. Zablokowanie konta Administratora wymaga zgody przynajmniej jednej osoby z uprawnieniami co najmniej sysopa, poza blokujących - chyba, że przepisy określają to inaczej. Pkt. nie dotyczy sytuacji opisanej w pkt. 2.

Cele i przyczyny

edit

Art. 3

1. Blokowanie nie jest karą.
2. Banowanie ma charakter prewencyjny i ma na celu:
 • ochronę haseł Wikipedii przed wandalizmem,
 • ochronę Wikipedii przed posądzeniami o wspieranie jakiejkolwiek firmy, instytucji, partii politycznej itd.,
 • ochronę Wikipedii przed posądzeniami o łamanie prawa autorskiego,
 • ochronę szeroko rozumianego dobrego imienia projektu i Fundacji,
 • umożliwienie spokojnej pracy autorom haseł,
 • uniknięcie zaognienia stosunków między użytkownikami.

Art. 4

1. Blokowaniu podlegają (w sposób regulowany dalej) użytkownicy:
 • zmieniający treść istniejących haseł wpisując nic nie znaczące ciągi liter/cyfr, usuwający fragmenty haseł bez wyjaśnień i motywacji, dodający treści reklamowe, wulgaryzmy, celowo podający nieprawdziwe informacje lub w jakikolwiek inny sposób niszczący istniejące artykuły;
 • tworzący nowe strony zawierające nic nie znaczące ciągi liter/cyfr, treści reklamowe, wulgaryzmy, same znaczniki Mediwiki lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z ideą hasła encyklopedycznego (nie dotyczy to haseł będących zalążkami, hasłami słownikowymi, niezachowującymi neutralności etc.);
 • obrażający czytelników lub autorów lub w jakikolwiek inny rażący sposób naruszający Wikietykietę,
 • rażąco niezachowujący obietywności (tzw. NPOV);
 • prowadzący naprzemienne przywracanie swoich wersji artykułów (tzw. wojny edycyjne)
 • dodający materiały chronione prawem autorskim lub jakimikolwiek prawami niezgodnymi z GNU FDL w najnowszej wersji;
 • nieszanujący zasad panujących przy tworzeniu projektu.
2. Odrębną sytuację przedstawia art. 2, pkt. 2.

Formalności związane z blokadą

edit

Art. 5

1. Jeżeli nakazują tego przepisy lub sytuacja blokada powinna być poprzedzona działaniami o charakterze mniej agresywnym.
2. Każda blokada wymaga określenia jej powodu.
3. Powód blokady powinien być określony w sposój jasny i konkretny. Podawany jest każdorazowo w języku polskim i, jeśli wymaga tego sytuacja, dodatkowo w innych językach.
4. Każdy ban wymaga określenia czasu jego trwania.
5. Czas blokady jest dostosowany do szkodliwości czynu i prawdopodobieństwa jego ponownego wystąpienia.
6. Czas trwania blokady nie może być dłuższy niż 120 godzin. Nie dotyczy to sytuacji z art. 2 pkt. 2.
7. Dla użytkowników ze zmiennym IP czas ten jest krótszy i wynosi 24 godziny.

Art. 6

1. Wandale istniejących artykułów są blokowani:
 • po raz pierwszy na dwie godziny,
 • po raz drugi i za każdym następnym razem na dziewięć godzin.
Czas ten nie dotyczy sytuacji z pkt. 3 i 4.
2. Użytkownicy tworzący nowe artykuły w sposób niezgodny z ideą Wikipedii (co zostało zdefiniowane w art. 4 pkt. 1) podlegają blokadzie:
 • po jednorazowym ostrzeżeniu (szablon {{Test}} lub inny obowiązujący albo o zbliżonej treści) bez zablokowania
 • jeśli ostrzeżenie nie przyniosło rezultatu użytkownika blokuje się każdorazowo na 9 godzin.
Procedura ostrzegania nie dotyczy sytuacji z pkt. 3. Czas ten nie dotyczy sytuacji z pkt. 3 i 4.
3. Wstawianie do haseł lub pozostałych stron Wikipedii treści uznawanych powszechnie za wulgarne skutkuje zablokowaniem na czas:
 • po raz pierwszy 9 godzin
 • po raz drugi i za każdym następnym razem 24 godz.
W sytuacji tej nie obowiązuje art. 2 pkt. 3.
4. Wstawianie do haseł lub pozostałych stron Wikipedii treści reklamowych skutkuje zablokowaniem na czas:
 • po raz pierwszy 6 godzin
 • po raz drugi i za każdym następnym razem 18 godz.
5. Trzykrotne przywrócenie swojej wersji bez rozpoczęcie dyskusji merytorycznej skutkuje zbanowaniem na okres:
 • po raz pierwszy 9 godzin
 • po raz drugi i za każdym następnym razem zgodnie z decyzją wszystkich Administratorów.
W sytuacji tej nie obowiązuje art. 2 pkt. 3.
6. Głosowanie nad czasem blokady w sytuacji z pkt. 5 odbywa się na stronach Wikipedii; decyduje zwykła większość głosów (50%+1). W tym czasie użytkownik, który prowadził wojnę edycyjną zablokowany jest na 9 godzin. W tym czasie Administratorzy muszą podjąć decyzję, o okresie blokady.
7. W przypadkach nierozstrzygniętych w pkt. 1-5 czas oblokady określa dwóch Administratorów na drodze konsensusu.
8. Administratorzy podejmujący decyzję w sprawie określonej w pkt. 7 za swoją decyzję odpowiedzialni są przed wszystkimi Administratorami. Administratorzy mogą zmienić decyzję poprzez głosowanie wg zasad z pkt. 6. Decyzja podjęta przez głosowanie Administratorów nie podlega odwołaniu.
9. Dwóch Administratorów może zarządzić głosowanie (zgodne z przepisami pkt. 8) w szczególnym przypadku opisanym w pkt. 1-5. W tym czasie użytkownik, którego zablokowanie podlega dyskusji jest zbanowany na okres określony przepisami; czas ten wyznacza za razem koniec głosowania.

Odblokowywanie

edit

Art. 7

1. Odblokowaniu podlega każde konto lub numer IP, którego czas blokady określony przepisami lub w wyniku procedur (art. 6 pkt. 7-9) minął oraz w sytuacjach z pkt. 2-4)
2. W sytuacji z art. 2 pkt. 2 na życzenie właściciela konta.
3. W przypadku automatycznej blokady na życzenie właściciela konta lub użytkownika numeru IP, jeśli problem techniczy z racji na który został zbanowany został naprawiony.
4. Decyzją pięciu Administratorów lub decyzją poprzez głosowanie (procedura druga ma charakter bezdyskusyjny i nadrzędny) wg zasad z art. 6 pkt. 8.

Przepisy końcowe

edit

Art. 8

1. Administratorzy podlegają w sprawach blokowania kontroli i odpowiedzialności w sposób określony w stosownych zarządzeniach.
2. Zasady te zaczynają obowiązywać od 1 maja 2005 roku.

Propozycja zasad blokowania użytkowników

edit
 1. Administrator może zablokować użytkownika jeżeli uzna, że jego działania zakłócają lub utrudniają pracę na Wikipedii. Przed zablokowaniem konta innego administratora blokujący musi uzyskać na to zgodę co najmniej 3 innych administratorów.
 2. Zablokowany użytkownik może się zwrócić o odblokowanie do blokującego go lub innych administratorów, ale nie więcej niż 3, z prośbą o odblokowanie. Administratorzy po konsultacji podejmą decyzję w drodze konsensusu.
 3. W przypadku, gdy administratorzy uznają, że ktoś nadużywa możliwości blokowania, podejmą uzgodnione drogą konsensu odpowiednie działania zaradcze.