NOTĂ: Discuţia despre statut s-a mutat pe Wikipedia. Urmaţi acest link: http://ro.wikipedia.org/wiki/Discu%C5%A3ie_Wikipedia:Statutul_propus_al_Asocia%C5%A3iei_Wikimedia_Rom%C3%A2nia


§ 1 Denumirea, Adresa şi Durata de funcţionare a Asociaţiei

edit

(1) Wikimedia România este persoană juridică română de drept privat, non-profit, independentă de instituţiile publice, de stat sau private, române sau străine, şi apolitică. Wikimedia România este organizată şi îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţelor Guvernului României nr. 26 din 30 ianuarie 2000 aprobată prin Legea nr. 246 din 2005.

(3) Denumirea Asociaţiei este Wikimedia România. Aceasta va fi numită în continuare "Asociaţia".

(4) Sediul Asociaţiei este în str. ___________ nr. _________, mun. _________, jud. _______________.

(5) Asociaţia va funcţiona pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea ei făcându-se în condiţiile legii şi ale prezentului statut.

§ 2 Scopul, obiectivele şi activităţile Asociaţiei

edit

(6) Scopul Asociaţiei este cel de a sprijini crearea, colectarea şi distribuirea de conţinut liber într-un mod non-profit, pentru a oferi oportunităţi de acces egale la cunoştinţe şi educaţie. Prin conţinut liber se înţelege orice lucrare care a fost plasată de creatorii săi sub o licenţă care permite tuturor să o distribuie gratis mai departe şi să o modifice.

(7) Pentru colectarea şi distribuirea conţinutului liber, de cele mai multe ori vor fi folosite sistemele Wiki, dar nu întotdeauna. Sistemele Wiki sunt sisteme software accesibile prin Internet, care permit utilizatorilor lor atât să le acceseze cât şi să le modifice, creându-se astfel un conţinut comunitar. Cel mai proeminent exemplu al acestui principiu este enciclopedia liberă "Wikipedia" iniţiată de Larry Sanger şi Jimmy D. Wales, care este coordonată de Wikimedia Foundation.

(8) Asociaţia va acţiona ca filială locală a Wikimedia Foundation Inc., Fundaţie înregistrată în Statele Unite ale Americii, în conformitate cu legile statului Florida. Independenţa Asociaţiei nu este afectată de acest lucru. Wikimedia Foundation acţionează ca o organizaţie umbrelă asupra tuturor filialelor Wikimedia naţionale, coordonează activităţile conforme cu obiectivele Asociaţiei în sectorul internaţional şi gestionează numele Wikimedia precum şi numele altor proiecte internaţionale Wikimedia.

(9) Obiectivele Asociaţiei sunt:

  • operarea şi finanţarea operării sistemelor Internet pentru crearea, colectarea şi respectiv distribuirea de Conţinut Liber. Punctul tare îl reprezintă diversele proiecte internaţionale Wikimedia.
  • distribuţia şi sprijinirea distribuţiei de conţinut liber cu alte scopuri, de exemplu în formă digitală şi tipărită, cu focalizare asupra conţinutului proiectelor internaţionale Wikimedia.
  • achiziţia, publicarea şi distribuirea de informaţie precum şi oferirea de relaţii publice cu privire la Conţinutul Liber, sisteme Wiki şi diverse proiecte Wikimedia, prin texte informative sau în cadrul unor evenimente.
  • rezolvarea unor dispute ştiinţifice, sociale, culturale sau legale referitoare la Conţinutul Liber şi sistemele Wiki, de exemplu cu ajutorul experţilor, prin sondaje sau decernarea de burse şcolare.

(10) Asociaţia poate colecta fonduri sau transfera fondurile existente altor corporaţii scutite de impozit conform legii în vigoare, dacă acestea sunt folosite exclusiv în scopurile menţionate mai sus, şi poate să deţină acţiuni sau să fie membră a unor astfel de corporaţii.

(11) Asociaţia urmăreşte numai scopuri non-profit cum se stipulează în pasajul despre "scopuri cu impozit privilegiat" al codului fiscal. Este altruistă, iar obiectivele sale sunt în primul rând non-profit.

(12) Fondurile Asociaţiei pot fi folosite doar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în acest statut. Membrii săi nu primesc remuneraţii din fondurile Asociaţiei. Nici o persoană nu poate să beneficieze de pe urma donaţiilor care nu sunt necesare pentru promovarea obiectivelor sale sau prin plăţi mari disproporţionate.

§ 3 Patrimoniul, veniturile şi cheltuielile Asociaţiei

edit

(13) La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 330 de lei, alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori, desemnaţi prin actul de constituire.

(14) Patrimoniul Asociaţiei se va compune din bunuri mobile, bunuri imobile, mijloace băneşti şi titluri de valoare.

(15) Veniturile Asociaţiei provin din:

a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.

(16) Suma cotizaţiei este stabilită şi poate fi modificată prin decizia Consiliului Director. Modificarea va fi adusă la cunoştinţa membrilor cu minimum 30 de zile înainte de termenul intrării în vigoare.

(17) Patrimoniul Asociaţiei se completează cu veniturile realizate din proprietăţile Asociaţiei, taxe non-profit percepute în condiţiile legii pentru servicii angajate pe baze contractuale sau de colaborare, precum şi alte taxe non-profit pentru participarea la manifestările Asociaţiei (simpozioane, conferinţe, seminarii, programe de instruire, ateliere de lucru, etc.)

(18) Asociaţia poate produce şi vinde produse şi servicii în mod accesoriu, pentru realizarea şi susţinerea obiectului său de activitate; surplusul de profit, dacă există după vânzarea produselor şi plătirea tuturor taxelor şi a costurilor, va fi întotdeauna returnat în contul Asociaţiei pentru plata cheltuielilor administrative şi pentru finanţarea realizării scopului Asociaţiei. Nici o parte din surplusul de profit nu poate fi distribuită nici unuia dintre membri organelor de conducere sau de administraţie, si nici unei alte persoane fizice sau juridice membră a Asociaţiei, cu excepţia plăţii salariilor şi onorariilor stabilite.

(19) Donaţiile, sponsorizările şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete de invenţie, acţiuni, titluri de valoare, alte drepturi de creanţă, imobile şi terenuri. Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanţă cu scopul şi activitatea Asociaţiei, fie că este vorba de continuarea activităţilor curente sau iniţierea altor activităţi care contribuie la atingerea scopului Asociaţiei. Pentru donaţiile condiţionate sau pentru cele cu destinaţie specificată prin actul de donaţie, donatorul va putea lua cunoştinţă de modul în care a fost utilizată donaţia sa, Fundaţia punându-i la dispoziţie rapoartele necesare

(20) Consiliul Director poate solicita contribuţii voluntare pentru scopuri precise. Pentru utilizarea bunurilor societăţii pot fi colectate taxe, cu aprobarea Consiliului Director.

(22) Natura cheltuielilor Asociaţiei este: a) planificarea şi realizarea de proiecte utile realizării scopului Asociaţiei;
a) organizarea de întâlniri, simpozioane, conferinţe, etc. utile realizării scopului Asociaţiei;
c) procurare de cărţi si publicaţii de specialitate, din ţară şi din străinătate;
d) cheltuieli cu imprimatele, rechizitele şi tipăriturile;
e) cheltuieli cu poşta şi comunicaţiile;
f) chirii şi cheltuieli aferente sediului (apă, gaze, energie electrică, termică, etc.);
g) promovare şi publicitate;
h) orice alte cheltuieli utile realizării scopului Asociaţiei şi necuprinse în prezentul statut, dacă sunt aprobate de Consiliul Director.

Cheltuielile se efectuează în limitele prevederilor bugetare, cu respectarea condiţiilor privind necesitatea, oportunitatea şi economicitatea lor şi cu aprobarea Consiliul Director

§ 4 Organizarea, administrarea şi controlul Asociaţiei

edit

Secţiunea I Membrii

edit

(58) Activitatea Asociaţiei poate fi sprijinită de orice persoană fizică sau juridică ce respectă statutul şi acţionează pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei. Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană de bună credinţă interesată de promovarea libertăţii şi gratuităţii cunoştinţelor mondiale, indiferent de naţionalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală, identitate sau expresie de gen, statut HIV/SIDA sau convingeri politice, cu condiţia să se conformeze statului Asociaţiei.

(59) Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei
b) să propună măsuri de îmbunătăţire a organizării şi activităţii Asociaţiei şi a organelor sale de conducere;
c) să participe cu drept de vot la adunările generale ale Asociaţiei
d) să participe la manifestările organizate de Asociaţie

(60) Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a) de a respecta statutul Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere alese ale acesteia
b) de a plăti cotizaţia la termen

(61) Contribuţiile membrilor la activitatea şi scopul Asociaţiei constau în sprijin financiar, material sau moral şi în participarea nemijlocită la realizarea programelor Asociaţiei.

(62) Persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijină acţiunile Asociaţiei pot dobândi calitatea de membru şi după ce Fundaţia a fost fondată.

(63) Calitatea de membru se dobândeşte la cerere, cu avizul Consiliului Director.

(64) Condiţiile de primire a noilor membrii în Asociaţie: a) solicitanţii trebuie să recunoască statutul Asociaţiei şi organele de conducere şi să fie dispuşi să se implice ca membri activi dacă sunt solicitaţi;
b) solicitanţii trebuie să fie de acord să plătească anual/semestrial cotizaţia stabilită de Consiliul Director

(65) Fiecare dintre fondatorii Asociaţiei menţionaţi în Actul Constitutiv iniţial are calitatea de membru fondator. Această calitate nu se poate pierde şi nu se poate transmite. Membrii fondatori nu au obligativitatea de a plăti cotizaţia.

(66) Pentru contribuţii deosebite în sprijinul Asociaţiei se poate acorda calitatea de membru de onoare. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul Director şi se acceptă de către cel numit. Membrii de onoare nu au obligativitatea de a plăti cotizaţia şi nu pot transmite nimănui calitatea de membru de onoare.

(67) Persoanele fizice sau juridice care nu sunt implicate în mod direct în activităţi de promovare a libertăţii şi gratuităţii cunoştinţelor umanităţii, dar doresc să încurajeze dezvoltarea acestora sau care folosesc resursele sau serviciile Asociaţiei, pot primi la cerere statutul de membru simpatizant. Membrii simpatizanţi plătesc cotizaţia şi pot face donaţii către Asociaţie.

(68) Persoanele fizice sau juridice care din dorinţa de a sprijini dezvoltarea libertăţii cunoştinţelor umanităţii consimt să plătească dublul cotizaţiei obişnuite, vor primi la cerere statutul de membru binefăcător.

(69) Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde: a) prin nerespectarea prevederilor statutului;
b) prin săvârşirea de fapte ilegale, imorale sau care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei;
c) prin neachitarea cotizaţiei în termen de 60 de zile de la data maximă fixată pentru achitarea acesteia;
d) la cerere;

Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei prin excludere se hotărăşte de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenţi sau reprezentaţi. Consiliul Director poate decide suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei până la întrunirea adunării generale care va lua decizia finală.

Secţiunea II Adunarea Generală

edit

(29) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor. Competenţa adunării generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
e) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
f) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

(30) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an. Data, ora, locul şi ordinea de zi vor fi anunţate în scris, tuturor membrilor Adunării Generale a Asociaţiei, de Consiliul Director, cu cel puţin douăzeci şi una de zile înainte de data desfăşurării.

(31) Atunci când sunt de discutat probleme importante, se poate convoca o adunare generală extraordinară. Convocarea unei adunări generale extraordinare se face de către preşedinte, sau prin hotărârea Consiliului Director, sau de cel puţin o treime din membrii asociaţi. Condiţiile întâlnirii Adunării Generale Extraordinare sunt aceleaşi cu Adunarea Generală Ordinară.

(32) Cvorumul necesar pentru desfăşurarea adunării generale (ordinare sau extraordinare) este de 50% + 1 persoană (inclusiv persoanele reprezentate) la prima convocare, sau orice număr de persoane la a doua convocare.

(33) Toţi membrii Asociaţiei au drept de vot egal.

a) hotărârile sunt statutare dacă sunt adoptate cu votul a minim 50% + 1 persoană din numărul celor prezenţi sau reprezentaţi la Adunare.

b) hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.

c) votul poate fi exprimat în adunările generale, prin poştă, pe pagina de Internet a şedinţei în plen după autentificare, sau prin redactarea unei procuri autentice sau a unui mandat sub semnătură privată înregistrat de secretariatul adunării generale şi confirmat pentru autenticitatea semnăturii de către oricare din membrii Consiliului Director, prin care un membru împuterniceşte alt membru al Asociaţiei să exprime opţiunea pentru problemele înscrise în ordinea de zi a adunării generale.

d) membrul care într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale este interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

(34) Hotărârile care privesc lichidarea şi dizolvarea Asociaţiei sau modificări ale actelor constitutive se adoptă cu majoritate de 2/3.

Secţiunea III Consiliul Director

edit

(35) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale şi reprezintă Fundaţia în toate actele vieţii sale juridice, conformându-se deciziilor adunării generale.

(36) În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale;
e) iniţiază programe noi, în concordanţă cu scopul Asociaţiei şi asigură resursele financiare pentru acestea;
f) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. g) Controlul activităţilor si finanţelor Asociaţiei se efectuează de către Consiliul Director.

(37) Consiliul Director se compune din 5 membri desemnaţi de Adunarea Generală a Asociaţiei o dată la doi ani.

(37-1) Preşedintele Consiliului Director are calitatea de Preşedinte al Asociaţiei.

(39) Mandatul membrilor Consiliului Director este de doi ani. În cazuri motivate un membru al Consiliului Director poate renunţa la mandat şi este responsabilitatea celorlalţi membri ai Consiliului Director de a sesiza Adunarea Generală pentru a numi un alt membru al Asociaţiei care să preia funcţia vacantă până la expirarea mandatului.

(27) Membrii Consiliului Director sunt personal răspunzători pentru propria lor conduită şi solidar răspunzători pentru acţiunile Consiliului Director, atât faţă de terţi, cât şi faţă de Asociaţie, pentru daunele provenite din culpa lor (prin înşelătorie, minciună, sau nepricepere).

(40) Actele şi faptele membrilor Consiliului Director sunt actele şi faptele Asociaţiei în măsura în care se încadrează în limita atribuţiilor stipulate în prezentul statut.

(41) Consiliul se va întruni de câte ori este nevoie. Convocarea Consiliului Director se poate face de către preşedinte. În cazul în care un membru al Consiliului Director nu este prezent sau nu menţine legătura, sau nu participă trimiţându-şi votul prin poştă, atunci ceilalţi membri ai Consiliului Director vor convoca Adunarea Generală pentru a alege un înlocuitor în Consiliul Director.

(42) Şedinţele Consiliului Director sunt statutare în prezenţa a cel puţin trei membri sau dacă nu se obţine acest cvorum minim, atunci când membrii cu drept de vot ai Consiliului Director care nu pot participa la o şedinţă îşi vor trimite votul şi comentariile lor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei prin poşta tradiţională, poştă electronică, pe pagina de Internet a şedinţei în plen după autentificare, fax sau delegat.

(43) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor săi prezenţi, luând în considerare, dacă este cazul, şi voturile exprimate în termen prin corespondenţă sau delegat. În acest caz, dacă numărul celor care votează pentru este egal cu cel al celor care votează împotrivă, Preşedintele are puterea de a decide.

(44) Membrul Consiliului Director interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal, sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, într-o chestiune supusă deciziei Consiliului Director, trebuie să declare acest lucru şi nu va putea lua parte la vot.

(45) La întâlnirile Consiliului Director pot participa, fără drept de vot, şi alţi membri ai Asociaţiei sau invitaţi din afara Asociaţiei.

Secţiunea IV Preşedintele

edit

(46) Preşedintele Consiliului Director are funcţie executivă şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii aplicându-i-se normele juridice specifice mandatului de reprezentare.

(47) Preşedintele este propus, susţinut şi ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru un mandat de patru ani.

(48) Preşedintele trebuie sa-si aibă domiciliul stabil in România.

(49) Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea operativă a Asociaţiei între şedinţele Consiliul Director;
b) convoacă şi prezidează lucrările adunările Consiliului Director;
c) aprobă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
e) aprobă cheltuielile curente, administrative, gospodăreşti şi de protocol;
f) se îngrijeşte de strângerea cotizaţiilor şi ţine evidenţa acestora;
g) propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil.

Secţiunea V Secretarul General

edit

(51) Secretarul General este propus, susţinut şi ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani

(52) Secretarul General al Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) participă activ la şedinţele Consiliului Director;
b) ţine evidenţa membrilor Asociaţiei şi înregistrează cererile de înscriere sau retragere din Asociaţie;
c) întocmeşte procesele verbale ale Adunărilor Generale;
d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Director regulamentul de ordine interioară al serviciilor de specialitate.

Secţiunea VI Cenzorul sau Comisia de Cenzori

edit

(53) Cenzorul este propus, susţinut şi ales prin vot secret de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani. El se ocupă de controlul financiar al Asociaţiei. Atunci când condiţiile legii o cer se înfiinţează o Comisie de Cenzori în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi atribuţii.

(54) Cenzorul are următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale ;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

(55) Cenzorul poate renunţa la funcţia sa cu un preaviz de 30 de zile şi este răspunzător pentru retragerea lui intempestivă şi pentru eventualele prejudicii aduse Asociaţiei prin neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor sale.

(56) Rapoartele cenzorului privind înscrierea în legalitate a activităţilor şi actelor Asociaţiei trebuie prezentate şi sunt obligatorii pentru conducerea organizaţiei.

(57) Cenzorul are acces la toate documentele Asociaţiei.

§ 5 Gestiunea Asociaţiei

edit

(70) Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Gestiunea financiară se realizează de către membrii Consiliului Director.

(71) Fundaţia poate avea conturi în lei sau în valută, în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii.

(72) Documentele bancare vor purta ştampila Asociaţiei şi vor fi semnate de preşedinte.

§ 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii

edit

(73) Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se poate face doar prin hotărârea Adunării generale sau în situaţiile prevăzute de lege. Dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei se face atunci când 2/3 dintre membrii Asociaţiei, prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară, votează în favoarea unei asemenea decizii. Votul poate fi dat şi prin delegarea unui alt membru al Asociaţiei, prin poşta, sau pe pagina de Internet a şedinţei în plen după autentificare. Procedura de vot este votul secret.

(74) Fundaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la articolul 69 al legii referitoare la funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

(75) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător cu al Asociaţiei.

(76) Modificările şi completările prezentului statut şi ale actului de constituire se pot face prin votul exprimat în Adunarea Generală, cu majoritatea de 2/3. Votul poate fi dat şi prin delegarea unui alt membru al Asociaţiei, pe pagina de Internet a şedinţei în plen după autentificare sau prin poştă. Procedura de vot este votul secret.

(77) Prezentul statut a fost citit şi aprobat la Bucureşti, România în data de _______________ 2007 în cadrul Adunării Generale de Constituire.

Semnează membri prezenţi la Adunarea de Constituire