Wikimedia Norge/Retningslinjer for Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge

Generelt

edit

Valg- og kontrollkomitéen er underlagt taushetsplikt. Enkeltmedlemmene i komiteen har taushetsplikt når det gjelder saker som tas opp i komiteen, bortsett fra triviell informasjon som opplagt ikke kan skade eller såre Wikimedia og dens medlemmer. Komiteen kan gå ut med opplysninger om ting som er behandlet, når det er flertall i komiteen for å gjøre det og det er hensiktsmessig i henhold til komiteens mandat

Valg- og kontrollkomitéen har møteplikt til årsmøtet, representert ved leder eller ved tvingende hinder av nestleder.

Valg- og kontrollkomitéen foreslår satser for møtegodtgjørelse og annen godtgjørelse som fastsettes av årsmøtet.

Valg- og kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter og også registrere eventuell annen virksomhet. Protokollen skal inneholde oversikt over hva som er behandlet og kontrollert, og hvilke konklusjoner komitéen har trukket.

Valgkomiteen

edit

Valgkomitéen fremmer sin innstilling i alle påbudte valg i h.h.t. vedtektene og årsmøtets ønsker i god tid, slik at denne kan bekjentgjøres sammen med dagsorden til årsmøtet. .

Valgkomitéens leder plikter å holde seg underrettet om alle påbudte valg.

Alle medlemmer som innehar tillitsverv og som ønsker å si fra seg dette, plikter å underrette valgkomitéens leder senest 2 måneder før valget finner sted. Dersom ønske om fratredelse ikke er innkommet innen fristen, ansees det som om vedkommende er villig til å stille til gjenvalg.

Kontrollkomitéen

edit

Kontrollkomitéen er ansvarlig valgt overfor årsmøtet. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at foreningen ledes og fungerer på en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig måte ut fra vedtekter og vedtak, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.

På det økonomiske området samarbeider kontrollkomitéen med foreningens revisor (intern eller ekstern).

Kontrollkomitéen har full tilgang til foreningens protokoller, arkiv, korrespondanse og regnskap. Videre skal styret løpende informere kontrollkomitéen om forhold som kan forventes å være av interesse for komitéen, herunder protokollen fra alle styremøter.

Kontrollkomitéen har et selvstendig ansvar for å ivareta de oppgaver og forpliktelser den er pålagt. Den må selv bestemme når og hvordan den skal arbeide ut fra de vedtak som er gitt av årsmøtet. Ingen organer eller personer kan pålegge komitéen restriksjoner som ikke er fastsatt av årsmøtet.