Wikimedia Norge/Newsletter/Sandbox

{{subst:#switch:{{subst:PAGELANGUAGE}}|#default=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nb.svg|160px|right|Wikimedia Norge]]
Hello, here are the latest news from Wikimedia Norge!

;Wikipedia in Norwegian Bokmål is turning 20!
:The Norwegian Bokmål Wikipedia turns 20 on November 26, and this will be celebrated during the December 1 wiki meet-up. That will be a virtual meet-up with a quiz and other fun. Do you wish to receive a 20th anniversary T-shirt? Send us your address and size (S–XL) to wikimedia@wikimedia.no!
:[https://www.wikimedia.no/events/event/digitalt-wikitreff/ Here's more information about the meet-up.]

;Giellavahkku and Sámi work
:Maybe you've been wondering why there's been so much Sámi stuff in social media lately? The reason is the Sámi language week, Giellavahkku, which aims to make the Sámi languages more visible. The Sámi languages, culture and history are an important part of the diversity of knowledge. We have summarized the work we're doing with regards to Sámi languages in [https://www.wikimedia.no/2021/10/25/giellavahkku-samisk-sprakuke/ this blog post].
:[[w:en:Lapp Codicil of 1751|The Lapp Codicil]] was repatriated to the Sámi Archives this month, after a long process. The Lapp Codicil is still the base of the laws for borders in the North of Scandinavia. It will soon also be available on Wikimedia Commons.

;Queer culture year 2022
:Througout 2022, the queer culture year (''Skeivt kulturår'') will be marked in Norway. In preparation for this, we have uploaded [[c:Category:Interview videos by Skeivt arkiv|139 interviews by the Queer Archive]] to Wikimedia Commons. We also have several other projects planned for next year. 
:– The fact that queer experiences, history and culture aren't reflected online is a blank spot in our common history, says Heide Rohde Rafto, acting academic director of the Queer Archive of Norway. She adds that queer history is not only the history of LGBT+ people, but of the whole of society.
:By engaging in the queer cultural year, we are hoping to fill in these blank spots. And we're doing this from a diversity point of view – it's not all about gender and sexuality, but also about individuality and the people who have made an effort to effect change.

;Language Diversity Hub
:Diversity of knowledge shouldn't just be limited to Norway. Through international cooperations, we are hoping to create a gathering point for those who are working on indigenous and underrepresented languages. In this project we are joined by several participants of the Arctic Knot Conference this summer. You can read more about this work [[m:Wikimedia Language Diversity/Hub|on this page]].

;Retriever
:It will soon be time to disperse access tokens for Retriever again. You can sign up from November 15. Reminders will be posted on [[w:no:Wikipedia:Torget|Torget]] and [[w:nn:Wikipedia:Samfunnshuset|Samfunnshuset]] when the sign-up opens.
:Wikimedia Sverige have a separate deal with the Swedish Retriever. They have many access tokens available, and can share them with Norwegian volunteers as well. Only Swedish media is available through their deal. Sign up on [[w:sv:Wikipediadiskussion:Wikipediabiblioteket|this list on the Swedish Wikipedia]] if you're interested in getting access to the Swedish Retriever.

;Wikigrants
:Now that society has reopened, there are more opportunities to go out and about! There are several activities you can apply for a [[wmno:Spesial:Mitt språk/Wikistipend|wikigrant]] for. All Wikimedia contributors can apply for a grant of up to 8,000 NOK. The grant must be used for activities that support one or more Wikimedia projects, and the application deadline is November 20.

Have you already paid your membership fees for 2021? If not, you can always do so by re-registering [https://www.wikimedia.no/en/become-a-member/ on this page].

<small>This newsletter is posted by [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|a bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Leave feedback]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Subscribe or unsubscribe]]</small>
</div>|nn=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="nn" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nn.svg|160px|right|Wikimedia Noreg]]
Hei, her kjem siste nytt frå Wikimedia Noreg!

;Wikipedia på bokmål nærmar seg 20 år!
:Wikipedia på bokmål fyller 20 år 26. november, og det vert markert på wikitreffet 1. desember. Det vert digitalt wikitreff med kviss og god stemning. Vil du motta ei 20-års-t-skjorte? Send adresse og storleik (S–XL) til wikimedia@wikimedia.no!
:[https://www.wikimedia.no/events/event/digitalt-wikitreff/ Her finn du meir informasjon om wikitreffet.]

;Giellavahkku og samisk arbeid
:Kanskje har du stussa litt over at det har vore så mykje samisk over alt i sosiale medium i det siste? Årsaka er samisk språkveke, Giellavahkku, som har som føremål å synleggjera samiske språk. Samisk språk, kultur og historie er ein viktig del av kunnskapsmangfaldet. Vi har samla alt arbeidet vi gjer med samiske språk i [https://www.wikimedia.no/2021/10/25/giellavahkku-samisk-sprakuke/ denne bloggposten].
:[[w:nn:Lappekodisillen|Lappekodisillen]] kom heim denne månaden, og er no lagra i Samisk arkiv i Kautokeino, etter ein lengre prosess. Lappekodisillen er enno eit gjeldande regelverk for grensene i nord. Den vert òg snart tilgjengelig i digital form på Wikimedia Commons.

;Skeivt kulturår 2022
:Gjennom heile 2022 vert skeivt kulturår markert. I det høvet har vi lasta opp [[c:Category:Interview videos by Skeivt arkiv|139 livsminneintervju frå Skeivt Arkiv]] til Wikimedia Commons. Vi har fleire prosjekt under planlegging til neste år. 
:– Det at skeive sine røynsler, historie og kultur ikkje vert representert på nett, er ein kvit flekk i vår felles historie, seier Heidi Rohde Rafto, fungerande fagleg leiar i Skeivt arkiv.  Ho legg at til skeiv historie ikkje berre er historia til homofile, lesbiske, bifile, tranpersonar, interkjønn og andre skeive – men det er òg historia til samfunnet som heilskap.
:Ved å engasjera oss i skeivt kulturår håpar vi å fylla inn desse kvite flekkene i den felles historia vår. Og vi gjer dette frå eit mangfaldsperspektiv – det handlar ikkje berre om kjønn og seksualitet, men annleisskap og dei menneska som har stått på for endring.

;Language Diversity Hub
:Kunnskapsmangfald gjeld ikkje berre i Noreg – gjennom internasjonalt samarbeid håpar vi å etablera ein samlingsplass for alle som arbeider med urfolks- og underrepresenterte språk. I dette prosjektet har vi med oss fleire som var med på Arctic Knot-konferansen i sommar. Du kan lesa meir om det [[m:Wikimedia Language Diversity/Hub|på denne sida]].

;Retriever
:Det er snart tid for ny utdeling av Retriever-tilgjenge. Frå 15. november kan du setja deg opp på lista. Det vert sendt ut ei påminning på [[w:no:Wikipedia:Torget|Torget]] og [[w:nn:Wikipedia:Samfunnshuset|Samfunnshuset]] når den opnar.
:Wikimedia Sverige har fått ei god avtale med Retriever i Sverige. Dei har mange tilgjenge, og vil gjerne dela dem med friviljuge i Noreg òg. Det er berre svensk media som er tilgjengelege i den ordninga. Skriv dykk opp på [[w:sv:Wikipediadiskussion:Wikipediabiblioteket|denne lista på svensk Wikipedia]] om de er interessert i svensk Retriever.

;Wikistipend
:No har samfunnet opna opp att, og det er moglegheiter for å reise og treffe folk igjen! Det er mange aktivitetar ein kan søke om [[wmno:Spesial:Mitt språk/Wikistipend|wikistipend]] til. Alle bidragsytarar til dei ulike Wikimedia-prosjekta kan søke om eit stipend. Maks søkesum er kr. 8 000,-. Stipendet skal nyttast til å gjennomføre aktivitetar som stør opp om eitt eller fleire av Wikimedia-prosjekta, og søknadsfristen er 20. november.

Har du allereie betalt medlemsavgifta for 2021? Viss ikkje kan du registrere deg som enno medlem [https://www.wikimedia.no/nn/stott-oss-2/ på denne sida].

<small>Dette nyhendebrevet vert posta av [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|ein bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Gje tilbakemelding]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Abonner eller avslutt abonnement]]</small>
</div>|nb=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="nb" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nb.svg|160px|right|Wikimedia Norge]]
Hei, her kommer siste nytt fra Wikimedia Norge!

;Wikipedia på bokmål nærmer seg 20 år!
:Wikipedia på bokmål fyller 20 år 26. november, og dette markeres på wikitreffet 1. desember. Det blir et digitalt wikitreff med quiz og god stemning. Ønsker du å motta en 20-års-t-skjorte? Send adresse og størrelse (S–XL) til wikimedia@wikimedia.no!
:[https://www.wikimedia.no/events/event/digitalt-wikitreff/ Her finner du mer informasjon om wikitreffet.]

;Giellavahkku og samisk arbeid
:Kanksje har du stusset litt over at det har vært så mye samisk over alt i sosiale medier i det siste. Årsaken er samisk språkuke, Giellavahkku, som har som formål å synliggjøre samiske språk. Samisk språk, kultur og historie er en viktig del av kunnskapsmangfoldet. Vi har samlet alt arbeidet vi gjør med samiske språk i [https://www.wikimedia.no/2021/10/25/giellavahkku-samisk-sprakuke/ denne bloggposten].
:[[w:no:Lappekodisillen|Lappekodisillen]] kom denne måneden hjem, og er nå lagret i Samisk arkiv i Kautokeino, etter en lengre prosess. Lappekodisillen er fortsatt et gjeldende regelverk for grensene i nord. Den blir også snart tilgjengelig i digital form på Wikimedia Commons.

;Skeivt kulturår 2022
:Gjennom hele 2022 markeres skeivt kulturår. I den anledningen har vi lastet opp [[c:Category:Interview videos by Skeivt arkiv|139 livsminneintervjuer fra Skeivt Arkiv]] til Wikimedia Commons. Vi har flere prosjekter under planlegging til neste år. 
:– Det at skeives erfaringer, historie og kultur ikke representeres på nett, er en hvit flekk i vår felles historie, sier Heidi Rohde Rafto, fungerende faglig leder i Skeivt Arkiv.  Hun legger til at skeiv historie ikke er bare historien til homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, interkjønn og andre skeive – men det er også historien til samfunnet som helhet.
:Ved å engasjere oss i skeivt kulturår håper vi å fylle inn disse hvite flekkene i vår felles historie. Og vi gjør dette fra et mangfoldsperspektiv - det handler ikke kun om kjønn og seksualitet, men annerledeshet og de menneskene som har stått på for endring.

;Language Diversity Hub
:Kunnskapsmangfold gjelder ikke bare i Norge – gjennom internasjonalt samarbeid håper vi å etablere en samlingsplass for alle som arbeider med urfolks- og underrepresenterte språk. I dette prosjektet har vi med oss flere som var med på Arctic Knot-konferansen i sommer. Du kan lese mer om det [[m:Wikimedia Language Diversity/Hub|på denne siden]].

;Retriever
:Det er snart tid for ny utdeling av Retriever-tilganger. Fra den 15. november kan du sette deg opp på lista. Det blir sendt ut en påminnelse på Torget og Samfunnshuset når den åpner.
:Wikimedia Sverige har fått en god avtale med Retriever i Sverige. De har mange tilganger, og vil gjerne dele dem med frivillige i Norge også. Det er kun svensk media som er tilgjengelige i den ordningen. Skriv dere opp på [[w:sv:Wikipediadiskussion:Wikipediabiblioteket|denne lista på svensk Wikipedia]] om dere er interessert i svensk Retriever.

;Wikistipend
:Nå har samfunnet åpnet, og det er muligheter for å ut å reise og treffe folk igjen! Det er mange aktiviteter du kan søke om [[wmno:Spesial:Mitt språk/Wikistipend|wikistipend]] til. Alle bidragsytere til de ulike Wikimedia-prosjektene kan søke om et stipend. Maks søkesum er kr. 8 000,- Stipendet skal brukes til å gjennomføre aktiviteter som støtter opp om ett eller flere av Wikimedia-prosjektene, og søknadsfristen er 20. november.

Har du allerede betalt medlemsavgift for 2021? Hvis ikke kan du registrere deg som fortsatt medlem [https://www.wikimedia.no/stott-oss/ på denne siden].

<small>Dette nyhetsbrevet postes av [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|en bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Gi tilbakemelding]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Abonner eller avslutt abonnement]]</small>
</div>}} ~~~~~