Wikimedia Norge/Newsletter/Sandbox

{{subst:#switch:{{subst:PAGELANGUAGE}}|#default=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nb.svg|160px|right|Wikimedia Norge]]
Hello, here are the latest news from Wikimedia Norge!

;Wikigrants and news archive access
:December 1<sup>st</sup> is the deadline to apply for [[wmno:Wikistipend|wikigrants]] from Wikimedia Norge. If you have an idea for a wiki-related project you'd like to do, but need some extra money to do it, you should apply! Anything goes as long as the end result benefits the Wikimedia projects.
:On the same date we will be dispersing access to the news archive Retriever for the period until May 20<sup>th</sup>, 2023. In Retriever, you can search the archives of 2,916 Norwegian news sources. Sign up on the [[w:no:Wikipedia:Biblioteket/Lukkede kilder|list on Wikipedia]] if you're interested.

;Committee being put together
:How should we increase the number of members of Wikimedia Norge? We hope you would like to give us some input.
:The 2022 general assembly decided that a committee should be put together to find out how to incentivize members to join. The board of Wikimedia Norge has written a mandate to give the committee a good frame of reference. The committee will consist of members and other Wikimedians, as well as a representative from the administration, and will deliver a report to the board on January 15<sup>th</sup>, 2023.
:We encourage anyone who wants more info or wants to join the committee to get in touch with board chair Marie Nicolaisen by November 27<sup>th</sup> on marie@wikimedia.no.

;Start-up help
:Do you know someone who wants to contribute to Wikipedia, but doesn't know where to start?
:On Wikipedia they can get a mentor, and there is a forum for new users. Now they can also meet an experienced Wikipedian "face-to-face" in an online event to get help live. Wikimedia Norge's [[w:no:Wikipedia:Starthjelp|start-up help]] will happen on the first Wednesday of every month. The first opportunity is December 7<sup>th</sup>, 19–20 CET.

;This is happening before Christmas
:'''Wiki meet-up:''' [[w:no:Wikipedia:Wikitreff|Tuesday November 22<sup>nd</sup>, 17:00–22:00]] at Deichman Bjørvika, Oslo. Active contributors will meet up for a workshop and exchange of experiences. After the meet-up there will be a social meeting at nearby Døgnvill Burger.
:'''Start-up help:''' [[w:no:Wikipedia:Starthjelp|Wednesday December 7<sup>th</sup>, 19:00–20:00]]. Digital meet-up for new Wikipedians to get started.
:'''Christmas meet-up:''' [[w:no:Wikipedia:Wikitreff|Thursday December 8<sup>th</sup>]] we will meet at Dattera til Hagen in Oslo. Those who want to eat will meet at 17:00; there will be a quiz from 19:00 onwards.

Have you already paid your membership fees for 2022? If not, you can always do so by re-registering [https://www.wikimedia.no/en/support-us/ on this page].

<small>This newsletter is posted by [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|a bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Leave feedback]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Subscribe or unsubscribe]]</small>
</div>|nn=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="nn" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nn.svg|160px|right|Wikimedia Noreg]]
Hei, her kjem siste nytt frå Wikimedia Noreg!

;Stipend og tilgang til nyheitsarkiv
:1. desember er fristen for å søka om [[wmno:Wikistipend|wikistipend]] frå Wikimedia Noreg. Du kan søka viss du har ein idé til eit wikirelatert prosjekt som du treng litt ekstra pengar til å gjennomføra – det er veldig ope, så lenge resultatet gagnar Wikimedia-prosjekta på noko vis.
:Same dato deler vi òg ut Retriever-tilgangane for perioden fram til 20. mai 2023. Via Retriever, som tidlegare heitte Atekst, kan du søka i arkivet til 2916 norske nyheitskjelder. Skriv deg på [[w:no:Wikipedia:Biblioteket/Lukkede kilder|lista på Wikipedia]] om du er interessert.

;Viktig utval blir nedsett
:Korleis kan vi stimulera til at medlemstalet i foreininga vår aukar? Vi håper at du vil bidra med gode innspel.
:Årsmøtet 2022 vedtok einstemmig at det skal nedsetjast eit utval som skal greia ut medlemsvekst. Styret i foreininga vår har skrive eit mandat, slik at utvalet får gode rammer for arbeidet. Utvalet skal bestå av medlemmer og andre wikimedianere og ein representant frå administrasjonen, og dei skal levera ein rapport 15. januar 2023
:Vi oppfordrar alle som ønsker meir informasjon, eller som ønsker å delta i utvalet, til å ta kontakt med styreleiar Marie Nicolaisen innan 27. november på marie@wikimedia.no.

;Starthjelp
:Kjenner du nokon som har lyst til å bidra på Wikipedia, men ikkje veit korleis dei skal komma i gang?
:På Wikipedia kan dei få ein fadder, og det finst eit nybyrjarforum. No kan dei òg møta ein erfaren wikipedianar ansikt til ansikt og spørja om alt dei lurer på. Den første onsdagen i månaden tilbyr WMNO [[w:no:Wikipedia:Starthjelp|starthjelp på eit digitalt treff]]. Første moglegheit: 7. desember kl. 19-20.

;Dette skjer før jul
:'''Wikitreff:''' [[w:no:Wikipedia:Wikitreff|Tysdag 22. november kl. 17–22]] på Deichman Bjørvika. Eldsjeler møtest til samtale og samarbeid. Etter treffet går dei som ønsker det, vidare til Døgnvill Burger.
:'''Starthjelp:''' [[w:no:Wikipedia:Starthjelp|Onsdag 7. desember kl. 19–20]]. Digitalt treff kvar ferske wikipedianere får hjelp til å komma i gang.
:'''Juletreff:''' [[w:no:Wikipedia:Wikitreff|Torsdag 8. desember]] samlast vi på Dattera til Hagen i Oslo. Dei som ønsker å eta litt, møtest klokka 17.00. Frå klokka 19.00 blir det kviss!

Har du allereie betalt medlemsavgifta for 2022? Viss ikkje kan du registrere deg som enno medlem [https://www.wikimedia.no/stott-oss/ på denne sida].

<small>Dette nyhendebrevet vert posta av [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|ein bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Gje tilbakemelding]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Abonner eller avslutt abonnement]]</small>
</div>|nb=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="nb" dir="ltr">
[[File:Wikimedia Norge-logo svart nb.svg|160px|right|Wikimedia Norge]]
Hei, her kommer siste nytt fra Wikimedia Norge!

;Stipend og tilgang til nyhetsarkiv
:1. desember er fristen for å søke om [[wmno:Wikistipend|wikistipend]] fra Wikimedia Norge. Du kan søke hvis du har en idé til et wikirelatert prosjekt som du trenger litt ekstra penger til å gjennomføre – det er veldig åpent, så lenge resultatet gagner Wikimedia-prosjektene på noe vis.
:Samme dato deler vi også ut Retriever-tilgangene for perioden frem til 20. mai 2023. Via Retriever, som tidligere het Atekst, kan du søke i arkivet til 2916 norske nyhetskilder. Skriv deg på [[w:no:Wikipedia:Biblioteket/Lukkede kilder|lista på Wikipedia]] om du er interessert.

;Viktig utvalg nedsettes
:Hvordan kan vi stimulere til at medlemstallet i foreningen vår øker? Vi håper at du vil bidra med gode innspill.
:Årsmøtet 2022 vedtok enstemmig at det skal nedsettes et utvalg som skal utrede medlemsvekst. Styret i foreningen vår har skrevet et mandat, slik at utvalget får gode rammer for arbeidet. Utvalget skal bestå av medlemmer og andre wikimedianere og en representant fra administrasjonen, og de skal levere en rapport 15. januar 2023.
:Vi oppfordrer alle som ønsker mer informasjon, eller som ønsker å delta i utvalget, til å ta kontakt med styreleder Marie Nicolaisen innen 27. november på marie@wikimedia.no.

;Starthjelp
:Kjenner du noen som har lyst til å bidra på Wikipedia, men ikke vet hvordan de skal komme i gang?
:På Wikipedia kan de få en fadder, og det finnes et nybegynnerforum. Nå kan de også møte en erfaren wikipedianer ansikt til ansikt og spørre om alt de lurer på. Den første onsdagen i måneden tilbyr WMNO [[w:no:Wikipedia:Starthjelp|starthjelp på et digitalt treff]]. Første mulighet: 7. desember kl. 19-20.

;Dette skjer før jul
:'''Wikitreff:''' [[w:no:Wikipedia:Wikitreff|Tirsdag 22. november kl. 17–22]] på Deichman Bjørvika. Ildsjeler møtes til samtale og samarbeid. Etter treffet går de som ønsker det, videre til Døgnvill Burger.
:'''Starthjelp:''' [[w:no:Wikipedia:Starthjelp|Onsdag 7. desember kl. 19-20]]. Digitalt treff hvor ferske wikipedianere får hjelp til å komme i gang.
:'''Juletreff:''' [[w:no:Wikipedia:Wikitreff|Torsdag 8. desember]] samles vi på Dattera til Hagen i Oslo. De som ønsker å spise litt, møtes klokka 17.00. Fra klokka 19.00 blir det quiz!

Har du allerede betalt medlemsavgift for 2022? Hvis ikke kan du registrere deg som fortsatt medlem [https://www.wikimedia.no/stott-oss/ på denne siden].

<small>Dette nyhetsbrevet postes av [[m:Special:MyLanguage/Global message delivery|en bot]]. [[m:Talk:Wikimedia Norge/Newsletter|Gi tilbakemelding]] • [[m:MassMessage/Lists/Wikimedia Norge newsletter|Abonner eller avslutt abonnement]]</small>
</div>}} ~~~~~