Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Email/bar

Griasde $username,

Du bist berechtigt, das't bai da Wåi fum Kuratorium fu da Wikimedia Foundation im Jåi 2011 åschdimmst. De Wikimedia Foundation is de Schdifdung de si um olle Wikipedias in de faschidane Schbråchn kimmat und a um Schwésdaprojektl, wia zan Baischbü de Büdldatnbank Commons. Des Kuratorium fu da Foundation is des Gremium, des de Strategie fu deara Schdiftung bschdimt und fia'n waidan Bschdãnd fu da Schdifdung faãntwoatli is. De Mitglieda fum Kuratorium wean fu da Wikipedia-Community gwöd, zu dea'st du a dazua gheast. Déswéng mecht ma di bittn, das't da de Wåisaitn ãnschaust, de Foaschdölung fu de Kandidatn duachlést und dãnn a dai Schdimm åbgibst.

Waidane Infoamazionen findst unta http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/bar . Wãnnst soichane Benåchrichtigungen neama gschickt griang wüst, dãnn dråg dain Benutzanãm dådan ai: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list .