Wikimedia Foundation elections/Board elections/2005/FAQ/vi

2005 Bầu cử cho Ban Quản Trị của Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia
Tổ chức


Cập nhật lần cuối: 16:20, 16 tháng 6 năm 2005 (UTC)

Ở dưới có vài câu thường hỏi (FAQ) về Bầu cử Ban Quản Trị năm 2005.

Xem Board elections/2004/FAQ cho FAQ về bầu cử năm ngoái bằng tiếng Anh. Lưu ý là những câu trả lời ở đấy có thể không đúng cho bầu cử năm nay. Nếu bạn muốn hỏi gì, xin bạn nhắn lời vào trang thảo luận.

Cấu trúc của Ban sẽ như thế nào?

edit

Hiện có năm ủy viên quản trị. Ba là ủy viên "thường xuyên", và Ban Quản Trị một mình có thể biểu quyết đổi họ (xem Chương IV, đoạn 2.1). Hai được bầu do những thành viên của Quỹ Hỗ Trợ Wikimedia, tức là những người góp sức sửa đổi ở dự án Wikimedia, và hai ủy viên đó đại điện cho họ.

Sẽ bầu cho bao nhiêu ủy viên?

edit

Chỉ sẽ bầu cho hai ghế thôi.

Các thành viên đã có ghế sẽ ở lại hay không?

edit

Các thành viên đã có ghế, vì được bầu hay được chọn, sẽ phải ứng cử lần nữa.

Bầu cử này vi phạm luật lệ của Wikimedia phải không?

edit

Chương IV, đoạn 2 của luật lệ đề: "Những Ủy viên đầu tiên được bầu do đa số của những Ủy viên và sẽ phục vụ cho đến khi có người nối nghiệp có đủ tư cách và được bầu. (...)". Chương V, đoạn I đề: "Ban Quản Trị sẽ biểu quyết ở giữa những ủy viên một Chủ tịch, một Pho Chủ tịch, một Thư ký điều hành, và một Người thủ quỹ. (...)". Tức là Ban Quản Trị phải có ít nhất bốn người. Chúng ta chỉ bầu cho hai người tại sao?

Hiện có năm ủy viên. Ba là ủy viên "thường xuyên", đến khi chúng ta đổi cấu trúc của Ban Quản Trị (đó chắc sẽ xảy ra gần đây, và chúng ta đã phân phối 3.000 đồng Mỹ để trả tiền cho lời khuyên pháp luật về cách đúng để làm việc này). Hai người được bầu. Những người nối nghiệp cho ba ủy viên thường xuyên có thể bị đổi do biểu quyết của Ban Quản Trị một mình (xem Chương IV, đoạn 2.1), và hai ủy viên kia phải ứng cử lại.

Sửa đổi tối thiểu là 400 lần, nhưng ở đâu?

edit

Thông cáo về bầu cử đề là phải đã làm ít nhất 400 sửa đổi để được bỏ phiếu. Nhưng Board elections/2005/Candidates đề: "bạn phải có đóng góp cho những dự án trong Wikimedia tối thiểu là 400 lần". Đó mâu thuẫn hay không?

Bây giờ không phân biệt như vậy. Xem Board elections/2005/FAQ. Cám ơn.

"24:00" vào Lịch trình nghĩa là gì?

edit

Nên ghi là "23:59" thì đúng hơn.