Wikimedia Czech Republic/Akreditace

Pravidla zprostředkování akreditacíEdit

Přístup na akce na základě akreditace zprostředkovává sdružení Wikimedia Česká republika (dále Sdružení) výhradně pro využití k rozšiřování obsahu projektů Wikimedia nebo k jiné svobodné tvorbě.

Případné takové chování na akci, na niž je zprotředkována akreditace, nebo zneužití akreditace, které poškodí pověst Sdružení nebo projektů Wikimedia bude Sdružení řešit v disciplinárním řízení podle Stanov (bod 10).

AkreditaceEdit

  1. Sdružení vyjednává pro tvůrce svobodného obsahu akreditace na akce, kam není volný vstup nebo kde je bez akreditace zakázána určitá pro přispěvatele nutná činnost (zejména fotografování). Sdružení nevyjednává akreditace automaticky pouze proto, že je ke vstupu na akci nutné zaplatit vstupné.
  2. Akreditaci může Sdružení zprostředkovat každému tvůrci svobodného obsahu.
  3. Sdružení vyjednává akreditace na základě písemné žádosti (stačí zaslat elektronicky) přijaté Radou nebo jejím členem. Žádost má obsahovat určení akce, základní kontakt na pořadatele, očekávaný přínos pro rozšířování svobodné tvorby, zvláště projektů Wikimedia (s určením těchto projektů).
  4. Sdružení upozorňuje, že akreditace se běžně vydávají s nutností poskytnout pořadateli různé osobní údaje.
  5. Rada Sdružení posoudí oprávněnost žádosti o vyjednání akreditace s přihlédnutím k přínosu pro projekty, nákladům na vyřízení a dosavadní činnosti žadatele. Posouzení nemusí probíhat na řádných zasedáních Rady.
  6. U žadatelů, kteří nejsou řádnými členy Sdružení, bude Rada vyžadovat ověření osobních údajů užitých k získání akreditace způsobem obdobným ověřování údajů při přijímání členů.
  7. Přiměřeně se ustanovení použijí i v případě, že si žadatel vyjedná akreditaci sám, ale vyžaduje její potvrzení Sdružením.
  8. Rada vede evidenci zprostředkovaných akreditací, žadatel je povinen poskytnout Radě informace pro potřeby evidence (zejména údaje o vytvořeném svobodném obsahu).