Wikimedia CEE Spring 2020/Structure/Slovakia

Article lists for SlovakiaEdit

This list contains tips for interesting articles. It does not contain the obvious ones that already have a lot of langauge versions.

  a. CultureEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Radio and Television Slovakia + + + + + + + + + + 10 Q727176 11 +
2 Slovak National Library   + + + + + + + + + + + + 12 Q620899 10 +
3 University Library in Bratislava   + + + + + + + 7 Q12778078 9 +
4 Pohoda + + + + + + 6 Q124484 4 +
5 Levoča, Spiš Castle and the associated cultural monuments   + + + + + + + 7 Q6535830 9 +
6 Ballet of the Slovak National Theatre + + + + + + 6 Q12762879 3
7 Halušky + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1575225 3 +
8 fujara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q11787 4 +
9 Blue-dyeing + + + + + + + 7 Q882441 4 +
10 tinker + + + + + + + + 8 Q338221 5 +
11 easter whipping + + + + + + + 7 Q194607 4 +
12 Lokša + + + + + 5 Q12033864 4 +
13 Lúčnica + + + 3 Q15408931 2 +
14 The Shop on Main Street + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q595196 24 +
15 Gothic Route (Slovakia) + + + 3 Q12766423 4 +
16 Marína + + + + + 5 Q3850635 0
17 The Daughter of Sláva + + + 3 Q3512941 7
18 Mor ho! + + + + + 5 Q12771948 2
19 Tylová paličkovaná čipka na Slovensku + 1 Q55120585 0
20 Modra ceramics + + + + 4 Q12771862 4 +
21 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Wychodna   + + 2 Q85418795 4
22 Martin Kukučín (1860–1928) + + + + + + + + + + + + + 13 Q1384769 13 +
23 Petra Polnišová   (b. 1976) + + + + + + + 7 Q12045152 11 +
24 Adam Szentpétery (b. 1956) + + + + + + 6 Q1297197 10 +
25 Marko Vrzgula (b. 1966) + + 2 Q19973606 9
26 Juraj Bindzár (1943–2019) + + 2 Q13421070 10
27 Barbora Lichá   (1976–2015) + + 2 Q12762935 7
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 17 1 1 2 3 0 3 0 22 11 5 6 0 3 10 8 1 1 0 1 1 0 2 18 2 11 3 27 4 0 3 4 1 13 0 184 avg: 7\5\19% 177  


  b. Nature/GeographyEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Chopok   + + + + + + + + + + + + + 13 Q1076258 10 +
2 Slovak Paradise   + + + + + + + + + + + + + 13 Q253514 8 +
3 Hrebienok   + + + + + + + 7 Q836632 5 +
4 Ochtinská Aragonite Cave   + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q1075804 13 +
5 Sitno   + + + + + + 6 Q1621423 11 +
6 Muránska planina National Park   + + + + + + + + + + + 11 Q1968946 10 +
Σ → Autolist→ map gallery 5 5 1 1 2 0 0 0 6 5 1 3 0 0 3 1 1 0 1 2 0 0 3 6 1 4 0 6 1 0 0 2 2 5 0 67 avg: 11\2\32% 57  


  c. EconomicsEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Slovenské elektrárne + + + + + + + + 8 Q3559219 13 +
2 Slovenská pošta + + + + + + + + + + + + + 13 Q1191849 14
3 Kremnica Mint + + + + + + + + + + + + + 13 Q1050227 9 +
4 SAX + + 2 Q2431665 3
5 Gabčíkovo–Nagymaros Waterworks   + + + + + + 6 Q224693 13 +
6 Čierny Váh Reservoir (lower)   + + + + + 5 Q3366233 11 +
7 Jaderná elektrárna Bohunice A1 + + 2 Q13419743 1
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 2 0 2 3 0 0 0 5 4 1 2 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 0 1 0 0 4 0 49 avg: 7\1\20% 64  


  d. SocietyEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 demographics of Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q340068 6 +
2 Slovaks + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30 Q171336 12 +
3 Hungarians in Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q602700 2 +
4 Romani people in Slovakia + + + + + 5 Q27479579 3 +
5 Czechs in Slovakia + + 2 Q56823168 1
6 Rusyns in Slovakia + + + 3 Q14849157 3
7 Ukrainians in Slovakia + + + + + + 6 Q3491511 2 +
8 Carpathian Germans + + + + + + + + + + + + 12 Q698855 2
9 Croats in Slovakia + + + + + + + + + + 10 Q1789572 1
10 Serbs of Slovakia + + + + + 5 Q3313849 1
11 history of the Jews in Slovakia + + + + + + 6 Q480496 1 +
12 Moravians + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q756716 7 +
13 Italians in Slovakia + + + 3 Q20085412 2
14 religion in Slovakia + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2068463 3 +
15 Roman Catholicism in Slovakia + + + + + + + + + + 10 Q371204 3 +
16 Slovak Greek Catholic Church + + + + + + + + + + + + 12 Q911398 10 +
17 Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q475683 10 +
18 Old Catholic Church + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q5169816 8 +
19 Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia + + + + + + + + + 9 Q1380513 5 +
20 Reformed Christian Church in Slovakia + + + + + + 6 Q7307461 3
21 Apostolic Church (Slovakia) + + + 3 Q15478829 1
22 Central Union of Jewish Religious Communities in the Slovak Republic + 1 Q18006764 4
23 Islam in Slovakia + + + + + + + + + + + + + 13 Q3490576 2
24 Matej Lochman (1561–1620) + 1 Q12771209 7
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 19 8 3 12 11 2 6 0 20 12 5 5 1 11 7 4 4 1 4 1 5 0 2 11 8 17 4 21 2 1 10 10 1 15 0 243 avg: 10\7\29% 99  


  e. SportsEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Danka Barteková   (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2000589 15 +
2 Henrieta Farkašová   (b. 1986) + + + + + + + + 8 Q5715883 13 +
3 Jakub Krako (b. 1990) + + + 3 Q3432108 11 +
4 Ján Riapoš (b. 1968) + + + + + 5 Q13421443 9 +
5 Matej Tóth (b. 1983) + + + + + + + + + + + + + 13 Q2478771 13 +
6 Zuzana Štefečeková   (b. 1984) + + + + + + + + + + + + 12 Q960075 13 +
7 Natália Šubrtová   (b. 1989) + + + + + 5 Q6981051 11 +
8 Petra Vlhová   (b. 1995) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2042262 13 +
9 Slovakia men's national ball hockey team + + + 3 Q12776278 4
10 Ivana Kováčová   (b. 1992) + + + + + 5 Q12767692 9
11 Filip Šebo (b. 1984) + + + + + + + 7 Q699487 13
12 Boris Lukasik (b. 1935) + + 2 Q687126 14
13 Štefan Slivka (1917–1998) + 1 Q12781763 9
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 12 5 0 1 1 0 2 0 7 5 3 0 1 3 1 5 0 0 1 2 0 0 2 9 1 9 0 11 1 0 0 2 0 8 0 92 avg: 7\3\20% 147  


  f. Politics and GovernmentEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Igor Matovič (b. 1973) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q552706 13 +
2 Ján Budaj (b. 1952) + + + + 4 Q12027325 10 +
3 Mária Kolíková   (b. 1974) + + + + + + + + + 9 Q56823084 11
4 Boris Kollár (b. 1965) + + + + + + + + 8 Q23022210 13 +
5 Ivan Korčok (b. 1964) + + + + + + + + 8 Q3156132 12 +
6 Veronika Remišová   (b. 1976) + + + + + + + + + + 10 Q26837632 14 +
7 Ordinary People + + + + + + + + + + + + 12 Q372043 10
8 For the People + + + + + + 6 Q64729826 10 +
9 Armed Forces of the Slovak Republic + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q500707 9 +
10 Ján Ľupták (b. 1946) + + + 3 Q3566334 9
11 Ján Hudacký (b. 1959) + + + + 4 Q6319608 11
12 Ján Nosko (b. 1961) + 1 Q21993053 6
13 Anton Ťažký st. (1898–1991) + 1 Q13375259 8
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 2 0 1 1 0 2 0 10 7 2 0 3 2 6 2 2 0 1 1 0 1 0 11 1 6 0 13 2 0 3 3 0 6 0 98 avg: 8\3\22% 136  


  g. TransportEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Railways of Slovak Republic + + + + + + + + + + + + 12 Q393524 18 +
2 Železničná spoločnosť Slovensko + + + + + + + + + + + + 12 Q393557 16 +
3 M. R. Štefánik Airport   + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q828379 14 +
4 Košice International Airport   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q777774 16 +
5 Highways in Slovakia + + + + + + + + + + + 11 Q748952 4 +
6 D1 motorway + + + + + + + + + + 10 Q763202 13 +
7 Historical Logging Switchback Railway   + + + + 4 Q837155 8 +
8 Čierny Hron Railway   + + + + + + 6 Q459204 13 +
9 Sliač Airport   + + + + + + + + + 9 Q1432898 12 +
10 Mária Valéria Bridge   + + + + + + + + + + + + 12 Q1089516 20 +
11 Most SNP   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q837291 18 +
12 Cesta hrdinov SNP   + + + + 4 Q3512223 11 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 7 1 4 3 0 0 0 12 12 0 1 1 2 9 1 0 0 1 3 0 0 2 11 5 9 1 12 4 0 3 3 1 9 0 128 avg: 11\4\30% 163  


  h. HistoryEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Dražovce church   + + + + + + + + + + 10 Q4177042 12 +
2 Koceľ (820s–876) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q709663 7 +
3 Seven Slavic Saints + + + + + + + + + 9 Q3625012 6 +
4 Andrew Zorard (980–1030) + + + + + + + + + + 10 Q751276 12 +
5 Benedict of Szkalka (10. century–1012) + + + + + + + + + 9 Q832638 11 +
6 Máté Csák III (1260–1321) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q222534 13 +
7 Battle of Rozgony   + + + + + + + + + 9 Q181293 5 +
8 Universitas Istropolitana   + + + + + + + + + + + + 12 Q481659 8 +
9 Anti-Habsburg uprisings + + + 3 Q13538715 1
10 Maurice Benyovszky (1746–1786) + + + + + + + + + + + + 12 Q93419 14 +
11 Demands of the Slovak Nation + + + + + 5 Q3900997 0
12 Slovak Uprising 1848-1849 + + + + + + + + + + + + + 13 Q751143 6 +
13 Cleveland Agreement + + + + + + + 7 Q867956 1
14 Pittsburgh Agreement + + + + + + + 7 Q628680 0
15 Czechoslovak declaration of independence + + + + + + + 7 Q3508048 11 +
16 Memorandum of the Slovak Nation + + + + + + + + 8 Q1165848 1
17 Timrava   (1867–1951) + + + + + + + + + + + 11 Q440577 11 +
18 Martin Declaration + + + + + + + + + + + + 12 Q3491175 7
19 Anna Sychravová   (1873–1925) + + + + + + 6 Q10853458 13 +
20 Andrej Hlinka (1864–1938) + + + + + + + + + + + + 12 Q467797 14 +
21 Czechoslovak resistance to Nazi occupation + + + + + + + + + + + 11 Q370701 3 +
22 Anna Kolesárová   (1928–1944) + + + + + + + + + + + 11 Q10826612 14 +
23 Action P + + + + 4 Q12046984 5
24 Hyphen War + + + + + + + + + + + + + + 14 Q965429 3
25 Matej Bahil (1706–1761) + + 2 Q523786 12
26 Anton Makay (1756–1825) + + + 3 Q9156373 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 20 0 3 10 11 1 6 0 23 16 8 9 1 5 20 2 3 0 1 1 0 0 1 18 7 19 1 25 2 0 3 5 0 17 0 238 avg: 9\7\26% 201  


  i. Science and TechnologyEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Slovak Academy of Sciences   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1050317 14 +
2 Robert Mistrík (b. 1966) + + + + + + + 7 Q47036121 9 +
3 Mochovce Nuclear Power Plant   + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1085951 9 +
4 tajch   + + + + + + + + + 9 Q1898426 4 +
5 Aurel Stodola (1859–1942) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q666875 22 +
6 Jozef Murgaš (1864–1929) + + + + + + + + + + + 11 Q980550 12 +
7 Ján Bahýľ (1856–1916) + + + + + + + + + + 10 Q680151 9 +
8 József Károly Hell (1713–1789) + + + + + + + + 8 Q730241 11 +
9 AeroMobil s.r.o. AeroMobil + + + + + + + + 8 Q15732667 4 +
10 Ľubomír Rehák (b. 1970) + + + + + + 6 Q60687933 8 +
11 Jozef Alberty (1929–2001) + 1 Q12768096 8
12 Vladimír Kozlík (1917–1969) + 1 Q16519893 7
13 Tatiana Podolinská   (b. 1972) + + + 3 Q43231512 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 2 1 6 5 0 2 0 9 8 0 1 1 3 5 9 0 1 0 1 0 0 1 8 1 8 1 13 1 0 1 1 0 9 0 108 avg: 8\3\24% 125  


  j. EducationEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Armed Forces Academy + + + + + + 6 Q12761997 7 +
2 Matej Bahil (1706–1761) + + 2 Q523786 12
3 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 14 +
4 Štefan Gero (b. 1942) + 1 Q13371617 5
5 Alexander Hell (1847–1877) + 1 Q13374160 7
6 Matej Marko (1910–1974) + 1 Q12771206 8
7 Peter Sklenčár (b. 1962) + + 2 Q51586014 5
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 16 avg: 2\0\7% 58  


Article lists by countryEdit

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republic of Srpska Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatarstan Turkey Ukraine