Wikimedia Blog/Drafts/Can beginners write high-quality article? Czech students proved yes again!

Written by Petr Brož (Chmee2), translated by Vojtech.Dostal.

Title edit

  • Mohou začínající wikipedisté napsat kvalitní článek? Studenti opět dokazují, že ano!
  • Can beginners write high-quality article? Czech students proved yes again!

Česky edit

Se závěrem zimního semestru můžeme opět zhodnotit, jak se i letos dařilo studentům Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vylepšovat články o chráněných územích převážně na české Wikipedii. V letošním roce se v rámci spolupráce mezi fakultou a WikiProjektem Chráněná území pod patronací projektu Studenti píší Wikipedii a občanského sdružení Wikimedia Česká republika zapojilo do psaní a fotografování 36 studentů předmětu Ochrana krajiny a přírody, tj. o 6 studentů více než v předchozím roce.

Již v loňském roce se ukázalo, že spolupráce se studenty třetího ročníku bakalářského studia Ochrany životního prostředí při PřF UK je pro českou Wikipedii více než prospěšná. Jak je možné se dočíst v loňské zprávě, i tehdy studenti napsali velice kvalitní hesla doprovázená množstvím fotografií ilustrující jednotlivá chráněná území a společně tak pomohli zlepšit kvalitu tohoto tématu. Loňský úspěch na nás kladl vysoké nároky. Vyvstávala tak otázka, jestli se povede i v letošním roce motivovat studenty natolik, aby napsali hesla minimálně na srovnatelné úrovni jako v loňském roce.

Oproti loňskému modelu, kdy si studenti mohli vybrat jedno chráněné území dle svého uvážení, následně ho museli navštívit, vyfotografovat, připravit si 15minutovou přednášku (včetně diskuse) před třídou a napsat kvalitní článek na jakoukoliv Wikipedii, jsme nic nezměnili. Jen jsme se více zaměřili na profesionalitu předváděných prezentací, časovou dochvilnost a správné napsání článků včetně dodržování základních pravidel Wikipedie. I v letošním roce toto schéma zůstalo, jelikož se nám osvědčilo jako kvalitní, přinášející velice kvalitní hesla doprovázená množstvím fotografií. A to i přes to, že takovýto systém je poměrně časově náročný pro ambasadora, který po studentech hesla prochází, opravuje je a taktéž dochází na semináře posuzovat prezentace.

Kurátorem projektu byl sice opět především WikiProjekt Chráněná území, ale koncepčně tato iniciativa zcela spadá do programu Studenti píší Wikipedii, který v Česku operuje nyní již druhým rokem a má na svědomí stovky článků z nejrůznějších oborů, psaných studenty z různých českých univerzit. V rámci tohoto programu letos běží deset různých projektů, namátkou předmět „Křesťanství I“, „Sochařství v českých zemích“, „Molekulární imunologie“ či „Základy parazitologie“ (úplný seznam zde). Poslední změny v studentských článcích je možné v reálném čase sledovat na speciální stránce; nejzajímavější informace pravidelně přináší oficiální Facebooková stránka programu.

A jak dopadla letošní spolupráce? Podívejte se níže do tabulky.

Obrázek Název Před Po Galerie
Commons
  Andělské schody      
  Badínsky prales      
  Barrandovské skály      
  Blana      
  Borkovická blata      
  Černé rokle      
  Drienčanský kras      
  Hostivické rybníky        
  Jenerálka      
  Kalvárie v Motole      
  Kaňon Labe      
  Karlštejn      
  Kohoutov      
  Kotýz      
  Lednické rybníky      
  Máslovická stráň      
  Meandry Botiče      
  Milíčovský les a rybníky      
  Modřanská rokle      
  Motolský ordovik      
  Na Čihadle      
  Na Plachtě 3      
  Nový rybník u Soběslavi      
  Polabská černava      
  Pravčická brána      
  Prokopské údolí      
  Prosecké skály      
  Skalka      
  Sokolí skála      
  Starý Hirštejn      
  Třemešný vrch      
  U Branického pivovaru      
  Údolí Kunratického potoka      
  Údolí Únětického potoka      
  Vrch Hazmburk      
  Zbrašovské aragonitové jeskyně      

Jak je vidět z porovnání jednotlivých verzí, vzniklo značné množství textu a mnoho fotografií různé kvality. Máme velikou radost, že podobně jako v loňském roce, i v letošním roce se povedlo jedné studentce dopracovat článek do podoby dobrého článku české Wikipedie. Konkrétně se jednalo o heslo Hostivické rybníky. Je vidět, že i začínající wikipedista je schopen napsat velice kvalitní heslo, pokud je správně motivován a pokud jsou mu nabídnuta ukázková hesla, ze kterých může případně kopírovat používání různých wikipedistických šablon. Samozřejmě je taktéž velice vhodné, pokud jsou studenti sledováni zkušenými wikipedisty, kteří po nich opravují případné nedostatky textu a špatného používání našich interních pravidel a předpisů.

Nicméně ne vše se oproti loňsku povedlo na výbornou. I přes počáteční vysvětlení problematiky autorských práv a apel na tvorbu vlastního textu, ve dvou případech jsme se setkali se sklouznutím za hranu této důležité zásady Wikipedie. Ať už to byla studentská neznalost či snaha ulehčit si práci, tato porušení byla velice záhy objevena a odstraněna. Studenti tak zjistili, že obranné mechanismy Wikipedie fungují velice rychle a aniž by ambasador stihl na toto porušení reagovat, ostatní kolegové z komunity vše zařídili. Studenti pak museli hesla přepracovat a ještě vysvětlovat vyučujícímu, jak k tomuto pochybení došlo. Na druhou stranu věříme, že tato příhoda pomohla dalším studentům si uvědomit důležitost vlastní tvorby a posloužila tak jako cenná lekce pro jejich další rozvoj. Nicméně rádi bychom ostatní, kteří zvažují podobnou spolupráci, před tímto nebezpečím varovali a doporučili bychom jim, ať provádí zpětnou kontrolu vložených textů a obrázků.

I přes toto nebezpečí bych ale doporučil všem projektům, aby se pokoušely do tvorby studenty zapojovat. Jejich kladný přínos je nenahraditelný. A pokud se rozhodnete do této spolupráce vložit i část svého času energie, určitě vás odmění skvělými výsledky jako v našem případě. Český ambasadorský program „Studenti píší Wikipedii“ tak znovu dokazuje svou životaschopnost a bohatost, kterou do české Wikipedie přináší. V tomto případě díky spolupráci s WikiProjektem Chráněná území vznikají články a fotografie věnující se problematice ochrany přírody. Osobně budu doufat, že i budoucí ročník bude plný takto skvělých studentů, kteří vytvoří další množství kvalitních hesel.

Rád bych na tomto místě poděkoval Mgr. Jiřímu Reifovi PhD., který mi umožnil, aby i letos se jeho studenti mohli zapojit do psaní české Wikipedie, a všem studentům, kteří se tohoto projektu zapojili. Díky vám všem!

English edit

Another winter term is coming to an end at Czech universities and we can again evaluate how students of Faculty of Science, Charles University in Prague, succeeded in improving Wikipedia articles about Czech protected areas this year. A total number of 36 enrolled students of "Nature and Landscape Protection" (i.e., 6 more students than last year) took part in the co-operation between the faculty and WikiProject Protected areas, organised under direction of Students Write Wikipedia program and Wikimedia Czech Republic).

The benefits of co-operating with a group of third-grade university students of Institute for Environmental Studies have been clear since last year, as can be seen from the last year's report. At that time, students wrote top-quality articles accompanied by lots of their pictures, aiming to document corresponding protected areas and improve this topic in Czech Wikipedia. It was this past success that was very demanding this time: will we be able to motivate the students enough so that their articles are at least as good as they were last year?

We did not change the overall model of the project: again, students were asked to pick one protected area, pay a visit in it, take pictures, make a 15-minute talk in front of the class (including the following discussion), and, last but not least, write a detailed Wikipedia article on the subject of this protected area. However, we put more stress on the professional delivery of the talks in front of class, punctuality and good time management, as well as sticking to basic Wikipedia rules when writing the article. The scheme did not change because it was evaluated as satisfying enough and leading to good quality articles with lots of pretty pictures. It must be noted that this model is very demanding for the Wikipedian-"ambassador" who goes through all the articles, corrects them and attends the seminar each week to evaluate the speeches.

As mentioned earlier, WikiProject Protected Areas has been the principal curator of this project; however, it is part of an official Students Write Wikipedia initiative that has been operating for two years now in the Czech Republic and has seen hundreds of articles being created about various topics and by students of several Czech universities. Apropos, ten Czech projects are running in the current winter term, including "Christianity I.", "Sculpture in Czech Lands 1550-1800", "Molecular Immunology" or "Essentials of Parasitology" (the list of all our projects can be found here). Recent changes in all these articles can be monitored real-time at a special page; the most interesting updates are regularly posted at the program's Facebook page.

And how was the cooperation going this year? Let's see the table below!

Image Name Before After Gallery
Commons
  Andělské schody      
  Badínsky prales      
  Barrandovské skály      
  Blana      
  Borkovická blata      
  Černé rokle      
  Drienčanský kras      
  Hostivické rybníky        
  Jenerálka      
  Kalvárie v Motole      
  Kaňon Labe      
  Karlštejn      
  Kohoutov      
  Kotýz      
  Lednické rybníky      
  Máslovická stráň      
  Meandry Botiče      
  Milíčovský les a rybníky      
  Modřanská rokle      
  Motolský ordovik      
  Na Čihadle      
  Na Plachtě 3      
  Nový rybník u Soběslavi      
  Polabská černava      
  Pravčická brána      
  Prokopské údolí      
  Prosecké skály      
  Skalka      
  Sokolí skála      
  Starý Hirštejn      
  Třemešný vrch      
  U Branického pivovaru      
  Údolí Kunratického potoka      
  Údolí Únětického potoka      
  Vrch Hazmburk      
  Zbrašovské aragonitové jeskyně      

As you can see by comparing the corresponding page revisions in the table, the amount of text written during the course of the project was huge, and that applies to pictures as well. Like last year, one of the articles, written by a student, achieved the status of a Good Article. Specifically, it was an article dealing with a natural monument Hostivické rybníky, which is located in the vicinity of Prague. We proved again that even person who is a Wikipedia beginner can create a high quality article when properly motivated. We also believe that the "exemplary articles" offered to students are essential for the success, as students can easily see all the templates used and just copy/paste them into their own article. We also put stress on a practice of watching the work of students by experienced Wikipedians, who fix any imperfections and mistakes in the text or student's wrong understanding of the internal wiki-rules.

Nevertheless, something did not run so smooth this year. Although we did explain the problem of copyright and stressed the importance of original writing, two students crossed the line of this essential Wikipedia rule this year. We cannot tell if it was unfamiliarity with the rule or an effort to simplify their school job, but the truth is that we recognised these violations very soon and removed the problematic pieces. Students thus experienced efficient defence mechanisms of Wikipedia, as even without the need of ambassador's action, other users promptly flagged the articles. Students were bound to rewrite the articles and explain their fault to the teacher. We believe this was an important lesson for all the students in the class, helping them to realize how important the original work is. However, we strongly warn everyone who considers starting a similar project to check all the student texts for copyright violations - this sure is an ubiquitous problem.

Apart from this issue that must be addressed, I would recommend all the Wikimedia projects to try to involve students as much as possible. Their positive value is indisputable and if you dedicate enough of your free time, they sure will produce excellent results, as our students did. The Czech "Students Write Wikipedia" program has once again proved its viability and the diversity it brings into Czech Wikipedia. This is a project when otherwise non-existent articles on protected areas and pictures are created and I personally hope that the next term will be again blooming with gifted students and their beautiful articles.

I'd like to hereby thank to Mgr. Jiří Reif PhD., the Associate Professor at Charles University in Prague, who once again allowed me to co-operate with his students and join them into the development of Czech Wikipedia. Also, I would love to thank to all students, who took part in this project and gave a lot of their energy in it. Thank you all!

Notes edit

Please, add tags:

  • WikiProject Protected areas
  • Wikipedia Ambassadors
  • Wikipedia Education Program
  • Wikimedia Czech Republic