Wikkimehdija ier Blog/Äntwörf/Äpp för Android es onger de bäste Äpps vun Google Play vun 2015

This page is a translated version of the page Wikimedia Blog/Drafts/Android app is a Google Play Best App of 2015 and the translation is 100% complete.


PUBLISHED 12/21

Idehje för Övverschreffte

  • De Wikkipehdija Äpp för et Bedrihfßsüßtehm Android, jäz met lebänndejje Kaate, wood als eine vun de bäßte Äpps vun 2015 nommehrt.

Ennhalld

Hadd_Er ald de Äpp för de Wikkipehdija för et Bedrihfßsüßtehm Android, eronger jeladhe? Dat sullt mer donn. Google hätt se jrahd als ein vun de bäßte Äpps uss_em Johr 2015 jenannt för dänne iehr Intenet-Lähde zom eronger lahde, en Rußland, Inndije, Mäxiko, Jahpan, un Endonehsije.

De jannze Android Ärbeidsjrobb en de Wikkimehdija Schtefftong es uss_em Hühßje döh drövver. Mer hoffe, se hellef de Minsche op der jannze Wält, sesch mih för et freije Weße ennzesäze. Un se es, wi alles wat mer maache, freij, un ömesöns eronger ze lahde un aanzewände.

Mer ärbeijde met Nohdrok draan, en Äpp ze schaffe, di leijsch un aanjenehm ze bruche es, un et jannze en de Wikkipehdija faßjehallde Weße vör Ding Eujelscher un aan Ding Fengerschpeze brängk. Wam_mer op 2015 zeröklohre, ham_mer keine Mangel aan neuje Müjjeleschkeijte en dä Äpp:

  • Vöraff_Aanseeschte vun verlenke Sigge us de Wikkipehdija, esu dat mer sesch en Saach aanlohre kann, der ohne dat mer de eijentlesche Sigg quitt weed.
  • Jiv-jät-wigger-Kaate, di_j_et müjjelesch maache, flögg un eijfach Käätscher met Aanjahbe us de Wikkipehdija ze krijje, di mer övver de e-mail, su jenannte sozjahle Näzwärke, udder över SMSe wiggerjävve kann.
  • En Jeschtalldong, di mih op Bellder jeiht, et Söhke verbäßerd, un Vöhrschlähsch för wiggerzelässe määt.

Wer welle Üsch och jähn op jät henwihse, wat mer met de neujeste Väsjohn vun dä Äpp eruß jebraat han. Met däm Knopp „en de Nöhde“ kam_mer obb en kumplätte, bedehnbahe Landkaat kumme, di om neuje Kaatedehns vun de Wikkimehdija opbout. Se hät klein Nohdelle aan dä Pläz drömröm, woh et entreßannte Sigge en de Wikkipehdija jitt. Met dä Kaate kam_mer sesch och flöck en anndere Jähjende op de Ähd bewähre, eren un eruß zoome, un sesch di Sigge en de Wikkipehdija zeije lohße.

Wam_mer op eine vun dä kleihn Nohdelle tipp, süht mer de de sällve Vöraff_Aanseesch, wi beij de nomahle Lenks. Mer han dat för Jehde esu jemaat, dä neujiehresch es, wadd öm en eröm es - de Reijsende op Jögg un de Lük, di mih övver ier Heijmaht liehre welle.

Mer han vill mih jeplahnd för 2016 — holl de Äpp uß de Intenet-Lähde vun Google, un dohd Üsch op mih neuje johde Saache em Neuje Johr freuje!

Dmitry Brant
Projremmehrer, zohschtändesch för et Produk
beij de Wikkimehdija Schtefftong

Belldongerschrefte

  • Dat Belld kütt vun Google singe Lähde em Intenet.
  • De Wikkipehdija Äpp för et Bedrihfßsüßtehm Android deiht jäz dä Landkaatedehns vun de Wikkimehdija bruche. Belldscherrem-Opnahme vum Dmitry Brant, ze han onger dä freije Lezänz CC BY-SA 4.0.