Վիքիմեդիա Հայաստան/Կանոնադրություն

«ՎԻՔԻՄԵԴԻԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Երևան, 2012

Հոդված 1. Ընդհանուր դրույթներEdit

 • 1.1 «Վիքիմեդիա Հայաստան» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` Կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող և շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որում իրենց շահերի ընդհանրության հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով միավորվել են ֆիզիկական անձինք` իրենց ոչ կրոնական հոգևոր և ոչ նյութական այլ պահանջմունքները բավարարելու, իրենց և այլոց իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու, հասարակության առանձին խմբերին նյութական և ոչ նյութական աջակցություն ապահովելու, և այլ հանրօգուտ գործունեություն իրականացնելու նպատակներով:
 • 1.2 Կազմակերպությունը գործում է ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ օրենսդրության, այլ նորմատիվ ակտերի, ՀՀ միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության հիման վրա:
 • 1.3 Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են օրինականությունը, անդամության կամավորությունը, անդամների իրավահավասարությունը, ինքնակառավարումը, ղեկավարման կոլեգիալությունը և հրապարակայնությունը:
 • 1.4 Կազմակերպությունը չի հետապնդում քաղաքական նպատակներ, չի հարում որևէ քաղաքական թևի:
 • 1.5 Կազմակերպությունը գործում է ՀՀ ողջ տարածքում և օտարերկրյա պետություններում` այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 • 1.6 Կազմակերպության աշխատանքային լեզուներն են` հայերենը և անգլերենը:
 • 1.7 Կազմակերպության լոգոն է Վիքիմեդիա Հիմնադրամի և նրա մասնաճյուղերի լոգոն` կապույտ կիսաշրջանագիծ, ընդհատված մասում կարմիր շրջան, մեջտեղում երկու կանաչ սեգմենտներ, ներքևում WIKIMEDIA ARMENIA կամ WIKIMEDIA HY
 • 1.8 Կազմակերպության անվանումն է`

հայերեն` «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպություն, անգլերեն` «Wikimedia Armenia» scientific-educational non-governmental organization

 • 1.9 Կազմակերպության գտնվելու վայրն է` 0014, Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան,Պարույր Սևակի 1:

Հոդված 2. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներըEdit

 • 2.1 Աջակցել գիտելիքին և կրթությանը Հայաստանում` ստեղծելով և տարածելով ազատ բովանդակություն:
 • 2.2 Աջակցել գիտելիքի մատչելիության հավասար հնարավորություններ ապահովելուն:
 • 2.3 Աջակցել ազատ բովանդակության ձեռքբերմանն ու տարածմանը հատկապես Վիքիմեդիա Հիմնադրամի տարբեր նախագծերի միջոցով:
 • 2.4 Աջակցել ազատ բովանդակության հասարակական, մշակութային և գործնական ասպեկտների քննարկմանը և հետազոտությանը :
 • 2.5 Աջակցել վերոնշյալ նպատակներին ուղղված կամավորական աշխատանքներին:
 • 2.6 Աջակցել Վիքի տեխնոլոգիաների ներդրմանը և տարածմանը Հայաստանում:
 • 2.7 Կազմակերպել Վիքի կոնֆերանսներ, հակաթոններ:
 • 2.8 Աջակցել Վիքի տեխնոլոգիաների ներդրմանը կրթական ոլորտում:
 • 2.9 Կազմակերպությունը կարող է իրականացնել սույն կանոնադրությամբ չնախատեսված և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն:

Հոդված 3. ԱնդամությունEdit

3.1. Անդամների ընդունելությունըEdit

 • 3.1.1 Կազմակերպության անդամ կարող է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև օտարերկրյա ցանկացած քաղաքացի, ով ցանկանում է մասնակցել նրա գործունեությանը և ընդունում է Կազմակերպության կանոնադրությունը:
 • (ա) Կազմակերպության հիմնադիրները Կազմակերպության գրանցման օրվանից անդամ են:
 • (բ) Անձը, ով ցանկանում է Կազմակերպության անդամ դառնալ, պետք է ընդունված կարգով դիմում ներկայացնի:
 • 3.1.2 Տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անչափահասը, եթե օրենքով սահմանված կարգով լրիվ անգործունակ չի ճանաչված, կազմակերպությանը կարող է անդամագրվել իր դիմումի հիման վրա` օրինական ներկայացուցչի գրավոր համաձայնությամբ:
 • Մինչև տասնչորս տարեկան անչափահասը կազմակերպությանը կարող է անդամագրվել օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա՝ իր ցանկությամբ:
 • 3.1.3 Բավարարել ընդունելությունը թե ոչ որոշում է Խորհուրդը: Այն դեպքում, երբ դիմումը մերժվում է, դիմողը կարող է հայցադիմում ներկայացնել Համաժողովին:
 • 3.1.4 Անդամակցության որոշում կայացնելիս Խորհուրդը պետք է հաշվի առնի դիմողի ներդրումները Վիքիմեդիա Հիմնադրամի նախագծերում և դրանց տարածման գործընթացում

3.2. Անդամների իրավունքները և պարտականություններըEdit

 • 3.2.1 Կազմակերպության անդամը իրավունք ունի մասնակցել և քվեարկել յուրաքանչյուր Համաժողովին և կունենա մեկ ձայն յուրաքանչյուր քվեարկության ժամանակ: Նա իրավունք ունի ընտրելու և ընտրվելու Խորհրդում և վերահսկողական հանձնաժողովում: Ընդ որում ընտրելու և ընտրվելու իրավունք ունի 18 տարին լրացած անձը:
 • 3.2.2 Կազմակերպության անդամը իրավունք ունի մասնակցել նրա գործունեությանը և օգտվել նրա ծառայություններից: Կազմակերպության աշխատանքները բարելավելու նպատակով նրա ղեկավար մարմիններին ներկայացնել դիմումներ, առաջարկություններ և բողոքներ.
 • (ա) սպառիչ տեղեկատվություն ստանալ Կազմակերպության գործունեության մասին.
 • (բ) ազատ դուրս գալ Կազմակերպությունից.
 • (գ) մասնակցել Կազմակերպության կողմից կազմակերպված միջոցառումներին.
 • (դ) Կազմակերպության նախագահի և խորհրդի ոչ կանոնադրական գործունեության դեմ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բողոքարկել Համաժողովին:
 • 3.2.3 Կազմակերպության անդամը պարտավոր է`
 • (ա) հոգ տանել Կազմակերպության հեղինակության մասին.
 • (բ) կատարել Կազմակերպության կանոնադրության պահանջները, բարձրագույն և ղեկավար մարմինների որոշումները.
 • (գ) մուծել մուտքի վճար և ամսական անդամավճար (եթե խորհրդի կողմից նման վճարներ սահմանված են), որոնց չափն ու վճարման կարգը սահմանում է Խորհուրդը.
 • (դ) Մասնակցել Համաժողովներին, կանոնադրությամբ ընդունված կարգով, անձամբ կամ լիազորել մեկ ուրիշ անդամի.
 • (ե) բարեխղճորեն կատարել իր վրա դրված պարտականությունները.
 • 3.2.4 Խորհուրդը կարող է առաջարկություն ներկայացնել Համաժողովին անդամավճար նախատեսելու վերաբերյալ, որն Համաժողովի կողմից հաստատվելուց հետո, վճարումը պարտադիր կդառնա անդամների համար:
 • 3.2.5 Կազմակերպության կանոնադրությունը խախտող կամ իր պարտականությունները չկատարող անդամի նկատմամբ Կազմակերպության Համաժողովի կամ Խորհրդի կողմից կարող են կիրառվել կարգապահական տույժի միջոցներ` նկատողություն, Կազմակերպության անդամությունից զրկում:
 • 3.2.6 Անդամակցության դադարեցումը չի ազատում մինչև անդամակցության դադարեցման դիմումի ներկայացման ժամանակահատվածի անդամավճարից:

3.3. Անդամակցության դադարեցումըEdit

 • 3.3.1 Կազմակերպության անդամակցությունը կդադարեցվի`
 • (ա) անդամի մահվան դեպքում;
 • (բ) Կազմակերպության անդամակցությունից դուրս գալու դեպքում; Ազատվելու դիմումը պետք է ներկայացվի խորհրդին 30 օր առաջ;
 • (գ) Կազմակերպությունից հեռացման դեպքում:
 • 3.3.2 Խորհուրդը կարող է որոշում ընդունել հեռացնել անդամին Կազմակերպութունից հետևյալ հիմնավորումներից մեկով.
 • (ա) անդամը չի վճարել իրենից պահանջվող անդամավճարը;
 • (բ) անդամը խախտել է կանոնադրությունը կամ Համաժողովի որոշումները;
 • (գ) անդամը գործել է Կազմակերպության նպատակներին հակառակ;
 • (դ) անդամը մեղավոր է ճանաչվել ամոթալի հանցանքի մեջ;
 • 3.3.3 Խորհուրդը չի կարող հեռացնել անդամին մինչ նրան զգուշացնելը և հնարավորություն տալը Համաժողովի առաջ իր տեսակետը ներկայացնել, նրան ողջամիտ ժամանակ տրամադրելը խախտումները շտկելու համար և հեռացումը կարող է լինել միայն 3.2.3 (դ), 3.3.2 հոդվածի (ա), (բ) կամ (գ) ենթակետերի հիմնավորմամբ։

3.4 Կապը Անդամի հետEdit

Յուրաքանչյուր հրավեր, խնդրանք, զգուշացում կամ հաղորդակցություն Կազմակերպությունից անդամին կտրվի անձամբ կամ կուղարկվի էլեկտրոնային կամ փոստային եղանակով` նրա այն հասցեին, որը գրանցված է Կազմակերպության անդամների գրանցամատյանում:

Անդամը կարող է գրավոր դիմում ներկայացնել Կազմակերպությանը՝ անդամների գրանցամատյանում իր հասցեն փոխելու համար։

Հոդված 4․ ՀամաժողովEdit

 • 4.1 Համաժողովը համարվում է Կազմակերպության բարձրագույն մարմինը, որն ունի կազմակերպության գործունեությանն առնչվող ցանկացած հարցի վերջնական լուծման վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավունք:
 • 4.2 Համաժողովը կարող է լինել հերթական կամ արտահերթ:
 • 4.2.1 Կազմակերպության հերթական Համաժողովը հրավիրվում է երկու տարին մեկ անգամ:
 • 4.2.2 Կազմակերպության հերթական Համաժողովը հրավիրում է Խորհուրդը անդամների համատեղ հավաքի ձևով կամ եթե դա հնարավոր չէ, ապա հեռակա կարգով՝ հեռահաղորդակցության միջոցների կիրառմամբ կազմելով համապատասխան արձանագրություն:
 • 4.3 Խորհուրդը որոշում է Համաժողովի անցկացման օրը, ժամը և տեղը, ինչպես նաև Համաժողովի օրակարգի նախնական տարբերակը
 • 4.3.1 Խորհուրդը Համաժողովի անցկացման մասին ոչ ուշ քան 20 օր առաջ էլեկտրոնային եղանակով կամ զանգվածային լրատվության միջոցներով կամ օրենքով սահմանված այլ եղանակներով ծանուցում է կազմակերպության անդամներին և կառույցներին:
 • 4.4 Կազմակերպության արտահերթ Համաժողով հրավիրվում է Կազմակերպության անդամների մեկ երրորդի (էլեկտրոնային եղանակով) կամ վերահսկողության հանձնաժողովի պատճառաբանված պահանջով` խորհրդի կողմից` պահանջող կողմի հաստատած օրակարգով` ոչ ուշ, քան 14 օրացույցային օրվա ընթացքում:
 • 4.4.1 Եթե Խորհուրդը հրաժարվում է արտահերթ Համաժողով հրավիրել, ապա արտահերթ Համաժողով հրավիրում է պահանջող կողմը՝ կազմակերպության ղեկավար մարմինների հրաժարականի և նոր ղեկավար մարմիններ ընտրելու օրակարգով:
 • 4.5 Համաժողովի բացառիկ իրավասության հարցերն են`
 • (ա) Կազմակերպության կանոնադրության հաստատումը, փոփոխումը և նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատումը.
 • (բ) Կազմակերպության ղեկավար և վերահսկող մարմինների ընտրությունը, փոփոխումը և ետ կանչումը երկու տարի ժամկետով.
 • (գ) Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման հաշվետվությունների հաստատումը:
 • (դ) Կազմակերպության լուծարման և վերակազմակերպման մասին որոշումների ընդունումը.
 • 4.6 Համաժողովը կարող է հարցեր քննարկել և որոշումներ ընդունել, եթե նրան մասնակցում են Կազմակերպության բոլոր անդամների կեսից ավելին:
 • 4.6.1 Քվորում չապահովելու դեպքում Համաժողովի հաջորդ օրը հրավիրվում է Խորհրդի նիստ:
 • 4.6.2 Հարցերի քննարկման ժամանակ Համաժողովի բացառիկ իրավասության հարցերով որոշումներն ընդունվում են կազմակերպության բոլոր անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ,մյուս բոլոր հարցերով Համաժողովին ներկա կամ լիազորի կողմից ներկայացված անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
 • 4.6.3 Կազմակերպության անդամը քվեարկությանը կարող է մասնակցել լիազորված անձի միջոցով։
 • (ա) Կազմակերպության յուրաքանչյուր անդամ, բացառությամբ անդամակցությունը կասեցվածների, ունի մեկ ձայն: Յուրաքանչյուր անդամ կարող է լիազորել մեկ այլ անդամի իր անունից քվեարկել: Յուրաքանչյուր անդամ կարող է քվեարկել ևս երկու անդամի անունից:

Հոդված 5․ ԽորհուրդEdit

 • 5.1 Անդամների թիվը
 • 5.1.1 Խորհրդի անդամների թիվը ամրագրվում է Համաժողովի որոշմամբ` երեքից ոչ պակաս։
 • 5.1.2 Խորհրդի անդամների թիվը պետք է կենտ լինի։
 • 5.2 Պաշտոնավարման ժամկետը
 • 5.2.1 Խորհուրդը պաշտոնավարում է ընտրվելուց անմիջապես հետո երկու տարի ժամկետով, մինչ հաջորդ ընտրությունները: Պաշտոնաթող խորհրդի անդամները կարող են նորից վերընտրվել նոր խորհրդի կազմում:
 • 5.2.2 Խորհրդի անդամը կարող է հրաժարական տալ ցանկացած ժամանակ, գրավոր ծանուցում ներկայացնելով խորհրդին: Խորհրդի անդամը ազատվում է պաշտոնից, եթե նա ճանաչվել է անգործունակ կամ սնանկ:
 • 5.3. Խորհրդի նիստերը
 • 5.3.1 Խորհուրդը կարող է ինքը կարգադրել իր հանդիպումների ժամկետները, դրանք կազմակերպելու անհրաժեշտ քվորումը և ընթացակարգը:
 • 5.4 Որոշումներ
 • 5.4.1 Որոշումները ընդունվում են քվեարկողների ձայների մեծամասնությամբ; եթե ձայները կիսվել են, ապա առաջարկությունը կհամարվի մերժված։
 • 5.5 Արձանագրություններ
 • 5.5.1 Խորհուրդը ինքն է հետևում իր հավաքների և որոշումների արարողակարգին և պատասխատու է նիստերի արձանագրությունների (առցանց) հրապարակման համար։
 • 5.6 Ներկայացման իրավունք
 • 5.6.1 Խորհուրդը կարող է իր երկու կամ ավելի անդամներին փաստաթղթեր ստորագրելու և խորհրդի անունից գործառույթներ իրականացնելու իրավունք ընձեռել:
 • 5.7 Գանձապետ
 • 5.7.1 Խորհուրդը ընտրում է Կազմակերպության գանձապետ:
 • 5.7.2 Գանձապետը վարում է մուտքային և ելքային հաշվապահական գրքերը:
 • 5.7.2.1 Բանկային գործարքները և վճարումները կարող են հաստատել գանձապետը կամ նախագահը։
 • 5.7.2.2 Խոշոր գործարքները (200.000 դրամից բարձր) պետք է հաստատեն և՜ գանձապետը և՜ նախագահը։
 • 5.8 Քարտուղար
 • 5.8.1 Խորհուրդը ընտրում է Կազմակերպության քարտուղար:
 • 5.8.2 Քարտուղարը պատասխանատու է սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով Խորհրդի նիստերի և Համաժողովի հավաքների գումարման համար, հավաքների նախնական օրակարգի և արձանագրությունների կազման, արձանագրությունների (առցանց) հրապարակման և գրանցումային պահեստավորման համար:
 • 5.8.3 Կազմակերպության քարտուղարը Կազմակերպության կնիքն է պահպանում:
 • 5.9 Խորհրդի նախագահ
 • 5.9.1 Կազմակերպության Խորհուրդը ընտրում է Կազմակերպության Խորհրդի Նախագահ։
 • 5.9.2 Նախագահը ստորագրում է Կազմակերպության Համաժողովի և Կազմակերպության Խորհրդի արձանագրությունները։
 • 5.9.3 Նախագահը ներկայացնում է Կազմակերպությունը առանց լիազորագրի:
 • 5.10 Քվեարկություն Խորհրդում
 • 5.10.1 Խորհուրդը որոշումներ է կայացնում քվեարկությամբ՝ նիստին ներկա Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ։
 • 5.10.2 Կազմակերպության խորհրդում քվեարկությունը կարող է կատարվել լիազորագրով:
 • 5.10.3 Խորհրդի բոլոր նիստերին կարող են մասնակցել Կազմակերպության անդամները և Վերահսկողական հանձնաժողովի անդամները։
 • 5.10.4 Կազմակերպության բոլոր ընտրովի պաշտոններում ընդգրկված անձիք պաշտոնավարում են երկու տարի ժամկետով՝ մինչև հաջորդ Համաժողովի օրը:

Հոդված 6. Վերահսկողական հանձնաժողովEdit

 • 6.1 Վերահսկողական հանձնաժողովն ընտրվում է Համաժողովի կողմից երկու տարի ժամկետով։
 • 6.1․1 Վերահսկողական հանձնաժողովը բաղկացած է երեք անդամից:
 • 6.1․2 Վերահսկողական հանձնաժողովի անդամը չի կարող լինել միաժամանակ Խորհրդի անդամ կամ Խորհրդի անդամներից որևէ մեկի ազգական։
 • 6.2 Հանձնաժողովը վերահսկում է Համաժողովի որոշումների կատարման ընթացքը, կազմակերպության ֆինանսական գործունեությունը:
 • 6.3 Իրավունք ունի կազմակերպության այլ մարմիններից պահանջելու փաստաթղթեր իրենց գործունեության վերաբերյալ:
 • 6.4 Հանձնաժողովը հաշվետու է միայն Համաժողովին:

Հոդված 7. ՄասնաճյուղերEdit

 • 7.1 Մասնաճյուղերի հիմնումը և կազմակերպումը
 • 7.1.1 Կազմակերպությունը Համաժողովի որոշմամբ կարող է մասնաճյուղեր հիմնել և ապահովել նրանց գործունեության համար պայմաններ:
 • 7.1.2 Խորհուրդը ընտրում է հանձնաժողով, որը պատասխանատու է նոր մասնաճյուղ հիմնելու հետ կապված բոլոր հարցերի համար։
 • 7.2 Մասնաճյուղերը հետապնդում են նույն նպատակները, ինչ Կազմակերպությունը։
 • 7.3 Մասնաճյուղն իր գործունեության համար հաշվետու է Կազմակերպության Խորհրդին։

Հոդված 8․ Կազմակերպության վերակազմակերպումը, լուծարումը, լուծարման դեպքում գույքի օգտագործումըEdit

 • 8.1 Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել Համաժողովի կամ դատարանի որոշմամբ:
 • 8.2 Համաժողովը կազմավորում է լուծարման հանձնաժողով և օրենքով նախատեսված կարգով սահմանում լուծարման կարգն ու ժամկետները: Կազմակերպության լուծարման ավարտին լուծարման հանձնաժողովը, պարտադիր վճարումներն իրականացնելուց հետո մնացած գույքը, Համաժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով, օգտագործում է Կազմակերպության կանոնադրական նպատակների և խնդիրների իրականացման համար, իսկ, եթե դա հնարավոր չէ, փոխանցում է պետական բյուջե:
 • 8.3 Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել Համաժողովի որոշմամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքերում դատարանի որոշմամբ` օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 9․ Կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունEdit

 • 9.1 Կազմակերպության կանոնադրությունը կարող է փոփոխվել Կազմակերպության բոլոր անդամների կեսից ավելիի համաձայնությամբ։
 • (ա) Այն դեպքերում, երբ Համաժողովը հրավիրվում է Կանոնադրության փոփոխության համար, փոփոխությունների փաթեթը պետք է հրապարակվի նախօրոք:

Wikimedia Armenia bylawEdit

Translated from Armenian into English

ARTICLES OF “WIKIMEDIA ARMENIA” SCIENTIFIC-EDUCATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION


c. Yerevan 2012

General provisionsEdit

 • 1.1 Wikimedia Armenia scientific-educational non-governmental organization (hereinafter referred to as “Organization”) is a non-commercial organization which does not pursue any goals of earning profits and does not distribute the obtained profits among its members. Due to the generalization of interests as envisaged by Law, the Organization embraced physical persons for the purpose of meeting their non-religious or non-material needs, protecting their and other people's rights and interests, providing financial and non-financial assistance to the society and its separate groups and engaging itself in other activities beneficial for the society.
 • 1.2 The Organization shall operate in compliance with the Constitution, the Legislation and other normative acts of the Republic of Armenia, international treaties of the Republic of Armenia and the present Articles of Association.
 • 1.3 The principles of the Organization's activity are legality, voluntary membership affiliation, legal equality of members, self-governing, joint leadership and publicity.
 • 1.4 The Organization shall not pursue any political aims and shall not be affiliated to any party.
 • 1.5 The Organization shall operate on the entire territory of the Republic of Armenia and foreign countries in compliance with the legislation of the given country.
 • 1.6 The business language of the Organization shall be Armenian and English.
 • 1.7 Logo of the Organization is the image, which are using by the Wikimedia Foundation and all Wikimedia chapters. Below of the image are written WIKIMEDIA ARMENIA or WIKIMEDIA HY.
 • 1.8 The name of the Organization shall be
in Armenian- «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական հասարակական կազմակերպություն
in English - "Wikimedia Armenia" scientific-educational non-government organization
 • 1.9 The Organization shall be located at: 1, Paruyr Sevak Street, Yerevan, 0014, Republic of Armenia.
Articles of the Organization

Article 2. Goals and objectives of the OrganizationEdit

 • 2.1 To support knowledge and education in Armenia, create and disseminate open content.
 • 2.2 To support promotion of equal access to knowledge.
 • 2.3 To support acquisition and distribution of open content in particular through different projects of Wikimedia Foundation.
 • 2.4 To promote discussions and researches on social, cultural and practical aspects of open content.
 • 2.5 To promote volunteer work for the achievement of above mentioned objectives.
 • 2.6 To promote the implementation and dissemination of Wiki technologies in Armenia.
 • 2.7 To organize Wiki conferences, hackatons.
 • 2.8 To support the implementation of Wiki technologies in the education sphere.
 • 2.9 To implement any other activities that are not violating legislation of RA and statutes of this Articles of Association.

Article 3. MembershipEdit

3.1. Admission of membersEdit

 • 3.1.1 Any citizen of the Republic of Armenia or other foreign state, who wishes to participate in the activities of the Organization and accepts this Articles of Association, could become a Member of the Organization.
 • (a) The founders of the Organization are members thereof from the date of registration in the Public Register.
 • (b) A person who wishes to become member of the Organization shall submit a request to the Board.
 • 3.1.2 A person between fourteen and eighteen years old, and if he/she is not acknowledged as incapable to work by the law, can become a member of the Organization by, upon his/her request and the written permission from the legal representative.
 • A person below fourteen can become a member of the Organization upon the request and the written permission from the legal representative.
 • 3.1.3 The decision on admission or non-admission of the applicant as a member of the Organization will rest with the Board. If the Board refuses to admit the applicant, he/she may lodge objection before the General Assembly.
 • 3.1.4 During deliberations of the membership, the Board will take into account the contributions of the aplicant to Wikimedia Foundation projects and to the promotion of these projects.

3.2. Rights and Obligations of a memberEdit

 • 3.2.1 A member of the Organization is entitled to attend and vote at every General Assembly and will have one vote at every voting. He or she is entitled to elect and be elected to the Board and the auditing committee; the right to elect and be elected has a person who is above 18 years.
 • 3.2.2 A member of the Organization is entitled to take part in its activities and to enjoy its services, to present letters, suggestions and appeals to the managing bodies of the Organization for the improvement of the Organization works:
 • (a) To receive full information on the activities of the Organization;
 • (b) To freely leave the Organization;
 • (c) To participate in the events of the Organization;
 • (d) To appeal to the General Assembly in the manner prescribed by law in case of illegal activities of the President and the Board of the Organization․
 • 3.2.3 A Member of the Organization is obliged to:
 • (a) Care about the reputation of the Organization;
 • (b) Execute all requirements of this Articles of Association, decisions of the Board and the managing bodies;
 • (c) Pay admittance fee and monthly fees (if these fees are stated by the Board): the size and procedure of payment are decided by Board;
 • (d) Perform all obligations thoroughly.
 • 3.2.4 The Board may, with the approval of the General Assembly, prescribe a membership fee, the payment of which will be obligatory for all members.
 • 3.2.5 A member who did not fulfill his or her duties or violated this Articles of Association could be subject to disciplinary actions taken by the Board or General Assembly of the Organization, which are: reprimand, revocation of the organization's membership.
 • 3.2.6 Termination of the membership will not exempt the member from effecting payments due to the Organization immediately before the termination of his/her membership in respect of the period up to such termination.

3.3. Termination of a MembershipEdit

 • 3.3.1 Membership in an Organization will terminate –
 • (a) upon the death of a member;
 • (b) upon leaving the Organization; written notification of leaving shall be submitted to the Board thirty days in advance;
 • (c) upon revocation from the Organization.
 • 3.3.2 The Board may decide to expel a member from the Organization on one of the following grounds:
 • (a) the member has not paid the membership fees;
 • (b) the member has failed to adhere to the instructions of this Articles of Association or decision of the General Assembly;
 • (c) the member acts in conflict with the purposes of the Organization;
 • (d) the member was found guilty of an infamous crime.
 • (e) the member of the Organization two or more times hadn’t participated at The General Assembly meetings without good cause.
 • 3.3.3 The Board may not expel a member of the Organization until he/she has been warned and given due opportunity to voice his/her claims before the General Assembly of the Organization and reasonable time to correct the offense, and the expulsion of the member should be prescribed by the sub-Section 3.3.2 (a), (b) or (c).

3.4. Communication to a MemberEdit

Any invitation, request, warning or other communication by the Organization to a member will be in writing and will be delivered to him/her personally or sent electronically or by ordinary mail to his/her address registered in the registry of members.

On the written application by member, the Organization will change his address registered in the registry of members.

Article 4: General AssemblyEdit

 • 4.1 The General Assembly is the supreme body of the Organization, which has a right to make a final decision on any question related to the activities of the Organization.
 • 4.2 The General Assembly meeting could be regular or extraordinary.
 • 4.2.1 The regular General Assembly meeting is held once in two year.
 • 4.2.2 Next General Assembly meeting is organized by the Board in the form of collecting the members of the Organization, or, in case of impossibility, by organizing participation of members via telecommunication means, keeping the minutes of the meetings.
 • 4.3 The Board shall decide the date, time and place, as well as preliminary version of the General Assembly meeting agenda․
 • 4.3.1 No later than 20 days prior to the date of the meeting the Board shall notify all members of the Organization and structures, by registered mail, or electronically, or through the mass media, or using any other notification means prescribed by the law.
 • 4.4 Extraordinary General Assembly meeting of the Organization could be invited by the Board upon the (electronic) vote of one-third of the members of the Organization or the reasoned request of the Auditing Committee, on the agenda approved by the demanding party, no later than within 14 calendar days.
 • 4.4.1 If the Board refuses to organize an extraordinary General Assembly meeting, the extraordinary meeting shall be invited by the demanding party, with an agenda of the Organization’s management resignation and election of new management body.
 • 4.5 The questions of the General Assembly exclusive jurisdiction are:
 • (a) To approve the Articles of Association, amend the bylaw and approve the new redaction of the bylaw.
 • (b) To elect the managing and supervision bodies’ members of the Organization, change and dismiss them occur once in two year.
 • (c) To approve the Organization activities and use of property reports.
 • (d) To adopt decision on the Organization liquidation and reorganization.
 • 4.6 The General Assembly can discuss issues and make decisions, if attended by the half of all members.
 • 4.6.1 In case of no quorum at the General Assembly, in the next day a Board meeting will be called, to approve the date of the next General Assembly.
 • 4.6.2 During the discussions and voting decisions are accepted by simple majority vote of all members of the organization for the questions of the exclusive jurisdiction of the General Assembly. The decisions for other questions are accepted by simple majority of the present or represented members.
 • 4.6.3 A member of the organization can participate to the General Assembly through a proxy.
 • (a) Any member, except a suspended member, has one vote at the general assembly. Each member can authorise another member to vote on behalf of the first mentioned member. A member can hold maximum two votes on behalf of another member (excluding his own vote).

Article 5: The BoardEdit

 • 5.1. Number of Members
 • 5.1.1 The number of the members of the Board shall be fixed by the decision of the General Assembly but shall not be less than three.
 • 5.1.2 Number of the members of the Board shall be odd.
 • 5.2. Period of Tenure
 • 5.2.1 The Board will start working immediately after its election for a two years, until the next elections. Resigned Board members could be reelected to the new Board.
 • 5.2.2 A member of the Board may resign at any time by written notice to the Board. A member of the Board will cease to hold office if he/she has been declared legally incapable to work or bankrupt.
 • 5.3. Meetings of the Board
 • 5.3.1 The Board may itself arrange the dates of its meetings, the organizational issue of quorum and procedures.
 • 5.4. Decisions
 • 5.4.1 The decisions of the Board will be accepted by a majority of the votes; if the votes are equally divided, then the proposal will be regarded as rejected.
 • 5.5. Protocol
 • 5.5.1 The Board itself will control its meetings and make sure that the protocols of its meetings are (online) pulished.
 • 5.6. Right of Representation
 • 5.6.1 The Board may empower two or more of its members to sign documents on behalf of the Organization which bind the Organization, and to perform on its behalf acts which are within the competence of the Board.
 • 5.7. Treasurer
 • 5.7.1. The Board will elect a Treasurer to the Organization.
 • 5.7.2. The Treasurer will hold the checkbooks and the receipt books of the Organization.
 • 5.7.2.1 Treasurer or the President confirm bank transactions and payments.
 • 5.7.2.2 Large transactions (more than 200.000 AMD) must be confirmed both by the Treasurer and the President.
 • 5.8. Secretary
 • 5.8.1. The Board will elect a secretary of the Organization.
 • 5.8.2. The Secretary of the Organization is responsible to convene Board meetings and General Assembly meetings in accordance with the provisions of this Articles of Organization, will comose the preliminary agenda of the meetings, and will be responsible for the protocols of the meetings and sending thereof to the Organization’s Registrar.
 • 5.8.3. The Secretary of the Organization will hold the seal of the Organization.
 • 5.9. President of the Board
 • 5.9.1. The Board will elect a President to the Board of the Organization.
 • 5.9.2. The President will sign all the protocols of the General Assembly and the Board of the Organization.
 • 5.10. Voting in the Board
 • 5.10.1 The Board makes decissions by voting; a decision is accepted by simple majority vote of the attendant members of the Board.
 • 5.10.2. Voting in the meetings of the Board of the Organization may be conducted via power of attorney.
 • 5.10.3. All members of the Organization and the members of the Audit Committee may attend all meetings of the Board of the Organization.
 • 5.10.4. All the elected positions of the Organization are working with two years duration, until the next General Assembly meeting.

Article 6: The Auditing CommitteeEdit

 • 6.1 Auditing Committee shall be elected by the General Assembly for two years.
 • 6.1.1 The Auditing Committee shall have three members.
 • 6.1.2 A member of the Auditing Committee can not be a member of the Board at the same time or relative of any of the members of the Board.
 • 6.2 The Committee will audit the implementation of decisions of the General Assembly and financial activities of the Organization.
 • 6.3 Committee has a right to demand documents from other structures of the Organization on their work.
 • 6.4 The Committee is reporting only to the General Assembly.

Article 7: BranchesEdit

 • 7.1. Creation and organization of Branches
 • 7.1.1. Upon decision of the General Assembly, the Organization can open branches and secure necessary conditions for their operation.
 • 7.1.2 The Board of the Organization elects a committe which is reponsible for all activities necessary for the foundation of the new Branch.
 • 7.2 Branches of the Organization have the same goals and objectives ad the Organization.
 • 7.3 Branches of the Organization are reporting to the Board of the Organization.

Article 8: Reorganization of the Organization, liquidation, and use of property in case of liquidationsEdit

 • 8.1. The Organization can be liquidated upon decision of the General Assembly or court.
 • 8.2. The General Assembly forms a liquidation committee and, according to the procedure foreseen in the law, states the liquidation procedure and timeline. After the completion of the Organization liquidation and making obligatory payments, the remaining property shall be used for the implementation of the goals and objectives of the Organization, according to the General Assembly decision, and in case of non-possibility, transfer to the state budget.
 • 8.3. The Organization can be reorganized upon decision of the General Assembly or court according to the procedure foreseen in the law.

Article 9: Amendment of the BylawEdit

 • 9.1 This bylaw can be amended if more than 50% of its all member agree.
 • (a) In cases, when General Assembly convenes to make the amendment of Bylaw, the package of amendments shall be announced in advance.