ವೈಕಿ ಬರೆಯಲು ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ.

Have benefitted by Wiki, Wish to contribute to Wiki, what I know.

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿವೆರೆಗೆ ಇರ್ದ ನಾಡದಾ ಕನ್ನಡದೊಳ್