నాయుడుగారి జయన్న
  • Naidugri Jayanna
  • Gadwal,
  • Mahabubnagar Dist.
  • Telangana