User:Iyumu/Tâi-oân-ōe Wiki Ūn-tōng Chhek-lio̍k

Bīn-tùi Tâi-bûn wiki kè-ōe chió lâng sú-iōng ê ûi-ki

Pōe-kéng

Tong-jiân, chit-chūn ū lú lâi lú chē m̄-nā kan-ta iōng bûn-jī lâi kòng-hiàn chū-iû tì-sek ê hong-sek tī lán ê wiki kè-ōe tang-tiong, m̄-koh sú-iōng bûn-jī iáu-sī siāng chú-iàu ê hong-sek-- pau-koa Wikipedia ê bûn-chiuⁿ, Wiki Sû-tián ê phian-chip, koh-ū tī Wikidata téng-koân thè múi chi̍t ê khài-liām ka bûn-jī soat-bêng téng-téng. Só͘-pái, koh gí-giân ê sú-iōng-chiá sī m̄ ū hoat-tō͘ kòng-hiàn in ka-tī ê wiki kè-ōe, che hām in ê ōe-gí ê tha̍k-siá lêng-le̍k ū it-tēng thêng-tō͘ ê koan-liân-sèng.

M̄-koh, kin-kù Tâi-oân koaⁿ-hong bo̍k-chêng siāng sin ê pò-kò, bîn-chiòng ê Tâi-bûn ê tha̍k-siá lêng-le̍k kē. Sīm-chì pí Tâi-oân goân-chū-bîn gí-giân ê sú-iōng chōng-hóng koh-khah chhi-chhám.

Chiap-chhiok Tâi-gí sú-iōng-chiá (kan-ta kháu-gí) kap Tâi-bûn sú-iōng-chiá, liáu-kái in tùi wiki ê khòaⁿ-hoat.

 • Tâi-oân-ōe bo̍k-chêng tī Tâi-oân ê sú-iōng khoân-kéng.
 • Chham-khó Kok-ka Gí-giân Pò-kò (Bûn-hòa-pō͘)
 • Chham-khó bo̍k-chêng Tâi-gí Jīn-chèng ê thong-kòe jîn-sò͘
 • Tâi-oân-ōe bo̍k-chêng tī Bân-lâm-gú wiki kè-ōe téng-koân ê kòng-hiàn chêng-hêng.
 • Bân-lâm-gú Wikipedia
 • Bân-lâm-gú Wiki Sû-tián
 • Bân-lâm-gú Ûiki Tô͘-su-koán

Chip-hêng

 • Hóng-mn̄g í-ki̍p tiau-cha Tâi-oân-ōe sú-iōng-chiá tùi kòng-hiàn wiki ê khòaⁿ-hoat.
 • Ha̍k-hāu: Tâi-bûn-hē, Tâi-gí-hē, Tâi-gí-bûn siong-koan ê siā-thoân
 • Siā-khu: Tē-hng oa̍h-tāng tiong-sim, lāu-lâng-hōe
 • Kí-pān Tâi-oân-ōe wiki phian-chip ê sit-chò oa̍h-tāng, chhui-kóng Tâi-oân-ōe wiki.