User:Harrywad/Vedtekter

Denne siden skal ikke redigeres, lag heller en diskusjon på diskusjonssiden.


VEDTEKTER FOR WIKIMEDIA NORGE


§ 1 InnledningEdit

a) Organisasjonens navn er Wikimedia Norge, med Wikimedia Noreg og Wikimedia Norga som likeverdige former.

b) Wikimedia Norge er en medlemsorganisasjon.

c) Norsk bokmål, nynorsk og nordsamisk likestilles i organisasjonen. Vedtektene skal foreligge på fire – 4 – likelydende språk, språkformer: norsk bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Vedtektene oversettes fra norsk bokmål-versjonen, som dermed regnes som originalen.

§ 2 FormålEdit

a) Wikimedia Norges formål er å styrke Wikimedias prosjekter, spesielt de på norsk og samisk, ved å:

  1. samle inn økonomiske midler gjennom gaver og støtteordninger, og å fordele disse midlene.
  2. delta i koordinering av samarbeidet mellom prosjektene, og å samarbeide med eksterne parter der dette kan tjene Wikimedias prosjekter.
  3. styrke samarbeidet med Wikimedias prosjekter i andre nordiske land.
  4. markedsføre Wikimedias prosjekter.
  5. bli brukt som en høringspart overfor myndigheter og organisasjoner i forhold til opphavsrettslige spørsmål.

§ 3 MedlemskapEdit

a) Enhver som støtter foreningens formål kan bli medlem.

b) Årsmøtet fastsetter en årlig kontingent.

c) Styret kan suspendere medlemmer som måtte være til skade for Wikimedia Norges eller omdømme. Eventuell eksklusjon avgjøres av årsmøte og anke på avgjørelse rettes til årsmøtet. Suspenderte og ekskluderte medlemmer er ikke stemmeberettigede, da de ikke lenger regnes som medlemmer. De kan heller ikke inneha verv for Wikimedia Norge.

§ 4 ÅrsmøtetEdit

a) Ordinært årsmøte i Wikimedia Norge avholdes årlig innen utgangen av april. Styret avgjør tid og møteform og eventuelt sted.

b) Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker:

  1. Årsmelding og regnskap revidert av revisor
  2. Budsjett og kontingent
  3. Innkomne saker
  4. Valg som beskrevet i § 6.

c) Årsmøtet skal annonseres på foreningens nettsider minst to – 2 – måneder i forveien. Innkomne saker må være styret i hende minst to – 2 – uker før årsmøtet. Senest én – 1 – uke før møtet skal alle saksdokumenter være offentlig tilgjengelig.

d) Valgkomiteen (jf. § 7) er ansvarlig for gjennomføringen av valget.

e) Alle som har betalt kontingent og har vært registrert på minst ett av Wikimedias norsk- eller samiskspråklige prosjekter i minst tre måneder og har minst 400 redigeringsbidrag har stemmerett.

f) Rett til å legge fram saker for årsmøtet har alle stemmeberettigede medlemmer. Forslaget må ha støtte fra fem – 5 – stemmeberettigede medlemmer før det kan behandles.

g) Dersom minst tyve – 20 – medlemmer eller styret krever det, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte etter samme regler som ordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle saker nevnt i innkallingen.

§ 5 StyretEdit

a) Wikimedia Norge skal ha et styre som skal bestå av 5-fem til 9-ni medlemmer, etter årsmøtets beslutning. I tillegg velges inntil 3-tre varamedlemmer til styret, også etter årsmøtets beslutning.

b) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Utover dette konstituerer styret seg selv.

c) Styret har ansvar for den daglige drift av Wikimedia Norge, herunder eventuelt arbeidsgiveransvar.

d) Styret er ansvarlig for organisasjonens økonomi. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet. Styret fordeler anvisnings- og disposisjonsrett.

e) Styret avholder møter minst tre ganger årlig. Det forutsettes at styret er i jevnlig kontakt pr. e-post, IRC eller andre kommunikasjonsmidler.

f) Vedtak fattes med alminnelig flertall. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

§ 6 ValgEdit

a) Årsmøtet velger styre etter § 5a og valgkomité etter § 7b.

b) Kandidater bør være kjent to – 2 – uker før ordinært valg foretas.

§ 7 Valg- og kontrollkomiteEdit

a) Valgkomiteens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning i Wikimedia Norge.

b) Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter. prosjektene.

c) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer som er faste bidragsytere på et av de tilknyttede prosjektene. Retningslinjer for Valg- og kontrollkomiteens arbeid fastsettes av årsmøte.

§ 8 VedtektsendringerEdit

a) Vedtektsendringer kan foreslås på Wikimedia Norges sider av medlemmene. Et forslag som oppnår støtte fra minst ti – 10 – andre medlemmer kan legges frem for avstemning etter reglene for innkomne forslag til årsmøtet. Styret kan foreslå vedtektsendringer.

b) En vedtektsendring krever støtte fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 9 OppløsningEdit

a) Dersom medlemmene i avstemning bestemmer seg for å oppløse foreningen skal eventuelle overskytende midler overføres til Wikimedia Foundation. Slik avstemning skal kunngjøres med to måneders varsel og krever støtte fra 3/4 av de avgitte stemmene.

b) For å avklare eventuelle krav mot foreningen skal overføring av midler skje tidligst seks – 6 – måneder etter vedtak om oppløsning, dersom alle krav er oppgjort. Dersom det er krav mot foreningen skjer overføring av eventuelle midler tidligst seks – 6 – måneder etter utestående krav er oppgjort.