Ukraine Amansan Amammerɛ Nhyehyɛeɛ Bosome

This page is a translated version of the page Ukraine's Cultural Diplomacy Month and the translation is 100% complete.
UEWikipedia.png

Ukraine Amammerɛ Nhyehyɛeɛ Bosome yɛ atwerɛtwerɛ akansie dwumadie a wɔde hwehwɛ mpuntuo fa Ukraine amammerɛ ho wɔ Wikipedia, wɔ kasa ahodoɔ mu, a Wikimedia Ukraine na ɛhyehyɛeɛ, ɛne Ukraine Institute, ɛna afei Ukraine Amanɔne Dwumadie mu.

Botaeɛ a ɛfa Ukraine Amansan Amammerɛ Nhyehyɛeɛ Bosome ne sɛ wɔbɛboaboa na wɔakyekyɛ nsɛm a ɛfa Ukraine amammerɛ ne ne nnipa titire ho, wɔ kasa ahodoɔ biara a ɛfa Wikipedia ho, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔaterɛ nimdeɛ a wɔntua hwee a ɛfa Ukraine ho amansan nyinaa mu. Wikipedia rehwere nsɛm ahodoɔ a wɔatwerɛ fa nnoɔma ahodoɔ pii ho, na wɔnam saa akansie yi so sɛ wɔn a wɔresi akan no ama nkɔsoɔ aba atwerɛsɛm a ɛhia ma Ukrainefoɔ amammerɛ nkɔsoɔ wɔ kasa biara mu.

Afe biara mu