Tiwala at Kaligtasan/Komite ng Pag-aaral/Karta

This page is a translated version of the page Trust and Safety/Case Review Committee/Charter and the translation is 40% complete.
Outdated translations are marked like this.

Sumasalamin itong karta sa mga karapatan at pananagutan ng Pansamantalang Komite ng Pag-aaral sa Tiwala at Kaligtasan (Komite ng Pag-aaral simula ngayon).

Ang layunin ng Komite ng Pag-aaral ay lubusang makipagtulungan sa itinalagang kawani ng Pundasyong Wikimedia upang irepaso ang mga apela ng mga tagagamit na tuwirang kasangkot sa mga kasong isinara ng Pundasyon sa ilalim ng kanyang patakaran ng aksyong pantanggapan para sa panliligalig sa yugto ng panahon sa pagitan ng pagtatatag ng komite ng pagrerepaso at ang kabuuang maybisang estado sa pagpapatupad ng Pangdaigdigang Batayan ng Tamang Pag-aasal gaya ng katuturang ibinigay sa pahayagan ng Lupon sa kultura ng komunidad 2020. Kinabibilangan ang mga kasong kuwalipikado para sa pagrerepaso ng Komite ng Pag-aaral ng mga isinara ng Pundasyon na may kilos o wala sa ilalim ng patakaran ng aksyong pantanggapan maliban sa mga ppatakaran hinggil sa batas, regulasyon, empleyo, o legalidad gaya ng pakahulugan ng mga abogado ng Pundasyon. Ang maaari lamang magsampa ng kahilingan sa pagrerepaso ng kaso ay mga partidong tuwirang apektado ng parusa ng aksyong pantanggapan o tuwirang kasangkot sa pagsampa ng kahilingan. Ang Komite ng Pag-aaral ay maaaring magpatibay, magpabaligtad, o humingi ng muling pagsasaalang-alang/karagdagang pag-iimbestiga ng mga desisyon ng pangkat ng Tiwala at Kaligtasan (T&S) ng Pundasyon sa ganitong mga kasong nirerepaso. Bilang karagdagan, makikipagtalastasan sila sa mga angkop na antas sa mga kasangkot na partido tungkol sa kinalabasan ng pagrerepaso at magbibilang para sa komunidad ng mga bilang ng kasong nirepaso at ng mga porsyentong pinagtibgay, pinabaligtad, o pinabalik para sa karagdagang pagsasaalang-alang/imbestigasyon.

Ang tungkulin nitong Komite ng Pag-aaral ay protektahan ang mga miyembro ng komunidad sa mga sobra-sobrang mapanghimasok, napakahigpit, napakapabayang pagpapatupad ng pamantayan ng asal ng Pundasyon. Kumikilos ang komite bilang kasosyo ng Pundasyon sa pagtulong upang matiyak ang makatarungang pagtrato ng mga indibiduwal sa mga espesipikong kaso. Magkakaroon ang Komite ng Pag-aaral ng akses sa mga kompidensyal na impormasyon na irerepaso kontra sa mga pamantayang tinukoy sa ibaba, at kakailanganin ng mga miyembro na pumasok sa isang legal na kaugnayan sa Pundasyon para makuha itong impormasyon. Para sa proteksyon ng mga miyembro ng komite at mga indibiduwal na kasangkot sa mga kaso, hindi ipakikilala sa publiko ang mga miyembro ng komite, ngunit makikilala sila ng iilan sa mga kawani ng Pundasyon, ng mga tagapayo sa Tiwala & Kaligtasan ng Lupon ng mga Tiwala, at ng Komisyon ng Ombuds. Dapat handa ang lahat ng mga miyembro na sumunod sa mga kinakailangan hinggil sa kompidensyalidad at pribadong buhay.

Mga layunin

Ang mga layunin ng prosesong ito ay:

 1. Magbigay ng pagkakataon sa pansamantalang pangkomunidad na pagrerepaso para sa mga desisyon ng tanggapan ng Pundasyon sa mga kaso sa paggawi kung saan:
  a) hindi isinasagawa ang mga kaso dahil sa mga patakaran hinggil sa batas, regulasyon, empleyo, o legalidad gaya ng pakahulugan ng mga abogado ng Pundasyon (halimbawa, angkop para sa pagrerepaso ang mga kasong nakatuon sa panliligalig at kawalang-galang), at
  b) Tuwirang kasangkot ang partidong umaapela, alinman bilang demandante o akusado;
 2. Siguraduhin na nakatatanggap ang mga kaso ng angkop na pagrerepaso at napakikitunguhan nang pantay-pantay ang mga boluntaryo kung makatanggap sila ng parusa mula sa Pundasyon o kung tinanggihan ang kanilang mga hiling na umaksyon ang Pundasyon laban sa mga ibang tagagamit;
 3. Palakihin ang antas ng aninaw na maibibigay ng Pundasyon sa Komite ng Pag-aaral, naglalayong magkaroon ng pinakamay-kabatirang desisyon na posible sa anumang ibinigay na hiling sa pag-aapela;
 4. Bawasan ang emosyonal na dagok para sa mga tuwirang kasangkot na tagagamit sa pagbibigay ng mga napapanahong konklusyon ng mga kaso ng Komite ng Pag-aaral;
 5. Palakihin ang kaligtasan ng mga miyembro ng komite kasuwato ng pahayag ng Lupon; at
 6. Palakihin ang antas ng aninaw sa komunidad sa loob ng balangkas ng ika-1 hanggang ika-5 layunin.

Pagkakasapi

Hihirang ang Pangkalahatang Tagapayo ng Pundasyong Wikimedia ng pamboluntaryong komite ng sampu hanggang labindalawang pandaigdigang boluntaryo na makikipagtulungan sa mga kawaning nakatakda sa tungkulin ng pagrerepaso. Maaaring hirangin ng Pangkalahatang Tagapayo ng isa o higit pang karagdagang pandaigdigang boluntaryong tagapaglingkod bilang mga kahaliling miyembro ng komite upang kumilos bilang kapalit sa sinumang boluntaryong miyembro ng komite na wala. Ang mga paghirang sa komite ay para sa isang taon o hanggang nabuo at ganap na naipapatakbo ang permanenteng komite ng pag-aaral sa ilalim ng Pangdaigdigang Batayan ng Tamang Pag-aasal, alinman ang mauna, o maliban kung pinapantanggal ng isang miyembro ng komite ang kanyang sarili o pinalitan ng Pangkalahatang Tagapayo sa kanyang paghuhusga, kasama kung hihilingin ng Tagapangulo ng Komite. (Kung sa anumang kadahilanan na hindi maipapatakbo ang isang permanenteng komite sa wakas ng isang taon, maaaring hilingin sa mga miyembro ng komite na magpatuloy o mag-aplay para sa ikalawang taning, ngunit maghahanap din mga karagdagang aplikante.)

Pagiging angkop sa pagkamiyembro

Kabilang sa mga katangiang hinahanap sa mga miyembro ng komite ang karanasan sa paglalahok sa mga pagsisikap sa pakikipagtulungan at talakayan sa komunidad, ipinakitang kakayahan sa pagsusuri ng mga masalimuot na alitan, kakayahang magprotekta sa pribadong impormasyon, kakayahang makipagtulungan nang mahinahon at mabisa sa mga ibang tao sa mga talakayang mapanganib. Hindi kuwalipikado ang mga indibidwal sa ilalim ng mga aktibong parusa sa anumang proyekto sa oras ng aplikasyon. Ang mga indibidwal ay hindi dapat bababa sa 18 taong gulang sa oras na mabuo ang komite. Lubhang kailangan ang katatasan sa wikang Ingles, dahil kadalasang nakasulat ang mga kaso sa kumplikadong Ingles at ang pagbibigay ng mga pagsasalin ay magastos at kulang sa oras. Pinagbabawalan ang mga kasalukuyang at dating kawani ng Pundasyon, pati na rin ang mga kasalukuyang kawani ng mga kaakibat ng kilusan.

Ang proseso ng pagpipili ay ibabatay sa mga sumusunod na larangan ng karanasan sa kilusan, na may tunguhing magkaroon ng pagkakasari-sari sa wika at kasarian:

 • Kasalukuyang o dating Katiwala,
 • Dating miyembro ng Komisyon ng Ombuds (bawal ang mga kasalukuyang miyembro),
 • Kasalukuyang o dating miyembro ng isang Komite ng Arbitrasyon sa Wikimedia,
 • Kasalukuyang o dating miyembro ng iba pang papel na ginagampanan ng boluntaryo,
 • Kasalukuyang o dating tagapangasiwa ng isang proyekto ng Wikimedia project, at/o
 • Bihasang taga-ambag sa isang kaakibat ng Wikimedia.

Mga kinakailangan

Hinihingi sa lahat ng mga miyembro ng Komite ng Pag-aaral na:

 1. Manatiling tapat sa mga kundisyon nitong karta;
 2. Lumagda ng mga NDA na tiyak sa komite o mga iba pang dokumentong legal tulad ng hinihingi sa kagawarang legal ng Pundasyong Wikimedia upang magtamo ng mga kompidensyal na datos ng mga kaso;
 3. Sumang-ayon na ibabahagi ang kanilang mga bansag sa Wikimedia sa Pundasyong Wikimedia, Lupon ng mga Katiwala, Komisyon ng Ombudsman, at mga ibang miyembro ng Komite;
 4. Dili kaya'y sumang-ayon na mananatiling anonimo ang kanilang pagkamiyembro sa Komite ng Pag-aaral at hindi nila ibabahagi ang mga legal na pagkakakilanlan o bansag ng sinumang iba pang miyembro ng Komite, upang protektahan ang lahat ng mga boluntaryong kalahok sa komite mula sa paghihiganti;
 5. Magkumpleto ng serye ng pagsasanay ukol sa mga patakaran at protokol na isinasagawa ng Kagawarang legal ng Pundasyong Wikimedia;
 6. Maging maparoon sa pagrerepaso ng mga kaso sa harap ng Komite ng Pag-aaral hanggang sa limang oras bawat linggo para sa karamihan ng mga linggo para sa tagal ng kanilang paghirang sa pagbabasa ng mga umiiral na talaksan ng kaso (hindi sa pamamagitan ng nagsasariling pagsisiyasat), kasama ng paunang abiso hangga't maaari ng paparating na pagkawala;
 7. Ipagbigay-alam sa Pangkalahatang Tagapayo agad-agad kung napasailalim sa anumang parusang pangkomunidad sa kanilang taning. Hindi awtomatikong saligan ang mga parusa para sa pagtatanggal, ngunit magbibigay-katuwiran sa pagrerepaso ng tagapayo; at
 8. Ipagbigay-alam sa Tagapangasiwa ng Komite at Pangkalahatang Tagapayo kung sa anumang oras hinihilingan siyang magrepaso ng kaso na nararamdaman niyang maaari siyang magkaroon ng nagkakasalungatang interes (tulad ng malapit na relasyon sa indibidwal na kasangkot sa isang kaso) para sa kanilang pagsusuri ng pagkaakma ng inatasan. Hinihimok ang mga indibidwal na magpawalang-karapatan sa kanilang sarili kung alam nilang may umiiral na ganoong salungatan (positibo man o negatibo) o kung nasangkot siya sa mga detalye ng kasong pinag-uusapan.

Mga pananagutan

Para maging tiyak, kabilang sa mga pananagutan ng komite ang:

 1. Appointing a committee chair by vote. The duties of the chair include ensuring that at least five members of the committee are assigned to each case review, with the goal of diverse experience and backgrounds assigned to each case, and ensuring that the members of the committee are active as necessary to meet their duties.
 2. With communication support provided by the Foundation, maintaining a Case Review Committee presence on Meta through a role user account, providing
  a) General information about the Case Review Committee, protecting the anonymity of all individual members while also detailing relevant qualifications of the participants in general enough terms to maintain that anonymity;
  b) The Case Review Committee charter and general process information;
  c) Contact information for review requests;
  d) Procedural case updates on opening and closure dates of cases before the Case Review Committee (in aggregate; individual cases under review will not be identified except where sanctions are overturned); and
  e) Overall tallies of numbers of cases ratified versus numbers of cases modified after review.
 3. Promptly disclosing review requests for eligibility consideration to assigned Legal Liaison.
 4. Standing five members of the committee to review each eligible case file to determine by simple majority within 14 business days of appointing the five members whether:
  a) The cases were appropriately handled by the Foundation rather than deferred to local community processes,
  b) The Trust & Safety team assembled sufficient evidence to assess the allegations within the parameters of respecting the safety of any confidential information,
  c) The Trust & Safety team correctly determined according to evidence assembled if the conduct described in the report does or does not qualify as a violation of relevant policy, and
  d) Sanctions issued by Trust & Safety (or choice to issue no sanction) are appropriate to the circumstances of the case,
 5. Upon decision to ratify or overturn a case, or to send it back for reevaluation or further investigation, communicating that decision to the General Counsel for formal approval and, thereafter, to appropriate parties involved in a case.
 6. Meeting quarterly as a committee to discuss committee function and recommend improvements to the system as well as meeting if necessary to discuss complex case closures within essential timeline.

Eligibility for review and parameters of action

Only individuals directly involved in a case may request review, either as requestor or as an individual under investigation. Only cases within the scope of Trust & Safety under the Foundation’s office action policy are eligible for review. If Trust & Safety declines to investigate a case, deferring it to community processes, it is not eligible for review under this process.

Some office cases are not eligible for review. Excluded cases are those conducted because of statutory, regulatory, employment, or legal policies as defined by Foundation attorneys. A Foundation attorney will check each case appealed before turning over case files to the committee. If a case falls under the exclusion, the attorney will explain why to the review committee and the committee will notify the review requester of the limitation. In all such cases, Foundation decisions are not subject to appeal and case files cannot be shared for review.

The case review body does not have the authority to issue sanctions itself, but may overturn eligible Foundation office action decisions where they deem appropriate or send a case back for further investigation. Any sanctions placed are maintained during further investigation, but overturned sanctions will be reversed as soon as the Foundation is able to implement. If the Case Review Committee determines that a case closed with no action should have incurred action, it will be returned to Trust & Safety to propose actions to the General Counsel through the usual process. The Case Review Committee will be consulted to review cases remanded for further investigation or new or more severe sanctions before the Trust & Safety case is concluded. Overturned sanctions are not an automatic endorsement of the behavior of an individual involved, but may result from a conclusion that the matter should have been handled at the community level. In such cases, the issue may be remanded for community review, where an appropriate body exists to review the same (although without access to Trust & Safety’s case files).

Duration of Interim Committee

The Interim Trust & Safety Case Review Committee is being established with anticipation that it will be superseded by a permanent process by July 1, 2021. It is possible that the interim process will become the basis of a permanent process with appropriate policy review and refinement as part of the development and follow-up from the ongoing Universal Code of Conduct conversations. If a permanent process is not prepared to supersede it before July 1, 2021, the Interim Trust & Safety Case Review Committee may be maintained with another call for applications or the General Counsel may implement a one-time extension of the committee for up to six months, if it is believed the permanent process may be completed by the end of that extension.

The operation of the committee may be suspended if information about cases or committee members is leaked and there is credible reason to believe the leak originates within the committee.[1] The Foundation will remove any committee members found responsible for leaking information and may pursue additional actions, including office actions, if leaks are discovered to be intentional. Once the leak is addressed and information processed by the committee is again secure, the committee will resume operations.

Notes

 1. If a leak originates within the Foundation, the committee may not need to be suspended, and the leak will be addressed under personnel disciplinary procedures.

FAQ

; Q. Why are the committee members anonymous? : A. Community governance carries with it several risks, including a risk of retaliation by people disappointed with case review outcomes (even from those who are simply informed that their case is not eligible for review, for instance, because it is criminal in nature) and a risk of pressure to expose private information, even through hostile external organizations or governments. For the safety of the interim committee members and for the safety of individuals involved in cases, the Foundation will be requiring this anonymity to reduce these risks. However, the members of the committee will be identified to the Ombuds Commission, a small trusted group of community functionaries, who can confirm general details about the composition of the committee.

; Q. Who will be reviewing these applications? : A. Some stewards who do not themselves intend to apply have agreed to review applications to help assess suitability to serve in this capacity. The final selection from amongst candidates they deem eligible will be made by the General Counsel.

; Q. What steps are being taken to protect the privacy of individuals who lodge complaints with Trust & Safety or are accused of wrongdoing? : A. In order to even review the case files, the Case Review Committee will need to enter into a legal relationship with the Wikimedia Foundation that allows us to safely share this material. The legal documents they sign will also include a very specific non-disclosure agreement. These legal documents will be made public when complete so that the communities can see the terms.

; Q. What kind of cases can this committee review? : A. This committee is able to review cases that are accepted by Trust & Safety for assessment under its policies that are not conducted because of statutory, regulatory, employment, or legal policies. A Foundation attorney will determine what cases are eligible for appeal. The intention of the review is to provide assurance of appropriateness and fairness for what has been termed “borderline” cases of harassment and incivility, including cases that should perhaps have been left to community governance processes. Cases where the Foundation’s attorneys assess a legal duty to act are excluded. Members of the committee will not be given access to those files.

; Q. Will the case review committee be able to review older cases? : A. The case review committee may review any eligible case handled by Trust & Safety regardless of whether the case was closed before or after the date the committee was established. Each case may be reviewed only once. Launching the review of a case requires that an appeal be made by an individual directly involved in a case, either in requesting the case or being the subject of the case.

; Q. How will this committee work? What are its precise processes? : A. There is a special account for this committee to receive appeal requests that is accessible by the committee chair and the committee's staff facilitator, who handles the committee's communications and paperwork. For more information on the committee's processes, please see the CRC Handbook.

; Q. Who in the Wikimedia Foundation will know the identity of committee members? : A. The Executive Director, the General Counsel, the Deputy General Counsel, the Senior Counsel supporting the committee, the Vice President of Community Resilience & Sustainability, and the committee's staff facilitator will have access to the finalized list of participants. Additional legal staff required to support in finalizing and filing signed agreements may also have access to this information. Each of these individuals is under a Non-Disclosure Agreement with the Foundation and aware of their responsibilities to hold this information confidential. Beyond this, there is no current intention to share this information with other staff and contractors of the Foundation; rather, steps have been taken to isolate this information, including from individuals who work on the Foundation's Trust & Safety team. There may be reasons that will arise that will require additional staff being made aware of the identities of these individuals, and thus the agreement requires that the committee members authorize sharing this information with the Foundation in general. Foundation attorneys need to remain flexible to support and protect the committee and the community and will determine if additional internal Foundation disclosure is required. The members of the committee will be advised if their identities need to be shared with any others on staff or contracted by the Foundation and why.