Dôveryhodnosť a bezpečnosť/Výbor pre prieskum prípadov/Charta

This page is a translated version of the page Trust and Safety/Case Review Committee/Charter and the translation is 81% complete.
Outdated translations are marked like this.

Táto charta odráža práva a povinnosti Dočasného výboru pre prieskum prípadov Dôveryhodnosti a Bezpečnosti (ďalej len Výbor pre prieskum prípadov).

Účel Výboru pre prieskum prípadov je pracovať s určenými Wikimedia Foundation pracovníkmi na prieskume odvolaní užívateľov, ktorí boli priamo účastní na prípadoch uzavretých Nadáciou v rámci úradnej akcie politiky obťažovania počas obdobia medzi zriadením prieskumného výboru a plným operatívnym stavom vymáhania Univerzálneho kódexu správania, tak ako je definované vo Vyhlásení rady o kultúre komunity 2020. Výbor bude skúma tie prípady, ktoré boli uzatvorené Nadáciou s opatrením alebo bez opatrenia v rámci úradnej politiky, nepočítajúc zákonnú, regulačnú, zamestnaneckú a právnu politiku definovanú právnymi zástupcami Nadácie. Žiadosť o preskúmanie prípadu môžu podať iba strany, ktorých sa úradná sankcia priamo dotkla alebo sa priamo podieľali na podávaní žiadosti. Výbor pre prieskum prípadov buď ratifikuje, zmení, alebo vyžiada prehodnotenie/dodatočné vyšetrenie rozhodnutí Tímu pre dôveryhodnosť a bezpečnosť (T&S) Nadácie v týchto prípadoch, ktoré budú predmetom skúmania. Okrem toho bude na vhodnej úrovni zúčastnené strany informovať o výsledkoch prieskumu a pre komunitu bude udržovaný číselný záznam preskúmaných prípadov a percentuálne vyjadrenie prípadov ratifikovaných, zmenených, alebo vrátených k ďalšiemu posúdeniu/prešetreniu.

Úlohou tohto Výboru pre prieskum prípadov je chrániť členov komunity od príliš rušivého, príliš prísneho, alebo príliš laxného vymáhania noriem správania Nadácie. Výbor funguje ako partner Nadácie pri zaisťovaní spravodlivého zaobchádzania s jednotlivcami v osobitých prípadoch. Výbor pre prieskum prípadov bude mať prístup k dôverným informáciám na preskúmanie podľa nižšie uvedených kritérií a pre prístup k týmto informáciám bude nutné, aby členovia vstúpili do právneho vzťahu s Nadáciou. Z dôvodu ochrany členov výboru a jednotlivcov zapojených do prípadov, členovia výboru nebudú verejne identifikovaní, avšak budú známi niektorým zamestnancom Nadácie, poradcom Správnej rady Dôvery a Bezpečnosti, a komisii Verejného ochrancu práv. Všetci členovia musia byť ochotní dodržiavať požiadavky dôvernosti a súkromia.

Ciele

Ciele tohto procesu sú:

 1. Poskytnúť príležitosť na dočasné preskúmanie rozhodnutí kancelárie Nadácie komunitou v tých prípadoch správania, kedy:
  a) prípady nie sú vedené z dôvodu zákonných, regulačných, zamestnaneckých alebo právnych predpisov, definovaných zákonnými zástupcami Nadácie (vhodné na preskúmanie budú napríklad prípady obťažovania a neslušného správania), a
  b) odvolacia strana je priamo zapojená, buď ako sťažujúci sa alebo obvinení;
 2. Zaistiť, aby prípady boli náležite prešetrené a aby sa s dobrovoľníkmi zachádzalo spravodlivo ak od Nadácie dostanú sankciu alebo ich žiadosť o prijatie opratrení Nadáciou voči iným užívateľom bude odmietnutá;
 3. Maximalizovať mieru transparentnosti, ktorú môže Nadácia poskytnúť Výboru pre prieskum prípadov, s cieľom umožniť čo najlepšie informované rozhodnutie pre akúkoľvek odvolaciu žiadosť;
 4. Minimalizovať emocionálny dopad na priamo zapojených užívateľov poskytovaním včasných záverov prípadov Výboru pre prieskum prípadov;
 5. Maximalizovať bezpečnosť členov výboru podľa vyhlásenia rady; a
 6. Maximalizovať úroveň transparentnosti pre komunitu v rámci cieľov 1 až 5.

Členstvo

Generálna rada Nadácie Wikimedia vymenuje dobrovoľnícky výbor pozostávajúci z desiatich až dvanástich medzinárodných dobrovoľníkov, ktorí budú pracovať so zamestnancami pridelenými pracovnému toku prieskumu. Generálna rada môže vymenovať jedného alebo viac dodatočných medzinárodných dobrovoľníckych funkcionárov, slúžiacich ako náhradní členovia výboru, aby jednali na mieste a zastupovali všetkých neprítomných členov dobrovoľníckeho výboru. Členovia budú vymenovaný (podľa toho k čomu dôjde skôr) na jeden rok alebo dokým nebude vytvorený stály prieskumný výbor, ktorý bude plne funkčný podľa Všeobecného kódexu správania, prípadne dokiaľ samotný člen výboru nepožiada o vlastné odvolanie alebo ho podľa vlastného uváženia nenahradí Generálna rada, vrátane žiadosti predsedu výboru. (Ak stály výbor nebude z akéhokoľvek dôvodu funkčný do konca jedného roku, členovia výboru môžu byť požiadaný o pokračovanie alebo sa môžu uchádzať o druhé funkčné obdobie, hoci hľadaní budú aj iný uchádzači.)

Spôsobilosť člena

Medzi vlastnosti hľadané u členov výboru patrí skúsenosť so zúčastňovaním sa na komunitných spoluprácach a diskusných procesoch, preukázaná schopnosť posúdiť komplikované spory, schopnosť chrániť súkromné informácie a schopnosť pokojne a efektívne spolupracovať s ostatnými v diskusiách na vysokej úrovni. Jednotlivci na ktorých sa v dobe podania žiadosti vzťahuje aktívna sankcia z akéhokoľvek projektu, nie sú spôsobilé. Osoby musia mať v čase vytvorenia výboru aspoň 18 rokov. Plynulá znalosť anglického jazyka je nutnosťou, vzhľadom na to, že prípady sú často spínané v zložitej angličtine a poskytovanie prekladov by bolo nákladné a časovo náročné. Súčasní a minulí zamestnanci Nadácie sú zakázaní, takisto ako súčasní zamestnanci pridružených hnutí.

Výberový proces bude založený na nasledujúcich oblastiach pracovných skúseností, s cieľom dosiahnutia jazykovej a rodovej rozmanitosti:

 • Súčasný alebo bývalý stevard,
 • Bývalý člen komisie ombudsmanov (súčasní členovia nie sú spôsobilí),
 • Súčasný alebo bývalý člen Výboru Wikimedia Arbitration,
 • Súčasný alebo bývalý člen iných dobrovoľníckych funkcií,
 • Súčasný alebo bývalý administrátor Wikimedia projektu, a/alebo
 • Skúsený prispievateľ do Wikimedia affiliate.

Požiadavky

Všetci členovia Výboru pre prieskum prípadov sú povinní:

 1. Dodržiavať podmienky tejto charty;
 2. Podpísať Vyhlásenie o mlčanlivosti určené výborom alebo ďalšie právne dokumenty požadované právnym oddelením Nadácie Wikimedia, pre získanie prístupu k dôverným údajom prípadov;
 3. Súhlasiť so zdieľaním svojho používateľského mena na Wikimedii s Nadáciou Wikimedia, Správnou radou, Komisiou Ombudsmana a ďalšími členmi Výboru;
 4. V opačnom prípade súhlasiť s tým, že ich členstvo vo Výbore pre prieskum prípadov bude anonymné a nebudú zdieľať právne identity či používateľské mená žiadneho z ostatných členov Výboru, aby boli chránení všetci dobrovoľní účastníci výboru pred odplatou;
 5. Dokončiť sériu školení o pravidlách a protokoloch vykonaných právny oddelením Nadácie Wikimedia;
 6. Byť k dispozícii na preskúmavanie prípadov pred Výborom pre prieskum prípadov až do päť hodín týždenne, väčšinu týždňov počas trvania ich vymenovania, prečítaním už existujúcich spisov prípadov Dôveryhodnosti a bezpečnosti (nie samostatným vyšetrovaním) s čo najmožnejším predbežným oznámením nadchádzajúcej nedostupnosti;
 7. Okamžite informovať Generálnu radu, ak počas svojho funkčného obdobia podliehajú akýmkoľvek spoločenským sankciám. Sankcie nie sú automatickým dôvodom pre vylúčenie, ale budú si vyžadovať kontrolu výboru; a
 8. Informovať predsedu výboru a Generálnu radu, ak majú kedykoľvek pocit, že v prípade, ktorý boli požiadaný preskúmať, majú konflikt záujmov (ako napríklad blízky vzťah s osobou zapojenou do prípadu), z dôvodu posúdenia vhodnosti ich pridelenia. Jednotlivci sú vyzývaní aby namiesto toho sami prípad odmietli, ak sú si vedomí, že taký konflikt existuje (či už pozitívny alebo negatívny) alebo ak boli zapojený do podrobností daného prípadu.

Povinnosti

Medzi konkrétne povinnosti výboru patrí:

 1. Vymenovanie predsedu výboru hlasovaním. Povinnosťou predsedu je zabezpečiť, že ku každému skúmaniu prípadu sú pridelení aspoň piati členovia výboru, s cieľom pridelenia rozmanitých skúseností a pozadí každému prípadu a zabezpečiť aby členovia výboru boli podľa dostatočne aktívny na plnenie svojich povinností.
 2. S komunikačnou podporou od Nadácie udržiavať prítomnosť Výboru pre prieskum prípadov na Meta prostredníctvom spoločného užívateľského účtu a poskytovať
  a) Všeobecné informácie o Výbore pre prieskum prípadov, chrániac anonymitu každého jedného člena a zároveň podrobne opisujúc príslušné kvalifikácie účastníkov v dostatočne všeobecných termínoch, aby túto anonymitu zachovali;
  b) Chartu Výboru pre prieskum prípadov a všeobecné informácie o procese;
  c) Kontaktné údaje pre žiadosti o preskúmanie;
  d) Procedurálne aktualizácie prípadov v dňoch otvorenia a zatvorenia prípadov pred Výborom pre prieskum prípadov (súhrnne; jednotlivé skúmané prípady nebudú identifikované, s výnimkou tých, kde sú sankcie zrušené); a
  e) Celkové číselné zoznamy ratifikovaných prípadov naproti prípadom upraveným po preskúmaní.
 3. Urýchlene oznámiť žiadosť o preskúmanie pridelenej právnickej styčnej osobe, pre posúdenie spôsobilosti.
 4. Päť stálych členov výboru, ktorí budú skúmať každý vhodný prípad a prostou väčšinou do 9-11 dní od vymenovanie týchto piatich členov určia, či:
  a) Nadácia prípady primerane spracovala, radšej než odložila na spracovanie miestnou komunitou,
  b) Tím Dôvery a Bezpečnosti zhromaždil dostatočne dôkazov na posúdenie obvinení v rámci parametrov rešpektovania akýchkoľvek dôverných informácií,
  c) Tím Dôvery a Bezpečnosti podľa zozbieraných dôkazov správne rozhodol, či sa správanie popísané v správe pokladá alebo nepokladá za porušenie príslušných zásad, a
  d) Sankcie vydané Dôverou a Bezpečnosťou ( alebo rozhodnutie nevydať sankciu) zodpovedajú podmienkam prípadu,
 5. Na základe rozhodnutia prípad ratifikovať, zrušiť, alebo ho poslať späť na prehodnotenie či ďalšie vyšetrovanie, podať toto rozhodnutie Generálnej rade na schválenie, a následne príslušným stranám zapojeným do prípadu.
 6. Štvrťročne sa ako výbor stretávať k prediskutovaniu funkcie výboru a návrhov zlepšenia systému, ako aj stretnutie sa v prípade potreby prejednať uzatvorenie komplexného prípadu v nevyhnutnom časovom rámci.

Spôsobilosť na prieskum a parametre akcie

O preskúmanie môžu požiadať iba osoby priamo zapojené do prípadu, buď ako žiadateľ alebo ako vyšetrovaná osoba. Na prieskum sú spôsobilé len prípady spadajúce pod Dôveru a Bezpečnosť v rámci akčných zásad úradu Nadácie. Ak Dôvera a Bezpečnosť odmietne vyšetriť prípad, odložiac ho do komunitných procesov, prípad nebude spôsobilý na preskúmanie v rámci tohto procesu.

Niektoré úradné prípady na preskúmanie spôsobilé nie sú. Vylúčené sú prípady vedené z dôvodu zákonných, regulačných, zamestnaneckých, či právnych zásad, definovaných právnymi zástupcami Nadácie. Advokát Nadácie skontroluje každý odvolaný prípad, predtým než odovzdá spisy prípadu výboru. Ak prípad spadá do vylúčených, advokát vysvetlí prieskumnému výboru prečo, a výbor oznámi žiadateľovi o prieskum o tejto limitácii. Pri všetkých takýchto prípadoch sa proti rozhodnutiu Nadácie nedá podať odvolanie a spisy prípadu nemôžu byť zdieľané za účelom prieskumu.

Orgán zodpovedný za preskúmanie prípadu nemá oprávnenie vydávať sankcie sám, môže však zrušiť oprávnené rozhodnutia Nadácie konať keď to bude považovať za vhodné, alebo poslať prípad späť na ďalšie vyšetrovanie. Akékoľvek uvalené sankcie zostanú počas ďalšieho vyšetrovania zachované, ale zrušené sankcie sa zrušia, hneď ako bude Nadácia schopná ich implementovať. Ak Výbor pre prieskum prípadov rozhodne, že prípad uzatvorený bez opatrenia by mal byť predmetom konania, bude vrátený Dôvere a Bezpečnosti a obvyklým spôsobom budú navrhnuté kroky Generálnej rade. Predtým ako sa prípad Dôvery a Bezpečnosti uzavrie, budú s Výborom pre prieskum prípadov prekonzultované prípady vrátené na ďalšie preskúmanie, alebo nové, alebo prípady s prísnejšími sankciami. Zrušené sankcie nie sú automatickým schválením správania daného jednotlivca, ale môžu byť výsledkom záveru, že záležitosť sa mala vyriešiť na úrovni komunity. V takýchto prípadoch môže byť problém vrátený na posúdenie komunitou, kde existuje vhodný orgán na rovnocenné preskúmanie (aj keď bez prístupu k spisom prípadu od Dôvery a Bezpečnosti).

Trvanie Dočasného Výboru

Dočasný Výbor pre prieskum prípadov Dôvery a Bezpečnosti sa zakladá s očakávaním, že bude nahradený trvalým procesom do 1. júla 2021. Je možné, že dočasný proces sa stane základom pre trvalý proces s primeraným preskúmaním politiky a zdokonalením v rámci vývoja a nadviazania na prebiehajúce rozhovory o Univerzálnom kódexe správania. Ak pred 1. júlom 2021 nebude trvalý proces pripravený nahradiť ho, Dočasný Výbor pre prieskum prípadov Dôvery a Bezpečnosti môže byť zachovaný s ďalšou výzvou na prihlášky, alebo Generálna rada môže implementovať jednorazové predĺženie výboru až do šiestich mesiacov, ak sa verí, že trvalý proces bude do konca tohto predĺženia dokončený.

The operation of the committee may be suspended if information about cases or committee members is leaked and there is credible reason to believe the leak originates within the committee.[1] The Foundation will remove any committee members found responsible for leaking information and may pursue additional actions, including office actions, if leaks are discovered to be intentional. Once the leak is addressed and information processed by the committee is again secure, the committee will resume operations.

Notes

 1. If a leak originates within the Foundation, the committee may not need to be suspended, and the leak will be addressed under personnel disciplinary procedures.

Najčastejšie otázky

Otázka: Prečo sú členovia výboru anonymní?
Odpoveď: Správa komunity so sebou nesie niekoľko rizík, vrátane rizika odplaty od ľudí nespokojných s výsledkom preskúmania ich prípadu (dokonca aj od tých, ktorí sú jednoducho informovaní, že ich prípad nie je spôsobilý na prieskum, napríklad preto, že má zločinný charakter) a riziko nátlaku odhaliť súkromné informácie, a to aj cez vonkajšie nepriateľské organizácie či vlády. Kvôli bezpečnosti členov dočasného výboru a kvôli bezpečnosti jednotlivcov zapojených do prípadov, Nadácia bude túto anonymitu vyžadovať, aby sa tieto riziká znížili. Členovia výboru však budú identifikovaní u Komisie Ombudsmana, malej dôveryhodnej skupine komunitných funkcionárov, ktorí môžu potvrdiť všeobecné podrobnosti zloženia výboru.
Otázka: Kto bude posudzovať tieto žiadosti?
Odpoveď: Niekoľko stevardov, ktorí nezamýšľajú podať prihlášku, súhlasili s preskúmaním prihlášok, aby pomohli posúdiť vhodnosť slúžiť v tejto funkcii. Finálny výber z kandiátov, ktorých považujú za spôsobilých, vykoná Generálna rada.
Otázka: Aké kroky sú podniknuté k ochrane súkromia osôb, ktoré podávajú sťažnosť na Dôveru a Bezpečnosť alebo sú obvinení z trestnej činnosti?
Odpoveď: Aby bolo vôbec možné preskúmať spisy prípadu, Výbor pre prieskum prípadov bude musieť vstúpiť do právneho vzťahu s Nadáciou Wikimedia, ktorý nám umožní bezpečne zdieľať tento materiál. Právne dokumenty, ktoré podpíšu, budú takisto obsahovať veľmi špecifickú dohodu o mlčanlivosti. Tieto právne dokumenty budú po dokončení zverejnené, aby komunity mohli vidieť podmienky.
Otázka: Aké druhy prípadov môže tento výbor preskúmať?
Odpoveď: Tento výbor môže preskúmať prípady prijaté Dôverou a Bezpečnosťou na posúdenie, podľa jej zásad, ktoré nie sú vedené zo zákonných, regulačných, zamestnaneckých, alebo právnych predpisov. Prývny zástupca Nadácie určí, ktoré prípady sú spôsobilé na odvolanie. Zámerom prieskumu je poskytnúť istotu o primeranosti a spravodlivosti pre prípady obťažovania a nezdvorilosti označené za "hraničné", vrátane prípadov, ktoré by sa možno mali prenechať komunitným procesom riadenia. Vylúčené sú prípady v ktorých advokáti Nadácie posudzujú právnu povinnosť konať. Členovia výboru nebudú mať k týmto spisom prístup.
Otázka: Bude Výbor pre prieskum prípadov schopný preskúmať staršie prípady?
Odpoveď: Výbor pre prieskum prípadov môže preskúmať akýkoľvek vhodný prípad riešený Dôverou a Bezpečnosťou, bez ohľadu na to či bol prípad uzatvorený pred alebo po dátume založenia výboru. Každý prípad môže byť preskúmaný iba raz. Zahájenie prieskumu prípadu vyžaduje odvolanie osoby priamo zapojenej do prípadu, a to buď tak, že o vec požiada alebo je predmetom jej sporu.
Otázka: Ako bude tento výbor fungovať? Aké sú jej presné postupy?

: Odpoveď: Tieto informácie sú stále v štádiu vývoja a budú dokončené po konzultácii s členmi výboru. Očakávame však vytvorenie špeciálneho účtu pre tento výbor, ktorý bude prijímať odvolacie žiadosti. Prístupný bude predsedovi výboru a dodávateľovi dodanému na podporu výboru pri komunikácii a dokumentovaní.

; Q. Who in the Wikimedia Foundation will know the identity of committee members? : A. The Executive Director, the General Counsel, the Deputy General Counsel, the Senior Counsel supporting the committee, the Vice President of Community Resilience & Sustainability, and the committee's staff facilitator will have access to the finalized list of participants. Additional legal staff required to support in finalizing and filing signed agreements may also have access to this information. Each of these individuals is under a Non-Disclosure Agreement with the Foundation and aware of their responsibilities to hold this information confidential. Beyond this, there is no current intention to share this information with other staff and contractors of the Foundation; rather, steps have been taken to isolate this information, including from individuals who work on the Foundation's Trust & Safety team. There may be reasons that will arise that will require additional staff being made aware of the identities of these individuals, and thus the agreement requires that the committee members authorize sharing this information with the Foundation in general. Foundation attorneys need to remain flexible to support and protect the committee and the community and will determine if additional internal Foundation disclosure is required. The members of the committee will be advised if their identities need to be shared with any others on staff or contracted by the Foundation and why.