Translations:Wikigames (2)/52/qqq

الخريطة هي خريطة في اللعبة.