Translations:Global blocks/1/qqq

Xin đừng dịch từ đầu đến cuối! Hiện nay chỉ là bản nháp.