Translation requests/WMF/Finance report/vi

Báo cáo tài chính edit

Template:FinanceLang

Tài chính năm 2011–2012 edit

Kế hoạch tài chính thường niên

Tài chính năm 2010–2011 edit

 
2009–2010 Annual Report

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Kế hoạch tài chính thường niên

Tài chính năm 2009-2010 edit

 
Báo cáo thường niên 2009–2010

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Kế hoạch tài chính thường niên

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Tài chính năm 2008-2009 edit

 
Báo cáo thường niên 2008–2009

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Kế hoạch tài chính thường niên

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Tài chính năm 2007-2008 edit

 
Báo cáo thường niên 2007-2008

Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính toàn năm, do KPMG kiểm toán:

Báo cáo tài chính giữa năm

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Tài chính năm 2006-2007 edit

Báo cáo tài chính toàn năm, do Gregory, Sharer & Stuart kiểm toán:

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Năm trước đó edit

Báo cáo tài chính toàn năm, do Gregory, Sharer & Stuart kiểm toán:

Đơn hàng năm của Sở Thuế Vụ

Thông tin thêm liên quan đến tài chính edit

 
Điều khoản cấp phép 501(c)(3) cho Wikimedia Foundation